Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων (είδη αρτοποιείου και ζαχαροπλαστικής) για τη κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 17517 με ΑΔΑΜ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 17517 με ΑΔΑ – ΑΔΑΜ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ – ΤΕΥΔ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑΣ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 2020

Περισσότερα »