Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την “παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση αστικού πρασίνου και χώρων πρασίνου για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών με δικαίωμα προαίρεσης για επέκταση της σύμβασης δύο (2) μηνών”

Απόφαση Διακήρυξη Μελέτη Περίληψη Παράρτημα Ε’ Παράρτημα ΣΤ’ Ανακοίνωση – Διευκρίνηση

Περισσότερα »

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Σύνταξη μελετών (Υπο έργο 3) για το έργο “Ανάπλαση και αξιοποίηση του παλαιού λατομείου Ραϊκου στο Πεντελικό Όρος”»

Περίληψη διακήρυξης  με ΑΔΑ Διακήρυξη  με ΑΔΑΜ Έντυπο ΤΕΥΔ (σε μορφή .pdf ) Έντυπο ΤΕΥΔ ( σε μορφή .doc) Συγγραφή Υποχρεώσεων  Φάκελος μελέτης  Τεχνική Περιγραφή  Τεύχος

Περισσότερα »