Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων (είδη αρτοποιείου και ζαχαροπλαστικής) για τη κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 17517 με ΑΔΑΜ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 17517 με ΑΔΑ – ΑΔΑΜ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ – ΤΕΥΔ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑΣ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 2020

Περισσότερα »

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Π.Δ. 99/17 (1 ος ΒΡΕΦ/ΚΟΣ, 2ος ΒΡΕΦ/ΚΟΣ & 3ος ΒΡΕΦ/ΚΟΣ ΤΗΣ Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ) ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6»

Διακήρυξη Γενική Συγγραφή Ειδική Συγγραφή Περίληψη Προμέτρηση Προϋπολογισμός  ΣΑΥ Τεχνική Έκθεση ΦΑΥ Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ TEΥΔ  

Περισσότερα »