Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «παροχή υπηρεσιών οδοκαθαρισμού και απολύμανσης κοινόχρηστων χώρων » του Δήμου Πεντέλης

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών : 30/4/2020 ώρα 8:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 26/5/2020 και ώρα 08:00 π.μ. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της

Περισσότερα »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια tablet για την υποστήριξη του διδακτικού υλικού των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι και τη Δευτέρα 13 Απριλίου 2020 και ώρα 13:30. Σύμφωνα με την  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  και την  Τεχνική Περιγραφή  

Περισσότερα »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού της Σ.Ε. πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι και τη Τρίτη 14 Απριλίου 2020 και ώρα 13:30. Σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  και  την    Μελέτη – Τεχνική Περιγραφή

Περισσότερα »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών καταπολέμησης κουνουπιών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πεντέλης – έτος 2020

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε ανοικτή οικονομική προσφορά στο Πρωτόκολλο του Δήμου έως την Πέμπτη 2 Απριλίου 2020. Σύμφωνα με την Τεχνική Μελέτη και την Πρόσκληση Εκδήλωσης

Περισσότερα »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια έγχρωμου φωτοαντιγραφικού εκτυπωτή

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής της υπηρεσίας, όσο και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της, να καταθέσετε ανοικτή οικονομική προσφορά στο πρωτόκολλο

Περισσότερα »