Προκηρύξεις διαγωνισμών

Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια κατασκευαστικών υλικών Ομάδα Γ (δομικά υλικά) για το έτος 2017

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ορίζεται η 25η Μαΐου 2017 ημέρα Πέμπτη, και ώρα 10:00 π.μ.

Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται στο γραφείο της Επιτροπής παραλαβής και αποσφράγισης την παραπάνω ημερομηνία και ώρα. 

Η αίτηση θα συνοδεύεται  υποχρεωτικά με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται  στην αρχική μελέτη-διακήρυξη.

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού τηλ:213 2050070-69, fax 213 2050039, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια ασφαλτικού μίγματος για το έτος 2017

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ορίζεται η 26η Μαΐου 2017 ημέρα Παρασκευή, και ώρα 10:00 π.μ.

Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται στο γραφείο της Επιτροπής παραλαβής και αποσφράγισης την παραπάνω ημερομηνία και ώρα. 

Η αίτηση θα συνοδεύεται  υποχρεωτικά με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται  στην μελέτη-διακήρυξη.

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού τηλ:213 2050070-69, fax 213 2050039, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Αποτελέσματα προκήρυξης ΣΟΧ 1/2017 για ΠΕ Ψυχολόγο και ΤΕ Κοινωνική Λειτουργό στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Πεντέλης

Επισυνάπτονται τα αρχεία με τα αποτελέσματα και για τις δύο ειδικότητες της ΣΟΧ 1/2017 για το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Πεντέλης.

Σημειώνεται ότι επιτρέπεται η άσκηση ένστασης κατά των πινάκων,  μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510).

Για να εξεταστεί η ένσταση από το ΑΣΕΠ, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €) που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του  ηλεκτρονικού παραβόλου  (e–  παράβολο), βλ.  λογότυπο  «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών για το έτος 2017

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών : 25/4/2017 ώρα 8:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 22/5/2017 και ώρα 14:00 μ.μ.

Την αναλυτική διακήρυξη του έργου και όλα τα σχετικά έγγραφα (επισυνάπτονται) μπορείτε να δείτε στο σύνδεσμο: http://www.eprocurement.gov.gr/actSearch/faces/active_search_main.jspx?_afrWindowMode=0&_afrLoop=22646128574866770&_adf.ctrl-state=hw4ez9knd_4

 

Συλλογή προσφορών για την προμήθεια οστεοθυρίδων, οστεοφυλακίων για το Κοιμητήριο Μελισσίων για το έτος 2017

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να καταθέσουν προσφορά σύμφωνα με την με αρ. 15/2017 μελέτη - τεχνική περιγραφή της Τεχνικής Υπηρεσίας και την με αριθμ. 98/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έως και την Πέμπτη 27/4/2017.

Συνημμένα στην ανακοίνωση η μελέτη - τεχνική περιγραφή και η απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

Για τυχόν διευκρινήσεις, επικοινωνήστε με το τμήμα Προμηθειών του Δήμου στα τηλέφωνα 213 2050070-69.

Top