Προκηρύξεις διαγωνισμών

Διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης & φωτοτυπικού χαρτιού

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Οδός Καλαμβόκη 2α-Μελίσσια στις 17 Ιουλίου ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των στοιχείων του διαγωνισμού και των Τεχνικών Προδιαγραφών της Μελέτης, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, της Δ/νσης Οικον. Υπηρεσιών του Δήμου ( 1ος όροφος), επί της οδού Καλαμβόκη 2α- Μελίσσια   τηλ 213 2050070,email :milona@melissia.gr

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης και η Περίληψή της, θα αναρτηθούν   στην ιστοσελίδα του Δήμου , στη δ/νση www.penteli.gov.gr (Διαγωνισμοί Προκηρύξεις ).

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ την 2/7/2018 και θα παραμείνει αναρτημένο μέχρι την 17/7/2018 ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Η παρούσα θα δημοσιευθεί σε τοπική εφημερίδα.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχής υπηρεσιών μηχανολόγου για την έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας των κτιρίων των παιδικών σταθμών του ΟΚΠΑ Δήμου Πεντέλης

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 11/06/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στο πρωτόκολλο του ΝΠ, στην διεύθυνση Σκιάθου 5 & Μπακογιάννη 1
Μελίσσια Τ.Κ. 15127. Πληροφορίες δίνονται από την έδρα του ΝΠ στο τηλέφωνο 2108100884, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, υπεύθυνη κ. Καριπίδου Μαρία.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς ωφελουμένων των δομών του ΝΠΔΔ ΟΚΠΑ

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 11/06/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στο πρωτόκολλο του ΝΠ, στην διεύθυνση Σκιάθου 5 & Μπακογιάννη 1
Μελίσσια Τ.Κ. 15127. Πληροφορίες δίνονται από την έδρα του ΝΠ στο τηλέφωνο 2108100884, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, υπεύθυνη κ. Καριπίδου Μαρία.

Διαγωνισμός προσφορών για την προμήθεια κατασκευαστικών υλικών και εργασίες περίφραξης περιβάλλοντα χώρου

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των στοιχείων του διαγωνισμού και των Τεχνικών Προδιαγραφών της Μελέτης, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, της Δ/νσης Οικον. Υπηρεσιών του Δήμου ( 1ος όροφος), επί της οδού Καλαμβόκη 2α- Μελίσσια   τηλ 213 2050070,email :milona@melissia.gr

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης  θα  αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ την 6/6/2018 και θα παραμείνει αναρτημένο μέχρι την 19/6/2018 ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια παστεριωμένου γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Πεντέλης

 

 Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ορίζεται η 27η Ιουνίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00πμ

Top