Προκηρύξεις διαγωνισμών

Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης για την εκτέλεση της προμήθειας ανταλλακτικών και εργασίες επισκευής συντήρησης για οχήματα

 Τόπος - Χρόνος διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΝΑΡΞΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 

15/3/2018

16/3/2018 ώρα 08:00 π.μ.

26/3/2018 και ώρα 14:00 μ.μ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργασίες αντικατάστασης τοιχοποιίας από γυψοσανίδα σε αίθουσα του α΄ ορόφου του Γενικού Λυκείου της Νέας Πεντέλης

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 05/03/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στο πρωτόκολλο του ΝΠΔΔ, στην διεύθυνση Υψηλάντου 7 & Παναγούλη Μελίσσια Τ.Κ. 15127.

Πληροφορίες δίνονται από την έδρα του ΝΠΔΔ στο τηλέφωνο 210 6096930, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, υπεύθυνος κ. Καψάλης Μιχάλης.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηχοσυστήματος για την Α.Π.Χ. του Γυμνασίου - Λυκείου Πεντέλης

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 05/03/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στο πρωτόκολλο του ΝΠΔΔ, στην διεύθυνση Υψηλάντου 7 & Παναγούλη Μελίσσια Τ.Κ. 15127. 

Πληροφορίες δίνονται από την έδρα του ΝΠΔΔ στο τηλέφωνο 210 6096930, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, υπεύθυνος κ. Καψάλης Μιχάλης.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια σταθερών Η.Υ. για τον εξοπλισμό των εργαστηρίων Λυκείων του Δήμου Πεντέλης

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 05/03/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στο πρωτόκολλο του ΝΠΔΔ, στην διεύθυνση Υψηλάντου 7 & Παναγούλη Μελίσσια Τ.Κ. 15127.

Πληροφορίες δίνονται από την έδρα του ΝΠΔΔ στο τηλέφωνο 210 6096930, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, υπεύθυνος κ. Καψάλης Μιχάλης.

Top