Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Αιτήσεις εγγραφής στο Μητρώου Αθλητικών Σωματείων έως 30 Απριλίου 2020

Ο Δήμος Πεντέλης στοχεύοντας στην έγκυρη επικοινωνία και καλύτερη συνεργασία με τα αθλητικά σωματεία προχωρά στην σύνταξη Μητρώου Αθλητικών Σωματείων.

Στα πλαίσια της παραπάνω ενέργειας καλεί τα αθλητικά σωματεία που έχουν έδρα στα διοικητικά όρια του δήμου να προβούν σε αίτηση εγγραφής στο μητρώο.

Νέα καταληκτική ημερομηνία : 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

Ο φάκελος (με την ένδειξη: για μητρώο αθλητικών συλλόγων) θα περιλαμβάνει την αίτηση εγγραφής σύμφωνα με τον Ν. 2725/1999 έτσι όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4603/2019 και θα συνοδεύεται από:

 1. Έκθεση του Δ.Σ. της πορείας του σωματείου από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, υπογεγραμμένη από τον πρόεδρο και το γενικό γραμματέα με σφραγίδα του σωματείου. Αναλυτικά θα αναφέρονται : το έτος ίδρυσης, οι κλάδοι άθλησης που καλλιεργούσε και καλλιεργεί, οι συμμετοχές και οι τυχόν διακρίσεις των ομάδων ή των αθλητών του (διασυλλογικά, πανελλήνια, πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα κ.ά.)
 2. Αντίγραφο πρακτικού συγκρότησης του Δ.Σ. του σωματείου υπογραμμένο από τον πρόεδρο και το γενικό γραμματέα με σφραγίδα του σωματείου.
 3. Επικυρωμένο αντίγραφο ισχύοντος καταστατικού του σωματείου
 4. Επικυρωμένο αντίγραφο βεβαίωσης της οικείας Περιφέρειας ότι έχουν θεωρηθεί τα προβλεπόμενα από το ν.2725/99 όπως ισχύει, βιβλία.
 5. Το Σωματείο θα πρέπει να αναφέρει τον αριθμό μελών που έχει σε κάθε θητεία με αναφορά ποσόστωσηςεντοπιότητας.
 6. Πλήρη κατάσταση του τεχνικού (προπονητές ανά άθλημα κ.ά.) και διοικητικού προσωπικού υπογεγραμμένη από τον πρόεδρο και το γενικό γραμματέα και τη σφραγίδα του σωματείου στην οποία θα σημειώνονται η ιδιότητα, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, και ο αριθμός δελτίου ταυτότητας. Το κάθε Σωματείο θα δηλώνει υπεύθυνο ασφαλείας των αθλητικών χώρων που χρησιμοποιεί.
 7. Προϋπολογισμό τρέχουσας χρονιάς
 8. Απολογισμούς των 3 τελευταίων ετών επικυρωμένους από τις Γενικές Συνελεύσεις που θα συνοδεύονταιαπό αντίστοιχα πρακτικά.
 9. Ειδική Αθλητική Αναγνώριση Σωματείου (Γ.Γ.Α.) (εάν υπάρχει)
 10. Επικυρωμένο αντίγραφο βεβαίωσης των αντιστοίχων με τους κλάδους άθλησης Ομοσπονδιών ή Ενώσεων στις οποίες το Σωματείο μετέχει, όπου θα σημειώνεται: (α) ότι το αιτούμενο σωματείο (επωνυμία όπως ακριβώς αναγράφεται στο καταστατικό του) αποτελεί μέλος τους, (β) H ημερομηνία ένταξης του σωματείου στην Ομοσπονδία, (γ) ότι το εν λόγω σωματείο έχει δικαίωμα να ζητήσει την παροχή της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης και (δ) η κατηγορία που αγωνίζεται το σωματείο.
 11. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ
 12. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ
 13. Αριθμός εν ενεργεία αθλητών
 14. Υπεύθυνη Δήλωση του εκπροσώπου του Σωματείου ότι τηρείται ο Γενικός κανονισμός προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR) σύμφωνα με τις οδηγίες και τα υποδείγματα της κάθε ομοσπονδίας.

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο