Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

4 Δεκεμβρίου 2022

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Ανακοίνωση για την παροχή υπηρεσιών «Υπηρεσία τοποθέτησης ειδικών κάδων για συλλογή χρησιμοποιημένων ελαίων από νοικοκυριά, μεταφορά, διαχείρισης & τελικής διάθεσης προς ανάκτηση ενέργειας σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση».

  1. Ο Δήμος Πεντέλης σας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία σύναψης δημοσίας σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών «Υπηρεσία τοποθέτησης ειδικών κάδων για συλλογή χρησιμοποιημένων ελαίων από νοικοκυριά, μεταφορά, διαχείρισης & τελικής διάθεσης προς ανάκτηση ενέργειας σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση».
  2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό: των 620,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει με πολυετή σύμβαση ως ακολούθως: Για το έτος 2022, δεν προβλέπεται καταβολή τιμήματος από το Δήμο. Για τα έτη 2023 και 2024 προϋπολογίζεται ετήσια καταβολή τιμήματος 310,00 ευρώ για κάθε έτος, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Το ποσό των 310,00 ευρώ θα βαρύνει με τη διαδικασία της πολυετούς σύμβασης τον προϋπολογισμό του Δήμου Πεντέλης για τα έτη 2023 και 2024 και συγκεκριμένα τον Κ.Α. εξόδων του προϋπολογισμού 20-6277.012.
  3. Επειδή η κατηγορία δαπάνης του ετήσιου προϋπολογισμού της παροχής υπηρεσίας «Υπηρεσία τοποθέτησης ειδικών κάδων για συλλογή χρησιμοποιημένων ελαίων από νοικοκυριά, μεταφορά,
    διαχείρισης & τελικής διάθεσης προς ανάκτηση ενέργειας σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση», είναι έως 2.500.00€, δεν απαιτείται πλέον η έκδοση απόφασης απευθείας ανάθεσης. Οι πληρωμές
    πραγματοποιούνται μόνο με την υποβολή του αιτήματος πληρωμής και του νόμιμου παραστατικού, χωρίς την υποβολή αιτήματος απευθείας ανάθεσης.
  4. Η υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/08.08.2016).
  5. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους έως τις 15 Ιουνίου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: mainprotocol@penteli.gov.gr . Μπορούν επίσης να επικοινωνούν με την Υπηρεσία μας στο τηλέφωνο 2132050050-51, για οποιαδήποτε διευκρίνιση απαιτηθεί.
  6. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία – διευκρίνιση απαιτηθεί.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΧΑΓΙΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο