Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

17 Απριλίου 2024

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Ο Δήμος Πεντέλης  με την υπ’αριθμ. ΣΟΧ Β/2023 Ανακοίνωση θα προβεί στην πρόσληψη τριάντα δύο (32) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: Σάββατο 29 Ιουλίου 2023  

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων έως και 11 Αυγούστου 2023

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση με αριθμό ΣΟΧ Β/2023  και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: mainprotocol@penteli.gov.gr

Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται υποχρεωτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας. Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων καθώς και αντικατάσταση ή κατάθεση επιπλέον δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Ακολουθεί η ανακοίνωση -αίτηση  και το παράρτημα με οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης.

Ανακοίνωση 

Αίτηση

Παράρτημα – Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης

 

 

 

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο