Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Ο Δήμος Πεντέλης  με την υπ’αριθμ. ΣΟΧ Β/2023 Ανακοίνωση θα προβεί στην πρόσληψη τριάντα δύο (32) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: Σάββατο 29 Ιουλίου 2023  

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων έως και 11 Αυγούστου 2023

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση με αριθμό ΣΟΧ Β/2023  και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: mainprotocol@penteli.gov.gr

Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται υποχρεωτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας. Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων καθώς και αντικατάσταση ή κατάθεση επιπλέον δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Ακολουθεί η ανακοίνωση -αίτηση  και το παράρτημα με οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης.

Ανακοίνωση 

Αίτηση

Παράρτημα – Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης

 

 

 

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο