Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

28 Σεπτεμβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού, συνολικού αριθμού εννέα (9) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του

Η Δήμαρχος Πεντέλης
Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης « (ΦΕΚ 87/ τ. Α/ 7-6-2010) περί προσδιορισμού των αρμοδιοτήτων του Δημάρχου.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 212 του Ν.3584/2007
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2190/1994
  4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 74 του Ν. 4745/2020 ΦΕΚ 214/τ.Α ໄ/6-11- 2020 “Έως τις 28.2.2021, η πρόσληψη προσωπικού στους δήμους και τις περιφέρειες στις περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 212 του ν. 3584/2007 (Α 143) και το άρθρο 20 του ν. ໄ 2190/1994 (Α 28), γίνεται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής
  5. Το με αρ. πρωτ: 91546/24.12.2020 του Υπουργείου Εσωτερικών με το οποίο δίνονται διευκρινίσεις επί του άρθρου 175 του ν.4764/2020.
  6. Το υπ΄αριθμ. πρωτ: 9755/8.2.2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με το οποίο οι συμβάσεις που θα συναφθούν με τις ανωτέρω διατάξεις έως 28.02.2021 μπορούν να εξαντλήσουν τη μέγιστη χρονική διάρκεια των οκτώ μηνών.
  7. Το υπ’ αριθ. Πρωτ:865/207/19.01.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Καθαριότητας.
  8. Την με αρ. 36/2021 (ΑΔΑ:ΨΛ5ΡΩΞ3-1ΙΘ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας.
  9. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας ο οποίος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 582/Β/25.02.2019.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη εννέα (9) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διαρκείας οκτώ (8) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID -19 , ως εξής:

Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη

Δείτε και κατεβάστε την Υπεύθυνη Δήλωση

Δείτε και κατεβάστε την Αίτηση

 

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο