Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Ανακοίνωση υπ’ αριθμόν ΣΟΧ 2/2020 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου 7 ατόμων στην Υπηρεσία Καθαριότητας

Ο Δήμος Πεντέλης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Πεντέλης, που εδρεύει στα Μελίσσια Ν. Αττικής,και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101 Δήμος Πεντέλης

(Υπηρεσία Καθαριότητας)

Μελίσσια

Ν. Αττικής

ΔΕ29 Οδηγών Απορριμματοφόρων

[Γ΄ (C) κατηγορίας – με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου]

8 μήνες

1

102 Δήμος Πεντέλης

(Υπηρεσία Καθαριότητας)

Μελίσσια

Ν. Αττικής

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Συνοδοί Απορριμματοφόρων)

8 μήνες

6

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό Έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mainprotocol@penteli.gov.gr), είτε ταχυδρομικάμε συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Πεντέλης, Καλαμβόκη 2α, Τ.Κ. 15127, Μελίσσια, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψιν κας Μανωλίας Παπαδάκη (τηλ. επικοινωνίας: 2132050078 & 2132050088).

 

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020

Λήξη Υποβολής αιτήσεων : Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020

 

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

 

Δείτε και κατεβάστε τα πλήρη κείμενα: Προκήρυξη, Παράρτημα και Αίτηση.

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο