Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Αποτελέσματα Ανακοίνωσης ΣΟΧΒ/2023/15863/4323 για την πρόσληψη προσωπικού συνολικά τριάντα δύο (32) ατόμων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σε Υπηρεσίες Καθαρισμού Σχολικών Μονάδων Δήμου Πεντέλης

«ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧΒ/2023/15863/4323 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ (32) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, ΗΤΟΙ :

18 ΑΤΟΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (6,5 ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ)

5 ΑΤΟΜΑ 6ΩΡΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

5 ΑΤΟΜΑ 5ΩΡΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

4 ΑΤΟΜΑ 4ΩΡΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»

Κατά των πινάκων επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκησης αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα ανάρτησής τους, ήτοι από την Τρίτη 22/8/2023 μέχρι και την Τετάρτη 23/8/2023.

Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: mainprotocol@penteli.gov.gr

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΩΡΙΣ Π.Δ. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ 2023-2024

 

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο