Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Αποτελέσματα ΣΟΧ3/2023 Ανακοίνωσης Δήμου Πεντέλης για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων

Αποτελέσματα ΣΟΧ3/2023 Ανακοίνωσης Δήμου Πεντέλης για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Πεντέλης, ήτοι δύο (2) ατόμων ως ΔΕ Οδηγών Απορριματοφόρων και δεκατριών (13) ατόμων ως ΥΕ -Συνοδών Απορριματοφόρων.»

 

«Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στον διαδικτυακό μας τόπο. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (prosl.enstasi@asep.gr) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).  Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.»

Π.Δ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ 102_ΣΟΧ3-2023

Π.Δ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 102

Π.Δ.ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΣΟΧ3_2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΕ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΣΟΧ3-2023 

 

Π.Δ.ΟΔΗΓΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΣΟΧ3-2023

Π.Δ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΣΟΧ 3-2023

Π.Δ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΣΟΧ3-2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΣΟΧ3- 2023

 

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο