Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

«ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ1_2024 (Αρ. Πρωτ. 4651/1371/13.03.2024) (ΑΔΑ: Ψ7ΚΙΩΞ3-ΒΧΩ) με θέμα την σύναψη συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου συνολικά (3) ατόμων στο Δήμο Πεντέλης ήτοι, για κατηγορία/κλάδο ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 105) δύο (2) άτομα και ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 106) ένα (1) άτομο για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης της χρονικής περιόδου 2023-2024»

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στον διαδικτυακό μας τόπο. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (prosl.enstasi@asep.gr) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).  Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

PDF.ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΣΟΧ1-2024_ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ_ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ PDF.ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΣΟΧ1-2024_ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ_ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ_ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ 1_2024 ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ_ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ_ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ_ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΣΟΧ1_2024 ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ_ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΥ ΜΑΓΕΙΡΑ ΔΕ ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ_ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΣΟΧ1_2024

 

 

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο