Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ  2/2020/ Υπηρεσία Καθαριότητας ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ  2/2020 ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ:  6 θέσεις

ΔΕ  ΟΔΗΓΩΝ:  1 θέση

 

Ενημερώνουμε ότι :

Κατά των πινάκων , επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (prosl.enstasi@asep.gr) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).  Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΕ ΣΟΧ 2-2020(ΑΔΑ-ΨΑΘΔΩΞ3-7ΡΕ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΕ ΣΟΧ 2-2020(ΑΔΑ-6Ξ4ΔΩΞ3-ΖΗΧ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΥΕ ΣΟΧ 2-2020 -(ΑΔΑ-6ΗΞΣΩΞ3-Ο1Φ)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ ΣΟΧ 2-2020(ΑΔΑ-ΨΞΛ4ΩΞ3-ΔΤ3)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΔΕ ΣΟΧ 2-2020(ΑΔΑ-ΨΤΑ1ΩΞ3-ΤΜΣ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΔΕ ΣΟΧ 2-2020(ΑΔΑ-6ΡΝΧΩΞ3-ΔΟΥ)

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο