Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Αποφ 1775/2019 – Aπόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων

Επισυνάπτεται η Απόφαση με αρ. ΑΔΑ.

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο