Καλώς ήλθατε στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης για ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Στα ΚΔΒΜ υλοποιούνται δράσεις μη τυπικής εκπαίδευσης και ειδικότερα δράσεις γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων. Τα ΚΔΒΜ απευθύνονται σε ενήλικες άνεργους και εργαζόμενους, ανεξάρτητα από φύλο, μορφωτικό επίπεδο, χώρα καταγωγής, θρησκεία, τόπο διαμονής, νέους, φοιτητές κ.λπ., με μόνη προϋπόθεση το ενδιαφέρον τους για γνώση και ενεργό συμμετοχή. Οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες θα παρέχονται δια ζώσης ή/και μέσω ηλεκτρονικής μάθησης.

Η πράξη έχει ως αντικείμενο τη συνέχιση και διεύρυνση του θεσμού των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης. Ειδικότερα αφορά στο σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης που απευθύνονται στον ενήλικο πληθυσμό με στόχο την καλλιέργεια και ανάπτυξη των βασικών ικανοτήτων (core competences) διά βίου μάθησης (πχ. επικοινωνία σε ξένες γλώσσες, μαθηματική ικανότητα, ψηφιακή ικανότητα, κοινωνικές ικανότητες, επιχειρηματικότητα κ.λ.π. Για τη διασφάλιση της ισότητας πρόσβασης στις δράσεις γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, ιδιαίτερη μέριμνα πρόκειται να ληφθεί για τα μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, τους μετανάστες και τους κατοίκους απομακρυσμένων – δυσπρόσιτων περιοχών.

Τα προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων που θα παρέχονται, σχετίζονται με τα ακόλουθα θεματικά πεδία:

· Οικονομία – Επιχειρηματικότητα,

· Ποιότητα ζωής – Περιβάλλον,

· Νέες Τεχνολογίες,

· Γλώσσα και Επικοινωνία,

· Κοινωνικές Δεξιότητες και Δράσεις,

· Πολιτισμός και Τέχνη,

· Συμβουλευτική Γονέων,

· Προγράμματα Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων,

· Άλλα αντικείμενα που θα προκύψουν από την διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευόμενων, θα υποδειχθούν από τους εκπαιδευόμενους ή θα προταθούν από τους Δήμους και τους επωφελούμενους σε συνεργασία σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο με φορείς του ΥΠΠΕΘ ή άλλους.

 

Τα ευέλικτα γνωστικά αντικείμενα – «μαθήματα» των ΚΔΒΜ στοχεύουν στην απόκτηση βασικών γνώσεων.
Η διαφοροποιημένη διδακτική προσέγγιση εστιάζει στις ατομικές ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες των εκπαιδευόμενων.

Η συμβολή της προτεινόμενης πράξης, στους στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος, επιτυγχάνεται μέσω της:

1. Δημιουργίας θετικής στάσης ως προς τη μάθηση και ενίσχυση των ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην εκπαίδευση

2. Ενίσχυσης της ικανότητας προσαρμογής στις γνωστικές απαιτήσεις ενός συνεχώς εξελισσόμενου κοινωνικό-οικονομικού χώρου δράσης των ενηλίκων πολιτών

3. Σύνδεσης ή επανασύνδεσης με την εκπαιδευτική διαδικασία ενηλίκων, όσων για οποιονδήποτε λόγο δεν ολοκλήρωσαν την υποχρεωτική εκπαίδευση

4. Ενίσχυσης των δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας, καθώς και της διατήρησης της θέσης εργασίας ή της επαγγελματικής εξέλιξης

5. Συμμετοχής στην «κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας» και πρόσβαση στις νέες εργασιακές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ευκαιρίες

6. Αναβάθμισης των συνθηκών εκπαίδευσης, εργασίας και κοινωνικής κατάστασης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων του πληθυσμού

7. Ανάπτυξης της ενεργού ιδιότητας του πολίτη

8. Δημιουργικής αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου στο πεδίο του πολιτισμού

9. Ενίσχυσης της ισότητας των δύο φύλων

10. Μείωσης του «ψηφιακού χάσματος»

11. Εκπαίδευσης/επιμόρφωσης με ευελιξία ως προς τον χώρο και τον χρόνο

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».