Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

24 Φεβρουαρίου 2024

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Καλώς ήλθατε στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης για ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Στα ΚΔΒΜ υλοποιούνται δράσεις μη τυπικής εκπαίδευσης και ειδικότερα δράσεις γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων. Τα ΚΔΒΜ απευθύνονται σε ενήλικες άνεργους και εργαζόμενους, ανεξάρτητα από φύλο, μορφωτικό επίπεδο, χώρα καταγωγής, θρησκεία, τόπο διαμονής, νέους, φοιτητές κ.λπ., με μόνη προϋπόθεση το ενδιαφέρον τους για γνώση και ενεργό συμμετοχή. Οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες θα παρέχονται δια ζώσης ή/και μέσω ηλεκτρονικής μάθησης.

Η πράξη έχει ως αντικείμενο τη συνέχιση και διεύρυνση του θεσμού των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης. Ειδικότερα αφορά στο σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης που απευθύνονται στον ενήλικο πληθυσμό με στόχο την καλλιέργεια και ανάπτυξη των βασικών ικανοτήτων (core competences) διά βίου μάθησης (πχ. επικοινωνία σε ξένες γλώσσες, μαθηματική ικανότητα, ψηφιακή ικανότητα, κοινωνικές ικανότητες, επιχειρηματικότητα κ.λ.π. Για τη διασφάλιση της ισότητας πρόσβασης στις δράσεις γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, ιδιαίτερη μέριμνα πρόκειται να ληφθεί για τα μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, τους μετανάστες και τους κατοίκους απομακρυσμένων – δυσπρόσιτων περιοχών.

Τα προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων που θα παρέχονται, σχετίζονται με τα ακόλουθα θεματικά πεδία:

· Οικονομία – Επιχειρηματικότητα,

· Ποιότητα ζωής – Περιβάλλον,

· Νέες Τεχνολογίες,

· Γλώσσα και Επικοινωνία,

· Κοινωνικές Δεξιότητες και Δράσεις,

· Πολιτισμός και Τέχνη,

· Συμβουλευτική Γονέων,

· Προγράμματα Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων,

· Άλλα αντικείμενα που θα προκύψουν από την διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευόμενων, θα υποδειχθούν από τους εκπαιδευόμενους ή θα προταθούν από τους Δήμους και τους επωφελούμενους σε συνεργασία σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο με φορείς του ΥΠΠΕΘ ή άλλους.

Η θεματική ενότητα εκμάθησης της Αγγλικής γλώσσας στον χώρο εργασίας απευθύνεται σε όσους έχουν μια αρχική, βασική γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Α2, το οποίο είναι λίγο πιο πάνω από αυτό των αρχαρίων), αλλά επεκτείνεται και σε όσους είναι λίγο πιο προχωρημένοι (επίπεδο Β1, το οποίο είναι αμέσως πριν από αυτό του πιστοποιητικού γλωσσομάθειας Lower). Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν να χρησιμοποιούν τον προφορικό λόγο στην Αγγλική γλώσσα για να συστηθούν και να ανταλλάξουν βασικές πληροφορίες γύρω από τον εργασιακό τους χώρο. Θα ασχοληθούν, επίσης, με τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου τους στην Αγγλική γλώσσα σε σχέση με τον εργασιακό χώρο. Τέλος, οι εκπαιδευόμενοι θα ασχοληθούν με τη συμπλήρωση πλήρους βιογραφικού σημειώματος στην Αγγλική γλώσσα, με βάση το Ευρωπαϊκό Διαβατήριο «Europass» και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων για τη Διά Βίου Μάθηση. [ Διάρκεια: 25 ώρες ]

Το πρόγραμμα εκμάθησης της Αγγλικής γλώσσας για τον τουρισμό απευθύνεται σε όσους έχουν ενδιαφέρον για τη χρήση της Αγγλικής σε τουριστικούς χώρους (μαγαζιά, ξενοδοχεία, αεροδρόμια, κ.λπ.). Το πρόγραμμα προϋποθέτει μια αρχική, βασική γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Α2, το οποίο είναι λίγο πιο πάνω από αυτό των αρχαρίων). Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν να χρησιμοποιούν κυρίως τον προφορικό λόγο στην Αγγλική γλώσσα για να ανταλλάσσουν μηνύματα, να συγκεντρώνουν βασικές γνώσεις και πληροφορίες σχετικές με συγκεκριμένες επικοινωνιακές συνθήκες σε χώρους που σχετίζονται με τον τουρισμό και να αναπτύσσουν θετικές στάσεις απέναντι στην εκπαίδευση, στην επικοινωνία στην Αγγλική και στην κοινωνική ζωή. [ Διάρκεια: 25 ώρες ]

Υλικό για τα μαθήματα Διαμόρφωση και Διακόσμηση εσωτερικών χώρων θα βρείτε εδώ

Υλικό για τη Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (σχολικός εκφοβισμός, διαδίκτυο, πρόληψη εξαρτήσεων, διατροφή κ.λ.π.) θα βρείτε παρακάτω:

Υλικό για τα μαθήματα Αποτελεσματικής ηγεσίας στην εργασία θα βρείτε εδώ

Υλικό για τα μαθήματα Διαχείρισης διαπροσωπικών σχέσεων θα βρείτε εδώ

Υλικό για το Εικαστικό εργαστήρι θα βρείτε εδώ

Υλικό για τα μαθήματα Ιστορίας της τέχνης θα βρείτε εδώ

Υλικό για το Θεατρικό εργαστήρι θα βρείτε εδώ

Υλικό για τα μαθήματα Ισπανικών για τουρισμό θα βρείτε εδώ

Υλικό για τα μαθήματα Ιταλικών για τουρισμό θα βρείτε εδώ

Υλικό για τα μαθήματα Φωτογραφίας θα βρείτε εδώ

Υλικό για τα μαθήματα Καινοτομία-Επιχειρηματικότητα-Διοίκηση Επιχειρήσεων θα βρείτε εδώ

Υλικό για τα μαθήματα Νέες τεχνολογίες στη τρίτη ηλικία θα βρείτε εδώ

Υλικό για τα μαθήματα στα Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα βρείτε εδώ

Τα ευέλικτα γνωστικά αντικείμενα – «μαθήματα» των ΚΔΒΜ στοχεύουν στην απόκτηση βασικών γνώσεων.
Η διαφοροποιημένη διδακτική προσέγγιση εστιάζει στις ατομικές ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες των εκπαιδευόμενων.

Η συμβολή της προτεινόμενης πράξης, στους στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος, επιτυγχάνεται μέσω της:

1. Δημιουργίας θετικής στάσης ως προς τη μάθηση και ενίσχυση των ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην εκπαίδευση

2. Ενίσχυσης της ικανότητας προσαρμογής στις γνωστικές απαιτήσεις ενός συνεχώς εξελισσόμενου κοινωνικό-οικονομικού χώρου δράσης των ενηλίκων πολιτών

3. Σύνδεσης ή επανασύνδεσης με την εκπαιδευτική διαδικασία ενηλίκων, όσων για οποιονδήποτε λόγο δεν ολοκλήρωσαν την υποχρεωτική εκπαίδευση

4. Ενίσχυσης των δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας, καθώς και της διατήρησης της θέσης εργασίας ή της επαγγελματικής εξέλιξης

5. Συμμετοχής στην «κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας» και πρόσβαση στις νέες εργασιακές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ευκαιρίες

6. Αναβάθμισης των συνθηκών εκπαίδευσης, εργασίας και κοινωνικής κατάστασης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων του πληθυσμού

7. Ανάπτυξης της ενεργού ιδιότητας του πολίτη

8. Δημιουργικής αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου στο πεδίο του πολιτισμού

9. Ενίσχυσης της ισότητας των δύο φύλων

10. Μείωσης του «ψηφιακού χάσματος»

11. Εκπαίδευσης/επιμόρφωσης με ευελιξία ως προς τον χώρο και τον χρόνο

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Μετάβαση στο περιεχόμενο