Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Κεντρικές Υπηρεσίες

Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής, Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Η Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου είναι αρμόδια για την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των συστημάτων ΤΠΕ καθώς και για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση του Δήμου. Υποστηρίζει τα όργανα Διοίκησης, τις Υπηρεσίες και τα ΝΠΔΔ του Δήμου κατά τις διαδικασίες σύνταξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των περιοδικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης. Υποστηρίζει τις διαδικασίες Διαφάνειας στις κάθε είδους σχέσεις με τρίτους. Υποστηρίζει τη διερεύνηση και υποβολή προτάσεων για ένταξη σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης
 • Παρέχει επιστημονική υποστήριξη στις Υπηρεσίες, στη Διοίκηση και στα Επιτελικά Πολιτικά Όργανα του Δήμου για θέματα ΤΠΕ και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού.
 • Υποστηρίζει το Δήμαρχο για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, συνεργάζεται με τις υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του και συντάσσει την ενδιάμεση και την τελική έκθεση αξιολόγησης, τις οποίες υποβάλλει στο Δήμαρχο. Εισηγείται την ενδεχόμενη αναθεώρηση των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος μετά την ενδιάμεση αξιολόγησή του.
 • Υποστηρίζει την Εκτελεστική Επιτροπή για την παρακολούθηση και τον απολογισμό των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης του Δήμου καθώς και του Επιχειρησιακού & Στρατηγικού Σχεδιασμού.
 • Τηρεί τη στοχοποίηση των Διευθύνσεων και των τμημάτων του Δήμου και παρακολουθεί σε συνεργασία με το γραφείο εσωτερικού ελέγχου τη πρόοδο υλοποίησης της κατά Διεύθυνση και Τμήμα .
 • Συνεχής συγκέντρωση στοιχείων, ανάλυση, επεξεργασία και εξαγωγή συμπερασμάτων και εκτιμήσεων για τη σύνταξη και παρακολούθηση του Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου.
 • Για την παρακολούθηση της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, και σε συνεργασία με όλες τις Διευθύνσεις, διαμορφώνει τους κατάλληλους δείκτες αποτελεσματικότητας, που επιτρέπουν να εκτιμηθεί ο βαθμός επίτευξης των στόχων σε σχέση με τα αποτελέσματα των δράσεων, καθώς και κατάλληλους δείκτες αποδοτικότητας, που συσχετίζουν το κόστος πραγματοποίησης με τις εκροές των δράσεων.
 • Συγκέντρωση στοιχείων, παρακολούθηση υλοποίησης των προγραμμάτων δράσης του Δήμου και σχετική ενημέρωση των αρμόδιων Πολιτικών Οργάνων και του Υπηρεσιακού Μηχανισμού.
 • Συνεργασία με τις επιμέρους Διευθύνσεις του Υπηρεσιακού Μηχανισμού για τα προγράμματα δράσης του Δήμου.
 • Συντάσσει Σχέδιο του Ετησίου Προγράμματος Δράσης του Δήμου, αφού λάβει υπόψη τις γραπτές εισηγήσεις των υπηρεσιών, και το υποβάλλει στην Εκτελεστική Επιτροπή.
 • Συμμετέχει σε ομάδες εργασίας για τη μελέτη, επίβλεψη μελετών που αφορούν τη βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης του Δήμου (Κανονισμοί, δομές, διαδικασίες, μέθοδοι εργασίας, ροή πληροφοριών κ.λπ.) και την εφαρμογή των οργανωτικών βελτιώσεων.
 • Εντοπίζει τις καλύτερες πρακτικές αποτελεσματικής και αποδοτικής λειτουργίας και προωθεί την εφαρμογή τους και σε άλλες υπηρεσίες. Παρακολουθεί την εφαρμογή των καλών πρακτικών και αξιολογεί τα αποτελέσματά τους.
Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών

 • Σε συνεργασία με τις επιμέρους υπηρεσίες του Δήμου εκπονεί μελέτες σκοπιμότητας και εφαρμογής, για την ανάπτυξη συστημάτων πληροφορικής.
 • Συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες και συντάσσει προτάσεις που αφορούν στην εφαρμογή προγραμμάτων για την εξασφάλιση και διαρκή βελτίωση των υποδομών ΤΠΕ του Δήμου.
 • Επεξεργάζεται και αναλύει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που αποτελούν την πρώτη ύλη, για το σχεδιασμό των συστημάτων και συντάσσει τεχνικές εκθέσεις, για την προμήθειά τους, επιλέγοντας μεταξύ εναλλακτικών λύσεων τη βέλτιστη.
 • Μετά την εγκατάσταση του συστήματος βεβαιώνει την καλή λειτουργία του και αν χρειάζεται προβαίνει σε διορθωτικές ενέργειες.
 • Μεριμνά για τη συντήρηση των εφαρμογών του Δήμου.
 • Επιμελείται την καλή συντήρηση, λειτουργία, εντοπισμό και αποκατάσταση βλαβών του Hardware και Software.
 • Αξιολογεί τον υπάρχοντα εξοπλισμό και το φορτίο του και εισηγείται τροποποιήσεις ή και νέες διατάξεις του εξοπλισμού για να ικανοποιήσει τις μελλοντικές ανάγκες.
 • Μεριμνά για την εκπαίδευση από τους αναδόχους του προσωπικού στη χρήση των αντίστοιχων εφαρμογών.
 • Σε συνεργασία με τις επιμέρους υπηρεσίες του Δήμου εκπονεί μελέτες σκοπιμότητας και εφαρμογής για την ανάπτυξη συστημάτων επικοινωνιών.
 • Επεξεργάζεται και επιμελείται την διαρκή συντήρησή τους, τον εντοπισμό και αποκατάσταση βλαβών όπως και την προμήθεια ανταλλακτικών για την καλή λειτουργία τους.
 • Στην αρμοδιότητα του τμήματος είναι η ανάπτυξη της δομημένης καλωδίωσης των κτιρίων του Δήμου, η προμήθεια και συντήρηση του ενεργού εξοπλισμού, η επικοινωνιακή σύνδεση των δημοτικών κτιρίων και η σύνδεση με άλλα δημόσια δίκτυα όπως το «Σύζευξις».
 • Μεριμνά για τη σύνδεση με το Διαδίκτυο των Δημοτικών Υπηρεσιών.

 

Γραφείο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Νέων Τεχνολογιών

Ο σκοπός του Γραφείου είναι η ηλεκτρονική διοίκηση, οργάνωση, συντονισμός, έλεγχος και έγκαιρη πληροφόρηση που απαιτείται για την διευκόλυνση του έργου των υπηρεσιών του Δήμου. Οι αρμοδιότητες του Γραφείου συνοψίζονται ως εξής:

 1. Εκπονεί μελέτες σκοπιμότητας και εφαρμογής για την ανάπτυξη της Δημοτικής Ηλεκτρονικής Πύλης. Αναπτύσσει την δημοτική ηλεκτρονική πύλη και ανανεώνει το περιεχόμενό της σύμφωνα με τα δεδομένα της επιτροπής διαχείρισης περιεχομένου. Ως βασικοί άξονες ανάπτυξης της Δημοτικής πύλης θεωρούνται:
 • Η ηλεκτρονική προβολή της πόλης και του Δήμου για την ολοκληρωμένη ενημέρωση των δημοτών.
 • Η παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης των δημοτών για την συναλλαγή τους με τις Δημοτικές υπηρεσίες.
 • Η παροχή ηλεκτρονικών φορμών αιτήσεων για την συμπλήρωση τους από τους δημότες.
 • Η παροχή δυνατότητας ηλεκτρονικής αποστολής των αιτήσεων προς το Δήμο για εξυπηρέτηση των δημοτών.
 • Η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής αποστολής πιστοποιητικών και εγγράφων από τις Δημοτικές Υπηρεσίες προς τους πολίτες.
 • Η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών πληρωμών των οφειλών των δημοτών.
 • Διασφάλιση της ασφάλειας των συναλλαγών και της προστασίας προσωπικών δεδομένων των συναλλασσόμενων με δημοτών.
 • Εποπτεύει την επιτροπή διαχείρισης περιεχομένου της Δημοτικής πύλης.
 • Παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις δημοτικές υπηρεσίες
 1. Εκπονεί μελέτες σκοπιμότητας και εφαρμογής για όλες τις ηλεκτρονικές εφαρμογές.
 2. Εκπονεί μελέτες σκοπιμότητας και εφαρμογής για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών.
 3. Εκπονεί μελέτες σκοπιμότητας και εφαρμογής για την ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων και Ηλεκτρονικής Αρχειοθέτησης.
 4. Το τμήμα είναι αρμόδιο για την ασφάλεια πρόσβασης σε πληροφοριακά στοιχεία και έγγραφα.
 5. Προγραμματίζει και συντονίζει την εκπαίδευση των εργαζομένων στις νέες τεχνολογίες και στα νέα ηλεκτρονικά συστήματα.
 6. Τηρεί το Κεντρικό Μητρώο Ψηφιακών Υποδομών.
 7. Μεριμνά για την υλοποίηση ψηφιακών λύσεων (ψηφιακές υπογραφές, DMS, κλπ).
Τμήμα Διαφάνειας

Είναι αρμόδιο για το σχεδιασμό και την εφαρμογή συστημάτων και διαδικασιών που επιδιώκουν την διασφάλιση της διαφάνειας στις κάθε είδους σχέσεις του Δήμου προς τρίτους.

Ειδικότερα:

 • Μεριμνά για την εξασφάλιση της ηλεκτρονικής πρόσβασης σε πληροφορίες που έχουν σχέση με την δομή, την οργάνωση και τις αρμοδιότητες των δημοτικών υπηρεσιών, καθώς και τους κανονισμούς τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από το Δήμο σε τρίτους.
 • Χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο και κυρίως τις κατάλληλες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ).
 • Μεριμνά για την ηλεκτρονική πληροφόρηση των δημοτών για κάθε είδους προγράμματα και δράσεις που σχεδιάζει ο Δήμος και απευθύνονται στους δημότες.
 • Υποδέχεται υποδείξεις, προτάσεις και παράπονα των δημοτών μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας.
 • Μεριμνά για την ηλεκτρονική πληροφόρηση των δημοτών σχετικά με απολογιστικά στοιχεία που αφορούν εκπλήρωση στόχων, ολοκλήρωση προγραμμάτων και έργων που αναλαμβάνει και προωθεί ο Δήμος.
 • Εισηγείται και μεριμνά για την έκδοση και διακίνηση, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή:

(α) Χάρτας Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων δημοτών και κατοίκων,

(β) Οδηγού του Δημότη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Δήμου,

(γ) Κανονισμού πληροφόρησης των πολιτών και Κανονισμού Διαβούλευσης.

 • Υποστηρίζει τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης στην εφαρμογή διαδικασιών διαβούλευσης για αποφάσεις και ζητήματα που αφορούν το Δήμο.
 • Τηρεί διαδικτυακές βάσεις δεδομένων σχετικές με ψηφιακές υποδομές και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες στον Πολίτη και σε Τρίτους (Data.Gov.Gr και DigitalPublicServices.Gov.Gr κ.α.).

Συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς (ΚΕΔΚΕ, ΕΕΤΑΑ, ΕΣΠΑ, ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΑ, Ε.Λ.Λ.Α.Δ.Α. κλπ) για την προώθηση θεμάτων τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε συνεργασία με τις εκάστοτε συναρμόδιες Υπηρεσίες και με βάση τα στοιχεία Τεχνικού Δελτίου Έργου της κάθε Υπηρεσίας, καταθέτει τις σχετικές αιτήσεις συμμετοχής και συντάσσει τους σχετικούς φακέλους για την ένταξη σε προγράμματα χρηματοδότησης.

Διερευνά και ενημερώνει τα όργανα και τις υπηρεσίες του Δήμου για τις πιθανές πηγές χρηματοδότησης των αναπτυξιακών προγραμμάτων του Δήμου (προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την EE, προγράμματα της EE, εθνικά προγράμματα, έργα ΣΔΙΤ, έργα αυτοχρηματοδοτούμενα κλπ).

Κατά τον έλεγχο από τη ΜΟΔ, υποστηρίζει τα ελεγκτικά όργανα της χρηματοδότησης των προγραμμάτων αυτών.

Υποβάλλει Τεχνικά Δελτία Έργων για έργα Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας, Διεθνών Συνεργασιών, Εθελοντισμού στα διαστήματα που απαιτεί η κάθε πρόσκληση χρηματοδότησης.

Χειρίζεται όλα τα προγράμματα και τα θέματα αδελφοποιήσεων του Δήμου με Δήμους του εσωτερικού και του Εξωτερικού όπως και όλα τα θέματα συνεργασίας με Κράτη, Φορείς και Δήμους Εξωτερικού.

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων που αφορούν την δημοτική κατάσταση και την καταγραφή των ληξιαρχικών γεγονότων στην περιοχή του Δήμου και για τον σχεδιασμό και τον συντονισμό εφαρμογής των πολιτικών, συστημάτων και διαδικασιών που αποσκοπούν στην ορθολογική διοίκηση / διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου. Παράλληλα η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την γραμματειακή υποστήριξη των πολιτικών οργάνων του Δήμου, τη λειτουργία του κεντρικού πρωτοκόλλου και την παροχή γενικών υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης προς τις δημοτικές υπηρεσίες. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων. Στη Διεύθυνση, υπάγονται διοικητικά και τα αποκεντρωμένα Τμήματα Διοικητικών Θεμάτων σε επιμέρους δημοτικές ενότητες.

Τμήμα Αστικής Και Δημοτικής Κατάστασης, Μητρώου Πολιτών και Ληξιαρχείου
 • Τηρεί και ενημερώνει τα μητρώα του δημοτολογίου και τα μητρώα αρρένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες θεσμοθετημένες διαδικασίες και τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία για τη δημιουργία και τήρηση του Εθνικού Δημοτολογίου και του Μητρώου Πολιτών.
 • Μεριμνά για την πρόσληψη και αλλαγή επωνύμου, καθώς και την πρόσληψη πατρωνύμου και μητρωνύμου από παιδιά, που γεννήθηκαν χωρίς γάμο των γονέων τους ή είναι αγνώστων γονέων.
 • Μεριμνά για τον εξελληνισμό του ονοματεπωνύμου Ελλήνων του εξωτερικού, ομογενών αλλοδαπών, που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια και παλιννοστούντων ομογενών, που έχουν την ελληνική ιθαγένεια.
 • Ενημερώνει περιοδικά τις δημόσιες υπηρεσίες για τις μεταβολές προσωπικής κατάστασης που προκύπτουν από τα τηρούμενα στοιχεία.
 • Εκδίδει κάθε είδους πιστοποιητικά ατομικής και οικογενειακής κατάστασης καθώς και κάθε είδους βεβαιώσεις, καταλόγους και πίνακες με τα στοιχεία που αναγράφονται στα ανωτέρω Μητρώα.
 • Συνεργάζεται με άλλους Δήμους και δημόσιες υπηρεσίες στις περιπτώσεις μεταβολών των μητρώων σε αντιστοιχία προς ανάλογα αρχεία που τηρούνται εκεί.
 • Μεριμνά για την τήρηση των υποχρεώσεων του Δήμου που προκύπτουν από την ισχύουσα εκλογική νομοθεσία( τήρηση και εκκαθάριση εκλογικών καταλόγων) και έχει την επιμέλεια εφαρμογής της εκλογικής διαδικασίας.
 • Τηρεί και ενημερώνει τα ληξιαρχικά βιβλία , τα αρχεία καθώς και το Πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης Ληξιαρχικών πράξεων στα οποία καταχωρούνται τα ληξιαρχικά γεγονότα που συμβαίνουν στην περιφέρεια του Δήμου (γεννήσεις, γάμοι, θάνατοι, σύμφωνα συμβίωσης) καθώς και κάθε μεταβολή που συνδέεται με αυτά (π.χ. διαζύγια), σύμφωνα με τις ισχύουσες θεσμοθετημένες διαδικασίες.
 • Τηρεί αρχεία επισήμων εγγράφων ληξιαρχικών γεγονότων.
 • Εκδίδει αποσπάσματα των ληξιαρχικών πράξεων ή άλλα θεσμοθετημένα πιστοποιητικά.
 • Ενημερώνει τα αντίστοιχα Τμήματα άλλων Δήμων για τα ληξιαρχικά γεγονότα που επηρεάζουν τα στοιχεία των μητρώων / αρχείων που τηρούνται στα Τμήματα αυτά.
 • Συνεργάζεται με Ληξιαρχεία άλλων Δήμων σε περιπτώσεις μεταβολών ή προσθήκης ληξιαρχικών πράξεων που βρίσκονται καταχωρημένες εκεί.
 • Χορηγεί άδειες πολιτικού γάμου και μεριμνά για την τέλεση των γάμων αυτών.
 •  
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Σχεδιάζει, εισηγείται και συντονίζει την εφαρμογή των διαδικασιών και εσωτερικών κανονισμών που ρυθμίζουν τις σχέσεις του Δήμου με το προσωπικό του, στο πλαίσιο πάντοτε των γενικότερων ρυθμίσεων της Πολιτείας.
 • Σχεδιάζει, καταγράφει και διατηρεί την περιγραφή θέσεων εργασίας για το σύνολο των υπηρεσιών του Δήμου.
 • Στο πλαίσιο και των πολιτικών ανθρώπινου δυναμικού που θεσπίζει η Πολιτεία για τον δημόσιο τομέα, μεριμνά για τον προσδιορισμό των αναγκαίων θέσεων εργασίας ανά διοικητική ενότητα του.
 • Παρακολουθεί την κάλυψη των διαφόρων θέσεων εργασίας στις διοικητικές ενότητες του Δήμου με στόχο τόσο την αξιοποίηση των προσόντων των στελεχών όσο και την απρόσκοπτη και διαρκή κάλυψη των αναγκών των δημοτικών υπηρεσιών.
 • Εισηγείται, έπειτα από σχετικά αιτήματα των αρμόδιων Προϊσταμένων, τις κατάλληλες εσωτερικές μετακινήσεις στελεχών για την αποτελεσματικότερη κάλυψη των επιμέρους θέσεων εργασίας με βάση τα προσόντα των στελεχών.
 • Αξιολογεί τα προσόντα των νεοπροσλαμβανομένων στελεχών και διαμορφώνει σχετικές προτάσεις προς τους προϊσταμένους των προς κάλυψη θέσεων.
 • Μεριμνά για την εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης των εργαζομένων στο Δήμο και την τήρηση των σχετικών στοιχείων.
 • Εισηγείται και παρακολουθεί την υλοποίηση μέτρων επιπρόσθετης στήριξης του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου ( πχ. οργάνωση μετακινήσεων του προσωπικού στις εγκαταστάσεις του Δήμου, παιδικοί σταθμοί κλπ).
 • Μεριμνά για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου με προσδιορισμό των ικανοτήτων των εργαζομένων .
 • Σχεδιάζει,, εισηγείται και οργανώνει προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης και επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου. Παρακολουθεί την υλοποίηση των προγραμμάτων και μεριμνά για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών στην πράξη.
 • Μεριμνά για την βελτίωση των ανθρωπίνων σχέσεων μέσα στο Δήμο με τον σχεδιασμό, την εισήγηση και την οργάνωση σχετικών προγραμμάτων.
 •  Παρακολουθεί και εφαρμόζει το πειθαρχικό δίκαιο που κάθε φορά ισχύει για το προσωπικό με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και επιλαμβάνεται των πειθαρχικών υποθέσεων που παραπέμπονται στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο. 
 • Μεριμνά για την τήρηση των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που ισχύουν εκάστοτε και ρυθμίζουν τις σχέσεις του Δήμου με το ανθρώπινο δυναμικό του , θέματα μισθολογικά, ωραρίου, αδειών , ασθενειών, υπερωριών, απολύσεων, διεκδικήσεων κλπ.
 • Είναι αρμόδιο για την τήρηση των ισχυουσών διατάξεων για τις κρίσεις των υπαλλήλων στις θέσεις των προϊστάμενων των οργανικών μονάδων του Δήμου.
 • Μεριμνά για τη διενέργεια και ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης ανθρώπινου δυναμικού για την κάλυψη συγκεκριμένων θέσεων εργασίας με βάση τις νόμιμες διαδικασίες.
 • Μεριμνά για την υποβολή φακέλου συνταξιοδότησης των μονίμων υπαλλήλων στους ασφαλιστικούς φορείς και συντάσσει το Δελτίο Ατομικής & Υπηρεσιακής Κατάστασης (Δ.Α.Υ.Κ.) σε συνεργασία με το τμήμα Μισθοδοσίας.
 • Τηρεί τα Μητρώα του Προσωπικού στο οποίο καταγράφονται τα στοιχεία της ατομικής και οικογενειακής του κατάστασης, οι κάθε είδους μεταβολές στην εργασιακή του ζωή (προσλήψεις, απολύσεις, αλλαγές θέσεων εργασίας, αμοιβές, άδειες, απουσίες, αξιολογήσεις κλπ) και τα προσόντα του.
 • Σχεδιάζει και εισηγείται βελτιώσεις και παρακολουθεί την εφαρμογή όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με την απασχόληση των εργαζομένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (τήρηση ωραρίου, έγκριση και πραγματοποίηση υπερωριών κλπ).
 • Εισηγείται στον Δήμαρχο για τα προσωπικά αιτήματα των υπαλλήλων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Τμήματος.
 • Συντάσσει, επιμελείται και διεκπεραιώνει όλα τα θέματα σχετικά με το Υπηρεσιακό συμβούλιο.
 • Επιμελείται τη σύνταξη καταλόγων υπόχρεων (υπαλλήλων και αιρετών) σε υποβολή δήλωσης  περιουσιακής κατάστασης.
 • Συγκεντρώνει τα στοιχεία απασχόλησης και τις μεταβολές των στοιχείων των εργαζομένων (κλιμάκια,  άδειες, ασθένειες κλπ) που επηρεάζουν τις αμοιβές τους, εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις και ενημερώνει το τμήμα Μισθοδοσίας.
 • Συνεργάζεται με τους Προϊσταμένους των επιμέρους διοικητικών ενοτήτων του Δήμου και τους ενημερώνει για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται σε εργασιακά θέματα (διαχείριση παρουσιών, υπερωριών, βεβαιώσεων προς το προσωπικό κλπ).
 • Εκδίδει κάθε είδους βεβαιώσεις προς το προσωπικό για θέματα που άπτονται της απασχόλησής τους στο Δήμο.
 • Μεριμνά για την θέσπιση και την εφαρμογή των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, σύμφωνα με την νομοθεσία. Παρέχει κάθε διοικητική υποστήριξη στους τεχνικούς ασφαλείας και στους γιατρούς εργασίας που προσφέρουν τις αντίστοιχες υπηρεσίες τους στο Δήμο σύμφωνα με τις αρμοδιότητές τους που καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία .
 • Μεριμνά για την εφαρμογή διαδικασιών που αφορούν σε αποσπάσεις, μετατάξεις, μετακινήσεις κλπ. του προσωπικού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Παρέχει δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε ασκούμενους δικηγόρους.
 • Επιμελείται των διαδικασιών πρόσληψης και τηρεί το προσωπικό μητρώο των υπαλλήλων των ΝΠΔΔ έως πλήρους στελέχωσης αυτών από το αναγκαίο προσωπικό.
Τμήμα Μισθοδοσίας
 • Εκκαθαρίζει τις μισθολογικές καταστάσεις, τις θεωρεί και τις παραδίδει  για την υπογραφή από τον Πρ/νο και την Δημοτική Αρχή και τέλος για την έκδοση του χρηματικού εντάλματος
 • Μεριμνά για τον υπολογισμό της τακτικής μισθοδοσίας και των έκτακτων μισθοδοσιών του προσωπικού.
 • Επιμελείται και διενεργεί τις διαδικασίες  που αφορούν την απονομή κύριας σύνταξης –Επικουρικής και Εφάπαξ, σε συνεργασία με το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού.
 • Συγκεντρώνει παραστατικά στοιχεία πληρωμής προσωπικού και συντάσσει βάσει των δελτίων παρουσίας του προσωπικού  μισθοδοτικές καταστάσεις .
 • Τηρεί  τα στοιχεία μισθοδοσίας για κάθε υπάλληλο για την φορολογική του ενημέρωση,
 • Παρακολουθεί όλα τα θέματα τα αναγόμενα στο μισθολόγιο ολόκληρου του προσωπικού και διεξάγει κάθε συναφή εργασία, σε συνεργασία με το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού .
 • Παρακολουθεί τις καταστάσεις αντιμισθίας των αιρετών οργάνων του Δήμου.
 • Αλληλογραφεί με κάθε Υπηρεσία για τα μισθολογικά θέματα.
 • Εκδίδει βεβαιώσεις αποδοχών των υπαλλήλων.
 • Εκδίδει τις ετήσιες βεβαιώσεις αποδοχών για την εφορία , τα εκκαθαριστικά σημειώματα  και μεριμνά για το Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών.
 • Διεκπεραιώνει κάθε υπόθεση που έχει σχέση με την καταβολή της προβλεπόμενης  από το νόμο αποζημίωση στο συνταξιοδοτούμενο προσωπικό, μόνιμο και αορίστου.
 • Φροντίζει για την ασφάλιση του προσωπικού, συντάσσει καταστάσεις για τα ασφαλιστικά ταμεία και επιλύει τα επιμέρους ζητήματα που προκύπτουν.
 • Επιμελείται την διαδικασία για την παρακράτηση και απόδοση των επιβαλλόμενων στο προσωπικό προστίμων.
 • Συντάσσει χρηματικό κατάλογο στην περίπτωση μη ορθής καταβολής μισθοδοσίας σε υπάλληλο προκειμένου για την επιστροφή χρημάτων.
 • Αποστέλλει Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) στον ΕΦΚΑ
 • Αποστέλλει τα αρχεία της μισθοδοσίας στην  Ε.Α.Π. τις καθορισμένες ημερομηνίες για να εξασφαλιστεί η πληρωμή του προσωπικού.
 • Προβαίνει σε ειδικές εργασίες που αφορούν την μισθοδοσία προσωπικού ορισμένου χρόνου (αποζημιώσεις , βεβαιώσεις ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ κλπ)
 • Παρέχει στοιχεία πρόβλεψης στην Οικονομική Διεύθυνση για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του επόμενου έτους ως προς τους κωδικούς  που αφορούν στην μισθοδοσία.

Επιμελείται και εκδίδει τη μισθοδοσία των ΝΠΔΔ  και των Σχολικών Επιτροπών έως πλήρους στελέχωσης αυτών από το αναγκαίο προσωπικό.

Τμήμα Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων του Δήμου

Το Τμήμα Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων του Δήμου παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στα αιρετά διοικητικά όργανα του Δήμου. Ειδικότερα το Τμήμα:

 • Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τα συλλογικά διοικητικά αιρετά όργανα του Δήμου, δηλαδή το Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και την Εκτελεστική Επιτροπή (οργάνωση συνεδριάσεων, τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων, παραγωγή , διεκπεραίωση, διαχείριση και αρχειοθέτηση εγγράφων, ρύθμιση συναντήσεων, τήρηση πρωτοκόλλου, τήρηση αρχείου αποφάσεων συλλογικών οργάνων κλπ).
 • Μεριμνά για τη συγκέντρωση των φακέλων των θεμάτων με τα απαρτίζοντα αυτά δικαιολογητικά και των εισηγήσεων των διοικητικών οργάνων του Δήμου, , τους οποίους θέτει υπόψη των ενδιαφερομένων συμβούλων.
 • Μεριμνά για τη δημοσίευση των αποφάσεων που παίρνονται, με τον τρόπο που ορίζεται κάθε φορά και ανάλογα με τη περίπτωση, από το δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα και από άλλες σχετικές διατάξεις.
 • Μεριμνά για την υποβολή αντιγράφων των αποφάσεων στην αρμόδια για τον έλεγχο αυτών διοικητική αρχή.
 • Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τα ατομικά διοικητικά αιρετά όργανα του Δήμου, δηλαδή τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον Δήμαρχο, τους Αντιδημάρχους, καθώς και το Γενικό Γραμματέα (οργάνωση και ρύθμιση συναντήσεων, παραγωγή , διεκπεραίωση, διαχείριση και αρχειοθέτηση εγγράφων, τήρηση πρωτοκόλλου, τήρηση αρχείου αποφάσεων ατομικών οργάνων κλπ).
 • Παρέχει διοικητική υποστήριξη προς τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών, τις Επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και προς το Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.
 • Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στις Δημοτικές Παρατάξεις.
 • Μεριμνά για την ενημέρωση των πολιτικών οργάνων και των υπηρεσιών του Δήμου για τις αποφάσεις που λαμβάνουν τα όργανα του Δήμου.
 • Τηρεί το αρχείο των εκπροσώπων του Δήμου σε διαφόρους φορείς και όργανα και μεριμνά για την αποστολή στοιχείων στους εκπροσώπους και την παραλαβή και διεκπεραίωση των εκθέσεων που υποβάλλουν στο Δήμο.
 • Τηρεί  ακριβές ημερολογίου δικασίμων σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή , έως ολοκληρώσεως λειτουργίας της Νομικής Υπηρεσίας.
Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Νέας Πεντέλης και Πεντέλης
 • Παρέχει γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη προς τον Αντιδήμαρχο που εποπτεύει τις υπηρεσίες της δημοτικής ενότητας και προς τα τμήματά της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού κλπ).
 • Παρέχει γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη προς τα πολιτικά όργανα της δημοτικής ενότητας.
 • Εισηγείται βελτιώσεις και παρακολουθεί την εφαρμογή όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με την απασχόληση των εργαζομένων στις υπηρεσίες της δημοτικής ενότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις -τήρηση ωραρίου, έγκριση και πραγματοποίηση υπερωριών τηρώντας  τον πίνακα τεκμηρίωσης αυτών .κλπ.
 • Συγκεντρώνει τα στοιχεία απασχόλησης και τις μεταβολές των στοιχείων των εργαζομένων στις υπηρεσίες της δημοτικής ενότητας που επηρεάζουν τις αμοιβές τους και ενημερώνει έγκαιρα τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες, ώστε να προωθείται έγκαιρα η πληρωμή των εργαζομένων και η απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών.
 • Μεριμνά για τις μετακινήσεις και μεταφορές του προσωπικού των υπηρεσιών της δημοτικής ενότητας.
 • Μεριμνά για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου της δημοτικής ενότητας.
 • Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων σχετικών με τις κεντρικές δημοτικές υπηρεσίες.
 • Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών για την διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις κεντρικές υπηρεσίες, ελέγχει την πληρότητά τους και διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην αρμόδια για την διεκπεραίωσή τους δημοτική υπηρεσία με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.
 • Παραλαμβάνει από τις αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες τα τελικά έγγραφα που έχουν ζητηθεί από τους πολίτες και μεριμνά για την παράδοσή τους στους πολίτες.
 • Τηρεί, σε τοπικό επίπεδο, τις υποχρεώσεις για το Δήμο που προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία περί ιθαγένειας, αλλοδαπών και μετανάστευσης.
 • Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών για βελτιώσεις των διοικητικών διαδικασιών του Δήμου.
 •     Διεκπεραίωση των διαδικασιών που σχετίζονται με τους ασφαλισμένους του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) μέσω των ανταποκριτών του Οργανισμού ανά Δημοτική Ενότητα.
 • Τηρεί πίνακα συναντήσεων του Δημάρχου με πολίτες της Δημοτικής Ενότητας με τα θέματα που τους απασχολούν, για τις εβδομαδιαίες συναντήσεις που ο Δήμαρχος παραμένει στην Δ. Ενότητα.
Τμήμα Πρωτοκόλλου και Διοικητικής Μέριμνας
 • Μεριμνά για την ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών για θέματα που αφορούν στην καθαριότητα, φύλαξη,  συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου.
 • Μεριμνά για τη λειτουργία του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Δήμου , διεκπεραιώνει τα σχετικά έγγραφα σε συνεργασία με τις γραμματείες των επιμέρους υπηρεσιών και διαχειρίζεται τις διαδικασίες πρωτοκόλλησης των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.
 • Χαρακτηρίζει και διανέμει τα έγγραφα στις επιμέρους υπηρεσίες .
 • Παραλαμβάνει τα δικαστικά έγγραφα και  τα διανέμει στις αρμόδιες υπηρεσίες .
 • Φροντίζει για τη διακίνηση των εγγράφων , με το προσωπικό που διαθέτει ή με ταχυμεταφορές ή ηλεκτρονικά , τόσο μεταξύ των υπηρεσιών του Δήμου όσο και σε Υπουργεία, Περιφέρεια  , Ελεγκτικό συνέδριο, Τοπικούς Φορείς, Σχολεία , Τράπεζες κ.λ.π. σε συνεργασία με όλες τις Υπηρεσίες και το Γραφείο Δημάρχου.
 • Μεριμνά για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου του Δήμου.
 • Παρακολουθεί, φροντίζει και επιμελείται την τήρηση του γενικού αρχείου του Δήμου.
 •  Μεριμνά για την κατά καιρούς εκκαθάριση του αρχείου, τηρώντας τις σχετικές με το θέμα αυτό διατάξεις.
 •   Τηρεί, φυλάσσει και χειρίζεται υπεύθυνα τη στρογγυλή σφραγίδα του Δήμου.

Έχει την ευθύνη για τις καθημερινές υποχρεώσεις των κλητήρων.

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για την αποτελεσματική τήρηση των οικονομικών προγραμμάτων λειτουργίας του Δήμου, τη σωστή απεικόνιση των οικονομικών πράξεων και τη διαχείριση των δαπανών του. Συγχρόνως, η Διεύθυνση μεριμνά για την αποτελεσματική διενέργεια όλων των νομίμων διαδικασιών που απαιτούνται για την προμήθεια υλικών, εξοπλισμού, παγίων  και υπηρεσιών του Δήμου μετά από κατάθεση μελετών που λαμβάνει από τις αρμόδιες Διευθύνσεις.

Τμήμα Λογιστηρίου-Διπλογραφικού

Γραφείο Εφαρμογής Διπλογραφικού

 • Παρακολουθεί τα οικονομικά στοιχεία (έξοδα-έσοδα) με βάση το διπλογραφικό σύστημα (γενική και αναλυτική λογιστική).
 • Ελέγχει τις καθημερινές κινήσεις (χρέωση-πίστωση) και ημερολογιακές εγγραφές
 • Τηρεί όλα τα βιβλία που προβλέπονται από τον Κώδικα Βιβλίων Στοιχείων (Προεδρικό Διάταγμα 315/1999).
 • Συντάσσει ισοζύγια, καταρτίζει τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης με την υποστήριξη εξωτερικών συνεργατών σε περίπτωση που δεν υπάρχει κατάλληλος υπάλληλος με γνώση γενικής λογιστικής.
 • Επεξεργάζεται τα οικονομικά στοιχεία και εξάγει συμπεράσματα για την εκμετάλλευση και το κόστος παροχής συγκεκριμένων υπηρεσιών του Δήμου προς τους πολίτες και δίδει στατιστικά στοιχεία για έξοδα και δαπάνες των υπηρεσιών του Δήμου και το κόστος λειτουργίας αυτών.
 • Την επιμέλεια της εφαρμογής του Διπλογραφικού Συστήματος και της κανονικής τήρησης του. Επιμελείται της τήρησης των βιβλίων του διπλογραφικού συστήματος και την εκτύπωσης τους.
 • Συνεργάζεται με το τμήμα προμηθειών και διαχείρισης υλικού για τον έλεγχο της τήρησης του βιβλίου αποθήκης.
 • Παρακολουθεί τα εγκεκριμένα δάνεια του Δήμου και τηρεί πίνακες ετησίων τοκοχρεολυτικών δόσεων για κάθε περίπτωση ενημερώνοντας πάντοτε την ταμιακή υπηρεσία για τις υποχρεώσεις του Δήμου.
 • Συντονίζει και παρακολουθεί όλη την εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος.
 • Συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του Δήμου κάθε έτος (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης και Γενικής Εκμετάλλευσης)με πιστοποίηση του ορκωτού ελεγκτή και   με την υποστήριξη εξωτερικών συνεργατών σε περίπτωση που δεν υπάρχει κατάλληλος υπάλληλος με γνώση γενικής  λογιστικής.
 • Μεριμνά για τα στατιστικά στοιχεία που ζητούνται από Υπουργεία, Φορείς ΥΠΕΣ,ΕΕΤΤΑ κλπ.
 • Συνεργάζεται άμεσα με το Γραφείο Αποθήκης ως προς την εξαγωγή των αποτελεσμάτων.
 • Ενεργεί τις Λογιστικές εγγραφές για την λογιστική απεικόνιση των οικονομικών και ταμειακών γεγονότων στους λογαριασμούς της Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής.
 • Τηρεί και ενημερώνει όλα τα σχετικά λογιστικά βιβλία του Γ.Λ.Σ. και παρακολουθεί την νομοθεσία του Λογιστικού Σχεδίου (315/1999).
 • Ασχολείται με το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, όπως αυτό ισχύει στους Ο.Τ.Α. και με την τήρηση των αντίστοιχων λογιστικών βιβλίων του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος (παρακολούθηση, εγγραφές, ισολογισμός, επεξεργασία στοιχείων κ.λπ.).
 • Ακολουθεί τις γενικές αρχές της τήρησης των βιβλίων μηχανογραφικά ή και χειρόγραφα όταν απαιτηθεί και έκδοσης στοιχείων.
 • Εξασφαλίζει την ετοιμότητα του λογιστικού συστήματος για την παροχή στο Δήμαρχο και τους Δημοτικούς Συμβούλους της ακριβούς εικόνας εξόδων, οποτεδήποτε ζητηθεί.
 • Διαχειρίζεται τις διαδικασίες, αρχεία και γενικά λογαριασμούς του λογιστικού συστήματος του Δήμου, που αφορούν τις υποχρεώσεις και τις πραγματοποιούμενες πληρωμές του Δήμου.
 • Τηρεί φακέλους δανείων για την απόδοση των τοκοχρεολυτικών δόσεων κ.λπ..
 • Συμμετέχει στη διαδικασία κλεισίματος του ισολογισμού κατ’ έτος σε συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα και γραφεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
 • Αναπτύσσει λογιστικό σχέδιο γενικής λογιστικής το οποίο συνδέει με την λειτουργία του Δημοσίου Λογιστικού της Υπηρεσίας.
 • Τηρεί τα βιβλία του διπλογραφικού συστήματος.
 • Επιβλέπει και ελέγχει την συμφωνία των οικονομικών μεγεθών του Δημόσιου Λογιστικού με τη Γενική Λογιστική-Αναλυτική .
 • Ελέγχει περιοδικά την οικονομική πορεία του Δήμου και παρέχει την ανάλογη πληροφόρηση προς την Οικονομική Διεύθυνση.
 • Καταρτίζει τις οικονομικές καταστάσεις τέλους χρήσεως (ισολογισμό, αποτελέσματα χρήσης, προσαρτήματα) με πιστοποίηση του ορκωτού ελεγκτή και με την υποστήριξη εξωτερικών συνεργατών σε περίπτωση που δεν υπάρχει κατάλληλος υπάλληλος με γνώση γενικής  λογιστικής.
 • Συντάσσει και υποβάλλει στη Δ.Ο.Υ και στο ΤΑΧΙSNET Ε9 –ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ- ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ και ότι φορολογικό στοιχείο ζητείτε  και   με την υποστήριξη εξωτερικών συνεργατών σε περίπτωση που δεν υπάρχει κατάλληλος υπάλληλος με γνώση  φορολογικής νομοθεσίας.
 
 

Γραφείο επιχορηγήσεων, δωρεών  και Δανείων.

 • Φροντίζει για την αποδοχή των επιχορηγήσεων, δωρεών, δανείων κ.λπ..
 • Μελετά και εισηγείται τους όρους των σχεδίων σύναψης δανείων και ενεργεί για την πραγματοποίηση τους σε συνεργασία με την ταμειακή υπηρεσία.
 • Ελέγχει περιοδικά την οικονομική πορεία του Δήμου και παρέχει την ανάλογη πληροφόρηση προς την Οικονομική Διεύθυνση.
 
 

Γραφείο τήρησης μητρώο  παγίων και  Διοικητικής Υποστήριξης

 • Φροντίζει για την απογραφή των περιουσιακών στοιχείων (πάγια,  κ.τ.λ.) κάθε έτος και ενημερώνει το αρχείο απογραφών.
 • Χρεώνει με τα σχετικά παραστατικά τα πάγια κινητά (μηχανήματα, έπιπλα κ.λπ.) στην αρμόδια αιτούσα Υπηρεσία του Δήμου.
 • Συντάσσει έγγραφα και απαντητικές επιστολές που αφορούν τη γραμματεία της Διεύθυνσης και τηρεί σχετικό αρχείο.
 • Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία της Διεύθυνσης, τηρεί το πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων και το αρχείο αλληλογραφίας της Διεύθυνσης, ενώ φροντίζει και για την εκκαθάριση του αρχείου της Διεύθυνσης.
 • Επιμελείταιόλες τις διοικητικές πράξεις που είναι απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία της Διεύθυνσης σε συνεργασία με τα τμήματα αυτής.
 • Εκδίδει το ημερήσιο παρουσιολόγιο και απουσιολόγιο, διαχειρίζεται τις αιτήσεις των πάσης φύσεως αδειών των εργαζομένων, μετά την υπογραφή τους από τον αρμόδιο Προϊστάμενο.
 • Συντάσσει τις βεβαιώσεις απεργιών και στάσεων εργασίας των υπαλλήλων της Διεύθυνσης ενημερώνοντας την αντίστοιχη Διεύθυνση.
 • Εισηγείται, προς το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, τη συμμετοχή υπαλλήλων της Διεύθυνσης σε σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια κτλ.
 • Δίνει πληροφορίες κατόπιν αίτησης  για τις προσφερόμενες υπηρεσίες από τη Διεύθυνση.
Τμήμα Προϋπολογισμού και Εξόδων

Γραφείο Προϋπολογισμού-εξόδων.

 • Μεριμνά για την τήρηση του συστήματος κατάρτισης του Προϋπολογισμού του Δήμου και του ΟΠΔ.
 • Συνεργάζεται με τις επιμέρους δημοτικές υπηρεσίες-διευθύνσεις για την παροχή οικονομικών στοιχείων, κατευθύνσεων και προτύπων που θα επιτρέπουν την κατάρτιση από τις υπηρεσίες- διευθύνσεις για τον προϋπολογισμό  σε συνάρτηση με τα αντίστοιχα προγράμματα τους.
 • Συγκεντρώνει τις προτάσεις των υπηρεσιών- διευθύνσεων τις αποτυπώνει   και εισηγείται τον προϋπολογισμό του Δήμου προς έγκριση από τα αρμόδια όργανα.
 • Παρακολουθεί την εκτέλεση του Προϋπολογισμού, επισημαίνει τις αποκλίσεις μεταξύ απολογιστικών και προϋπολογιστικών μεγεθών, μεριμνά για την ερμηνεία των αποκλίσεων και εισηγείται τις αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες.
 • Συνεργάζεται με τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Δήμου για την τήρηση των διαδικασιών αμφίδρομης ενημέρωσης και ροής των οικονομικών πληροφοριών που σχετίζονται με την εκτέλεση και την αναθεώρηση των προϋπολογισμών κάθε υπηρεσίας.
 • Μεριμνά για την σύνταξη και υποβολή στα αρμόδια όργανα τα περιοδικά οικονομικά απολογιστικά στοιχεία, σύμφωνα με το σύστημα οικονομικής πληροφόρησης που εφαρμόζει ο Δήμος.
 
 

Γραφείο Εκκαθάρισης και Εντολής Δαπανών

              Το γραφείο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες :

 • Έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμών μισθοδοσίας του προσωπικού του Δήμου, προμηθειών, προνοιακών επιδομάτων, έργων, επιχορηγήσεων διαφόρων Φορέων και κάθε άλλης δαπάνης που έχει εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα.
 • Φροντίζει για την υπογραφή των ενταλμάτων πληρωμής από το Δήμαρχο ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, καταχώρηση τους στο μηχανογραφικό σύστημα και σε ειδικό βιβλίο με αύξοντα αριθμό ενταλμάτων και αποστολή στο Δημοτικό Ταμία του στελέχους του εντάλματος, με τα νόμιμα δικαιολογητικά.
 • Αρχειοθέτηση σε ειδικούς φακέλους του στελέχους κάθε εντάλματος σε πλήρη σειρά (αντιγράφων) δικαιολογητικών.
 • Συσχέτιση κάθε δαπάνης με τυχόν προηγούμενη όμοια και παρακολούθηση της ύπαρξης σχετικής πίστωσης ως αναγκαίας προϋπόθεσης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος.
 • Έλεγχος των δικαιολογητικών κάθε δαπάνης, ώστε να είναι σύμφωνα με το Νόμο περί Λογιστικού Δήμων και Κοινοτήτων.
 • Έχει την ευθύνη της μισθοδοσίας για την έκδοση Χ.Ε. του προσωπικού (μόνιμου, ιδιωτικού δικαίου, αορίστου και ορισμένου χρόνου, μισθώσεις έργου , προνιακών επιδομάτων κ.λπ.)
 • Συγκέντρωση των παραστατικών στοιχείων πληρωμής Προσωπικού.
 • Η μέριμνα για την υπογραφή τους από τους Προϊσταμένους.
 • Παραλαβή των καταστάσεων Πληρωμών μετά των σχετικών δικαιολογητικών που απαιτούνται για την εκκαθάριση της κάθε δαπάνης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 • Έλεγχος των παραλαμβανόμενων δικαιολογητικών όσον αφορά τη νομιμότητα αυτών και τη νομιμότητα της δαπάνης καθώς επίσης και έλεγχος των ημερομηνιών έκδοσης των δικαιολογητικών, σύμφωνα με τη λογική διεκπεραίωσης της όλης διαδικασίας εκτέλεσης κάθε δαπάνης.
 • Έλεγχος των πιστώσεων που δεσμεύονται με τις εκδιδόμενες αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης δαπανών που συμπεριλαμβάνονται στα δικαιολογητικά των υπό εκκαθάριση δαπανών, σε συνεργασία με το Τμήμα Προϋπολογισμού προς αποφυγή υπερβάσεων.
 • Εκκαθάριση των πάσης φύσεως δαπανών δια της εκδόσεως των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.
 • Μεριμνά για την υπογραφή των χρηματικών ενταλμάτων καταστάσεων πληρωμής κ.λπ. από τους εμπλεκόμενους Υπηρεσιακούς παράγοντες(π.χ. πρωτόκολλα παραλαβής ) καθώς επίσης από το Δήμαρχο ή τον Αρμόδιο Αντιδήμαρχο.
 • Τήρηση ημερολογίου καταχώρησης εκδιδομένων χρηματικών ενταλμάτων κατά ημερομηνία έκδοσης αυτών και κατά αύξοντα αριθμό καθώς επίσης και του αντίστοιχου καθολικού δαπανών κατά ημερομηνία έκδοσης και κατά Κ.Α. προϋπολογισμού.
 • Διαβίβαση στο Δημοτικό Ταμία με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής των πρωτότυπων των ενταλμάτων μετά πλήρους σειράς νομίμων πρωτοτύπων δικαιολογητικών και αρχειοθέτηση σε ειδικούς φακέλους των στελεχών των ενταλμάτων ομοίως με πλήρη σειρά (αντιγράφων) δικαιολογητικών.
 • Εκδόσεως των σχετικών ΑΑΥ μετά από αποφάσεις Οικονομικής επιτροπής ή Δημοτικού Συμβουλίου και  αποφάσεις Δημάρχου.
 • Αναρτήσεις στο πρόγραμμα διαύγεια και στο ΚΗΜΔΗΣ.

 

Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού

Γραφείο Προγραμματισμού  Προμηθειών

 • Σχεδιάζει τις εσωτερικές διαδικασίες για την κατάρτιση του προγράμματος απαιτούμενων προμηθειών και υπηρεσιών (εκτός του πεδίου του Ν. 3316/2005) του Δήμου, συγκεντρώνει τις μελέτες των Διευθύνσεων των δημοτικών υπηρεσιών, εξετάζει την σκοπιμότητα αυτών και διαμορφώνει περιοδικά προγράμματα για την προμήθεια κάθε είδους υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών και εισηγείται αυτά για έγκριση στα αρμόδια όργανα του Δήμου (υλικά για την εκτέλεση τεχνικών έργων, ανταλλακτικά, λιπαντικά, καύσιμα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα, μηχανήματα, εργαλεία, έπιπλα, είδη γραφείου, μισθώσεις μεταφορικών μέσων, ασφαλίσεις κ.λπ.).
 • Διενεργεί έρευνες αγοράς για την τεκμηρίωση της διαθεσιμότητας των ειδών που ενδιαφέρουν το Δήμο και τη λήψη στοιχείων τιμών προμήθειας ή υπηρεσίας.
 • Διενεργεί τις διαδικασίες για την ανάθεση των προμηθειών και των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, ήτοι μεριμνά για την κατάρτιση προδιαγραφών σε συνεργασία με τα αρμόδια κάθε φορά τμήματα του Δήμου, καταρτίζει το σχέδιο της διακήρυξης, των συμβάσεων και όλων των αποφάσεων και εισηγείται τη συγκρότηση όλων των επιτροπών που απαιτούνται (διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης των προσφορών και παραλαβής των ειδών) στο κάθε φορά αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο του Δήμου, παρακολουθεί τη λειτουργία τους και γενικά μεριμνά για όλα τα ζητήματα που αφορούν την εκτέλεση κάθε προμήθειας ή υπηρεσίας μέχρι και την οριστική παραλαβή της, σύμφωνα πάντοτε με τις ισχύουσες διατάξεις.
 • Μετά από έγγραφο των Διευθύνσεων που θα  καταγράφει χαρακτηρισμού υλικών/εξοπλισμού ως αχρήστων ή ως υλικών που πλεονάζουν μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών για  τις διαδικασίες καταστροφής, απομάκρυνσης ή εκποίησης των υλικών αυτών μετά από εισήγηση των επιτροπών καταστροφής.
 • Τηρεί τα πληροφοριακά αρχεία και έγγραφα των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών (αρχείο προμηθευόμενων ειδών, αρχείο προμηθευτών, αρχείο φακέλων προμηθειών).
 • Μεριμνά για την ενημέρωση των διαχειριστικών βιβλίων των αποθηκών (κατά ποσότητα και αξία) με τα εισαγόμενα και εξαγόμενα είδη, και την τήρηση των διαδικασιών χορήγησης των ειδών που τηρούνται στα αποθέματα των αποθηκών του Δήμου.
 • Παρακολουθεί τα αποθεμάτων των αποθηκών και διατυπώνει εισηγήσεις για την ανάγκη ανανέωσης τους. Συνεργάζεται σχετικά με τις δημοτικές υπηρεσίες που κάνουν χρήση των υλικών των αποθηκών.
 
 

Γραφείο Δημοπρασιών και Συμβάσεων

 • Παραλαμβάνει από το αρμόδιο Γραφείο προγραμματισμού προμηθειών τους φακέλους για τους πάσης φύσεως διαγωνισμούς, απ’ ευθείας αναθέσεις κ.λπ..
 • Εκδίδει τις σχετικές ανακοινώσεις που αφορούν τις δημοπρασίες και τις αποστέλλει τόσο στις εφημερίδες όσο και στις Δημόσιες Υπηρεσίες όπου υπάρχει υποχρέωση αποστολής από τους εκάστοτε ισχύοντες Νόμους, αποφάσεις κ.λπ..
 • Διενεργεί τους πάσης φύσεως διαγωνισμούς εκτός μελετών και έργων.
 • Συντάσσει και φροντίζει για την υπογραφή των κάθε είδους συμβάσεων που αφορούν προμήθειες και εργασίες (εντός των εννοιών που καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία).
 • Φροντίζει για την υλοποίηση των συμβάσεων προμηθειών.
 • Φροντίζει σε συνεργασία με το Γραφείο Διαχείρισης υλικού (αποθήκης) τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των υλικών.
 • Κοινοποιεί τα πρακτικά των επιτροπών για την έγκριση των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των λοιπών τρόπων προμήθειας και εισηγείται στα αρμόδια όργανα (Δημοτικό Συμβούλιο, Οικονομικη Επιτροπή, Δήμαρχο).
 • Παραδίνει στο αρμόδιο Γραφείο Προγραμματισμού προμηθειών τους φακέλους με πλήρη τα δικαιολογητικά των διαγωνισμών και των απ’ ευθείας αναθέσεων που έχουν πραγματοποιηθεί.
 • Δίνει τα απαραίτητα έγγραφα στις επιτροπές ενστάσεων που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου.

  

 

Γραφείο Αποθήκης

 • Παραλαμβάνει τα πάσης φύσεως υλικά από τους προμηθευτές, παρουσία της εκάστοτε αρμόδιας επιτροπής ποσοτικής παραλαβής.
 • Ταξινομεί στους αντίστοιχους προκαθορισμένους χώρους της αποθήκης τα πάσης φύσεως υλικά.
 • Καταχωρεί στο σύστημα μηχανογράφησης τα σχετικά παραστατικά (δελτία Αποστολής), τα υλικά και τις ποσότητες των υλικών που παραλήφθηκαν.
 • Αποστέλλει τα σχετικά παραστατικά (τιμολόγια, δελτία αποστολής), στο αρμόδιο Γραφείο Προγραμματισμού Προμηθειών και το ενημερώνει για την ολοκλήρωση της προμήθειας κάθε σχετικής σύμβασης.
 • Μεριμνά για τον χαρακτηρισμό των ειδών και την κωδικοποίηση του και με την υποστήριξη εξωτερικών συνεργατών σε περίπτωση που δεν υπάρχει κατάλληλος υπάλληλος.
 • Συγκεντρώνει τα αιτήματα των Υπηρεσιών του Δήμου για την παραλαβή υλικών από την αποθήκη.
 • Τηρεί την προβλεπόμενη διαδικασία για την χρέωση των υλικών στην Υπηρεσία του Δήμου που αιτήθηκε.
 • Παρακολουθεί τα αποθέματα της αποθήκης και ενημερώνει το αρμόδιο Γραφείο Προγραμματισμού. Μεριμνά για την ετήσια τακτική απογραφή των αποθεμάτων.
 • Αναπτύσσει και παρακολουθεί το σύστημα κοστολόγησης
Τμήμα Ταμιακής Υπηρεσίας

Προϊστάμενος

 • Εκτός των αναφερομένων στα Γενικά Καθήκοντα Προϊσταμένων Τμημάτων ο Προϊστάμενος της Ταμιακής Υπηρεσίας είναι ο Ταμίας, ο οποίος είναι υπεύθυνος σύμφωνα με το Νόμο, για την ομαλή λειτουργία των Γραφείων του Τμήματος και ο οποίος επέχει θέση Δημοσίου Υπολόγου.
 • Ο Ταμίας εισπράττει ο ίδιος, αλλά και με τα εισπρακτικά όργανα, όλα τα έσοδα του Δήμου που προβλέπονται από τον ετήσιο προϋπολογισμό, ως και όσα προβλέπονται από ειδικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου τρέχουσας ή παρελθούσας χρήσης.
 • Εισπράττει ακόμα υπέρ τρίτων κάθε έσοδο, εφόσον η είσπραξη του ανατίθεται νόμιμα στο Δήμο.
 • Εξοφλεί τα χρηματικά εντάλματα στη τακτή από το νόμο προθεσμία μέσα στα όρια του προϋπολογισμού και των συναφών αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής.
 • Ασκεί ή εντέλλεται τη λήψη όλων των αναγκαστικών μέτρων κατά των οφειλετών του Δήμου, σύμφωνα με τον κώδικα είσπραξης δημοσίων εσόδων.
 • Εποπτεύει την Υπηρεσία της Είσπραξης και μεριμνά ώστε η είσπραξη των εσόδων, καθώς και κάθε σχετική προς τούτο ενέργεια να συντελείται μέσα στις νόμιμες προθεσμίες.
 • Προσδιορίζει εγγράφως στους εισπράκτορες τα έσοδα που τους ανατίθενται να εισπράξουν, ως και την προθεσμία είσπραξης τους και αποφαίνεται σχετικά με τη χρηματική διαχείριση αυτών.
 • Υποβάλλει κάθε μήνα στο Δήμαρχο και στο Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών λογαριασμό των εσόδων και εξόδων που πραγματοποιήθηκαν στον προηγούμενο μήνα, για ενημέρωση και έλεγχο.
 • Δίνει λόγο για τον ίδιο και τα εισπρακτικά και διαχειριστικά όργανα στο Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.
 • Υποβάλλει καθημερινά στο Δήμαρχο λογαριασμό πραγματοποιηθέντων εσόδων και εξόδων.
 • Ο Ταμίας δεν έχει δικαίωμα να κρατά στο Ταμείο περισσότερο από το ένα δωδεκατημόριο του ποσού των εξόδων που είναι γραμμένα στον προϋπολογισμό του Δήμου. Τα υπόλοιπα χρήματα τα καταθέτει έντοκα και σε λογαριασμό όψεως στην Τράπεζα της Ελλάδος ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και σε κάθε άλλη Τράπεζα που εγγυάται το Δημόσιο.
 • Στο τέλος κάθε οικονομικής χρήσης υποβάλλει τον ετήσιο απολογισμό εσόδων – εξόδων του Δήμου στη Οικονομική Επιτροπή για τον προέλεγχο και την υποβολή του στο Δημοτικό Συμβούλιο, για την έγκριση.
 • Παρακολουθεί την κατάρτιση και την εξέλιξη των ταμειακών προγραμμάτων του Δήμου. Διερευνά τις ταμειακές ανάγκες και εισηγείται τις κατάλληλες μεθόδους για την αντιμετώπιση των ταμειακών αναγκών του Δήμου (π.χ. δανεισμός). Μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων που σχετίζονται με την κάλυψη των ταμειακών αναγκών του Δήμου.
 • Συνεργάζεται με τις τράπεζες και μεριμνά για την αξιοποίηση των διαθεσίμων του Δήμου.
 
 

Γραφείο Ελέγχου Εσόδων-Εξόδων και Πληρωμών

 • Διεξάγει κάθε υπηρεσία που σχετίζεται με την επιμέλεια της βεβαίωσης και είσπραξης όλων των εσόδων του Δήμου και την τήρηση των λογιστικών βιβλίων, σχετικά με τις εισπράξεις, τους χρηματικούς καταλόγους, τις διπλότυπες αποδείξεις, τα τηρούμενα κύρια και βοηθητικά βιβλία, τη θεώρηση αυτών, την έκδοση γραμματίων, την έκδοση και αποδοχή επιταγών κ.λπ., εφαρμόζοντας όσα ορίζονται από το λογιστικό των Δήμων.
 • Τα εισπραττόμενα έσοδα της ημέρας παραδίδονται από τους εισπράκτορες μέσω του ελεγκτή εσόδων στον ταμία (διαχειριστή).
 • Για την παράδοση των εισπράξεων, την έκδοση γραμματίων, την παράδοση των διπλότυπων είσπραξης, των αποσπασμάτων κ.λπ., εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 58 του από 17/5/1959 Β.Δ/τος «περί λογιστικού των Δήμων, Κοινοτήτων κ.λπ.».
 • Ενεργεί την πίστωση των οφειλετών που πλήρωσαν από τους χρηματικούς καταλόγους και τη βεβαίωση των οίκοθεν εσόδων που δεν εισπράχθηκαν, με βάση χρηματικούς καταλόγους.
 • Επιμελείται την τακτική εισαγωγή των εισπράξεων στο ταμείο ανά κεφάλαιο και άρθρο του προϋπολογισμού εσόδων και την ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων εσόδων.
 • Διεξάγει τις λογιστικές πράξεις που σχετίζονται με τις πληρωμές εξόδων του Δήμου και την τήρηση των αντίστοιχων λογιστικών βιβλίων.
 • Ο Δημοτικός Ταμίας, βοηθούμενος από τον ελεγκτή εξόδων, με δική του προσωπική ευθύνη ενεργεί τον έλεγχο των χρηματικών ενταλμάτων όσον αφορά τη νομιμότητα και εγκυρότητα των εκτελουμένων δαπανών.
 • Μετά τον έλεγχο, ο Ταμίας ή ο εντεταλμένος Ταμιακός διαχειριστής, προβαίνει στην πληρωμή των δικαιούχων.
 • Ο έλεγχος, η διαδικασία πληρωμής κ.λπ. ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 60 του Β.Δ/τος «περί λογιστικού».
 • Φροντίζει για την παρακράτηση και απόδοση των κρατήσεων υπέρ τρίτων, παρακολουθώντας την ανάλογη νομοθεσία.
 • Ανάρτηση σε διαύγεια ΧΕ και σε ΚΗΜΔΗΣ και ΕΣΗΔΗΣ
 • Επιμελείται της διαχείρισης της παγίας προκαταβολής και εξοφλεί κάθε μικροδαπάνη που μπορεί να πληρωθεί από αυτή από το λογαριασμό τραπέζης μόνο της πάγιας προκαταβολής , συγκεντρώνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αυτών και προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για την ανανέωση  της παγίας προκαταβολής.
 • Καταρτίζει με τη λήξη του οικονομικού έτους τον απολογιστικό πίνακα
 • Υποβάλλει στο Ελεγκτικό Συνέδριο, μέσα στις νόμιμες προθεσμίες, τον απολογισμό, μαζί με όλα τα δικαιολογητικά.
 
 

Γραφείο Εισπράξεων

 • Παρακολουθεί τα χρέη των οφειλετών προς το Δήμο.
 • Τηρεί τα προβλεπόμενα βιβλία.
 • Επιμελείται την έγκαιρη είσπραξη των χρεών, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν και πριν υποπέσουν σε παραγραφή.
 • Εκδίδει και αποστέλλει προσκλήσεις ή ειδοποιήσεις που απαιτούνται κατά περίπτωση, σχετικά με τις οφειλές των υπόχρεων και φροντίζει για την επίδοση τους κατά τα νόμιμα.
 • Μεριμνά για την έκδοση παραγγελιών κατασχέσεων και την παράδοση τους στο Δικαστικό Επιμελητή.
 • Συντάσσει αναγγελίες : α.) σε πλειστηριασμούς, β.) για χρέη φτωχών προς το σύνδικο της πτώχευσης.
 • Επαναλαμβάνει τη διαδικασία βεβαίωσης εσόδων.
 • Εισπράττει τα έσοδα και τα φυλάσσει σε Τράπεζες, διατηρώντας το ένα δωδεκατημόριο σε μετρητά στο Δήμο, πληρώνει τα χρηματικά εντάλματα και τηρεί τα από το Νόμο προβλεπόμενα βιβλία.
 
 

Γραφείο Οικονομικών θεμάτων Δημοτικών Κοινοτήτων

 • Μεριμνά για τη σύσταση και την εύρυθμη λειτουργία των αποκεντρωμένων Γραφείων Οικονομικών Θεμάτων σε δημοτικές κοινότητες του Δήμου.

 

Τμήμα Δημοτικών Εσόδων
 • Γραφείο  Ανταποδοτικών Τελών

  • Εκδίδει βεβαιώσεις τετραγωνικών μέτρων (νεόκτιστα, έναρξη ηλεκτροδότησης, κοινόχρηστοι χώροι, επαγγελματικά κλπ.) και μεριμνά για τους διαχωρισμούς, τις επανασυνδέσεις και τις συνενώσεις μετρητών.
  • Μεριμνά για διορθώσεις τετραγωνικών μέτρων λόγω μειώσεων και απαλλαγών ή λάθους χρέωσης.
  • Λαμβάνει στοιχεία για έκδοση αποφάσεων Δημοτικών Τελών, Δημοτικού Φόρου και Τέλους Ακίνητης Περιουσίας και συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (δηλώσεις, συμβόλαια, Ε2, μισθωτήρια). Επίσης, μεριμνά για την ανάκληση αποφάσεων Δημάρχου, οι οποίες εκδόθηκαν εκ παραδρομής.
  • Μεριμνά για δηλώσεις μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, για ελέγχους των σχετικών ακινήτων, για εκδόσεις αποφάσεων Δημάρχου και συμπλήρωση επιδοτηρίων.
  • Αποστέλλει στοιχεία ηλεκτρονικά στη μηχανογράφηση της Δ.Ε.Η. προκειμένου να εναρμονιστούν οι διορθώσεις των στοιχείων των ακινήτων της Υπηρεσίας με τα αρχεία της Δ.Ε.Η. και των εναλλακτικών παροχών.
  • Εκδίδει διορθωτικά σημειώματα για αλλαγή στοιχείων τετραγωνικών μέτρων στη Δ.Ε.Η. και τα αρχειοθετεί.
  • Εκδίδει βεβαιωτικά σημειώματα και μεριμνά για την εξόφληση οίκοθεν οφειλών όποτε υπάρχει σχετικό αίτημα από πολίτες.
  • Εκδίδει βεβαιώσεις μη οφειλής Τ.Α.Π. για όλα τα ακίνητα, ηλεκτροδοτούμενα και μη, καθώς επίσης για οικόπεδα και για οικοδομές. Ελέγχει πιθανές ληξιπρόθεσμες οφειλές σχετικά με το Τ.Α.Π. και την τακτοποίησή τους στο Ταμείο.
  • Μεριμνά για τον έλεγχο των αρχείων, των δηλώσεων, για την επιβολή προστίμων, για τη διεκπεραίωση και την αρχειοθέτηση των σχετικών αποφάσεων.
  • Μεριμνά για ανείσπρακτες οφειλές, για ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα όπου έχει εκδοθεί μεταφορά επισφαλούς διαφοράς, για σύνταξη χρηματικών καταλόγων, για σύνταξη ενημερωτικών επιστολών και αποστολή τους στους υπόχρεους.
  • Συντάσσει χρηματικούς καταλόγους για δημοτικά τέλη, δημοτικό φόρο και τέλος ακίνητης περιουσίας ηλεκτροδοτούμενων και μη ακινήτων, καθώς και σε περίπτωση διαγραφής(λόγω μεταβολής στοιχείων των ακινήτων), συντάσσει εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Μετά από την οριστική διαγραφή στο Ταμείο συντάσσει τους αντίστοιχους χρηματικούς καταλόγους επαναβεβαίωσης.
  • Προετοιμάζει τους φακέλους προσφυγών για την Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και των φακέλων για το Διοικητικό Πρωτοδικείο και συντάσσει εκθέσεις απόψεων της Διοικητικής Αρχής.
  • Συντάσσει χρηματικούς καταλόγους για οφειλές που εκδικάστηκαν από την Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.
  • Συντάσσει εισηγήσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο επιστροφών αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
  • Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, την αναπροσαρμογή των συντελεστών δημοτικών τελών και δημοτικού φόρου.

   

  Γραφείο  Δημοτικών Φόρων, Τελών και Προστίμων

  • Παραλαμβάνει και ελέγχει τις υποβαλλόμενες από τους φορολογούμενους δηλώσεις – αιτήσεις και εκδίδει βεβαιωτικά σημειώματα για την οίκοθεν είσπραξη των σχετικών τελών.
  • Διενεργεί ελέγχους για τον προσδιορισμό των ακαθάριστων εσόδων των επιχειρήσεων που εμπίπτουν στην κατηγορία των υπόχρεων προς καταβολή των τελών, λαμβάνοντας στοιχεία από τις Οικονομικές Εφορίες ή άλλες Δημόσιες Αρχές.
  • Ελέγχει την ακρίβεια των δηλωθέντων εσόδων από τους φορολογούμενους από τις καταστάσεις που χορηγούνται από το Κέντρο Πληροφορικής Υπουργείου Οικονομικών (ΚΕΠΥΟ) και σε περίπτωση ανακριβούς δήλωσης ή ανυπαρξίας δήλωσης, εισηγείται (εκδίδει) αποφάσεις Δημάρχου με τέλη και πρόστιμα επί των ακαθάριστων εσόδων
  • Παρακολουθεί τη διαδικασία μέχρι την οριστική βεβαίωση των τελών και προστίμων, επεμβαίνοντας αν χρειαστεί, για τον επαναπροσδιορισμό των οφειλόμενων ποσών, ύστερα από έλεγχο είτε των λογιστικών βιβλίων, είτε άλλων επίσημων στοιχείων.
  • Μεριμνά για την βεβαίωση και την είσπραξη οφειλών που προκύπτουν από την ένταξη των ακινήτων στο σχέδιο πόλεως κατόπιν καταχωρήσεως των απαραίτητων στοιχείων που προκύπτουν από τις πράξεις εφαρμογής ή τις διορθωτικές πράξεις από την αρμόδια διεύθυνση.
  • Συντάσσει χρηματικούς καταλόγους και τους προωθεί για:

  -την βεβαίωση των σχετικών τελών,

  – τον καταλογισμό δαπάνης από την καθαίρεση διαφημιστικών πινακίδων (ύστερα από στοιχεία και αυτοψίες  που αποστέλλει η αρμόδια Δ/νση),

  -τη βεβαίωση δικαστικών εξόδων υπέρ Δήμου από αποφάσεις Δικαστηρίων που αφορούν σχετικά τέλη,

  -τον καταλογισμό δαπανών από κατασκευή κρασπέδων πεζοδρομίων, τρίτων, υπόλογων υπαλλήλων, ύστερα από στοιχεία που αποστέλλουν οι αρμόδιες υπηρεσίες.

  Συντάσσει εισηγήσεις για την επιστροφή ποσών αχρεωστήτως εισπραχθέντων και για διαγραφές βεβαιωθέντων ποσών.

  • Καθορίζει με σχετική εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο τους συντελεστές των τελών διαφήμισης, των τελών κοινοχρήστων χώρων καθώς και των τελών υπαίθριου και στάσιμου εμπορίου.
  • Επιβάλει με αποφάσεις Δημάρχου και με αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, τα πρόστιμα από τα σχετικά τέλη.
  • Μεριμνά για τη σύνταξη χρηματικών καταλόγων για οφειλές που εκδικάσθηκαν από την Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, για την ενημέρωση των σχετικών βιβλίων και για την αρχειοθέτηση διεκπεραιωμένων φακέλων.
  • Παρακολουθεί τη σωστή εκτέλεση των συμβάσεων παραχώρησης διαφημιστικών πινακίδων ως αφορά το μίσθωμα και τη σύνταξη εισηγήσεων για την καταγγελία και την έκπτωση των αναδόχων στις περιπτώσεις μη τήρησης των συμφωνηθέντων όρων.
  • Τηρεί τα προβλεπόμενα από το νόμο βιβλία και συντάσσει τις απαντητικές επιστολές του τμήματος.
  • Εκδίδει βεβαιωτικά σημειώματα για εξόφληση παραβάσεων Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) που αφορούν την παράνομη στάθμευση.
  • Εκδίδει χρηματικούς καταλόγους προστίμων Κ.Ο.Κ. προς το Τμήμα Ταμείου.
  • Εκδίδει μηχανογραφημένα έντυπα ατομικών ειδοποιήσεων μετά τη συγκέντρωση των πλήρη στοιχείων κατόχων αυτοκινήτων.
  • Λαμβάνει στοιχεία σχετικά με τους κατόχους των αυτοκινήτων που υπέπεσαν σε τροχαίες παραβάσεις παράνομης στάθμευσης από το Υπουργείο Συγκοινωνιών και επικοινωνεί με το ΚΕΠΥΟ για την εξακρίβωση των στοιχείων και την πρόσθεση του Α.Φ.Μ.
  Μεριμνά για την έκδοση και αποστολή Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου στο Τμήμα Ταμείου που αφορούν επαναβεβαιώσεις και διαγραφές βεβαιωμένων παραβάσεων Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Τμήμα Οικονομικών Θεμάτων Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών
 • Διενεργεί εισπράξεις οφειλών προς τον Δήμο και τα ΝΠΔΔ και ενημερώνει το λογιστικό σύστημα του Δήμου με τις σχετικές ταμειακές εγγραφές. Υπάρχει επίβλεψη από την Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.
 • Τηρεί τις διαδικασίες συναλλαγών και την διενέργεια εισπράξεων και πληρωμών. Τηρεί το αναγκαίο φυσικό ταμείο στα γραφεία της δημοτικής ενότητας.
 • Τηρεί τις διαδικασίες συναλλαγών με τις Τράπεζες και πληρωμών μέσω επιταγών.
 • Ασκεί την επιτελική επίβλεψη στη λειτουργία των ΝΠΔΔ του Δήμου σε θέματα Οικονομικά (αναθέσεις συμβάσεων με προμηθευτή χορηγητή 12-12-2012, Ν.4111/2012), χωρίς να επικαλύπτεται η λειτουργία τους παρά μόνο συμπληρωματικά προς αυτά.
 • Ασκεί τον έλεγχο στην οικονομική διαχείριση των ΝΠΔΔ του Δήμου όσο χρονικό διάστημα δεν διαθέτουν δική τους Ταμειακή Υπηρεσία.

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Αρμοδιότητες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου είναι:

 • η σύνταξη των μελετών Δημοτικών έργων, εργασιών, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών.
 • η επίβλεψη της κατασκευής των Δημοτικών έργων
 • η επίβλεψη της σύνταξης των μελετών που ανατίθενται σε γραφεία μελετών
 • ο προγραμματισμός της σύνταξης των μελετών και της εκτέλεσης των έργων
 • ο σχεδιασμός δράσεων και η παρακολούθηση θεμάτων για την εξοικονόμηση ενέργειας και την αειφόρο ανάπτυξη του Δήμου.
 • Τη μελέτη και διαχείριση κυκλοφορίας στάθμευσης και μεταφορικών υποδομών για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη και κινητικότητα
Τμήμα Υλοποίησης Υποδομών Πόλης
 • Μεριμνά για την μελέτη, ανάθεση και επίβλεψη έργων οδοποιϊας, υδραυλικών έργων (αγωγών όμβριων διαμέτρου μέχρι 80cm αφού υπάρχει εγκεκριμένη αρμοδίως υδραυλική μελέτη και αποχέτευσης ακαθάρτων) και έργων υποδομής κοιμητηρίων.
 • Τον καθορισμό της δαπάνης χρέωσης ανταποδοτικών έργων (συνδέσεις αποχέτευσης ακινήτων, αγωγών αποχέτευσης, κρασπέδων, πλακοστρώσεων κ.λ.π.)
 • Γνωμοδοτεί σε κάθε περίπτωση για την τροποποίηση μελέτης εκτέλεσης οποιουδήποτε έργου, που έχει συνταχθεί από αυτό.
 • Για την ορθή και ολοκληρωμένη σύνταξη των μελετών εκτέλεσης έργων, συνεργάζεται μέσω των καθ΄ ύλη υπηρεσιών με τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου καθώς και με άλλη Αρχή ή Υπηρεσία που συνδέεται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο με αυτά, λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη προϋπάρχουσες συναφείς μελέτες ή άλλα σχετικά στοιχεία, που επηρεάζουν τον τρόπο και τη δυνατότητα κατασκευής τους.
 • Ενεργεί για την εγκατάσταση των αναδόχων κάθε έργου αρμοδιότητος του , την παρακολούθηση της ομαλής εξέλιξης της κατασκευής, τη σύνταξη επιμετρήσεων, τη συλλογή συναφών προς τα έργα στοιχείων για τη σύνταξη των ανακεφαλαιωτικών πινάκων, τη συγκρότηση των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία επιτροπών παραλαβής έργων και προμηθειών και τελικά κάθε άλλη πράξη προβλεπόμενη ή μη, θεωρούμενη όμως αναγκαία για την τεχνική και οικονομική κάλυψη των έργων, καθώς και τη λογιστική δικαιολόγηση των δαπανών τους.
 • Τηρεί αρχείο φακέλων των περατούμενων συναφών έργων και ενεργεί για την πραγματοποίηση της παραλαβής τους μέσα στις νόμιμες προθεσμίες, εισηγούμενο τη λήψη των επιβαλλόμενων μέτρων σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε καθυστέρηση.
 • Αναφέρεται στον Προϊστάμενο Διεύθυνσης για περιπτώσεις που απαιτούν δική του παρέμβαση.
 • Συνεργάζεται και με τις άλλες κατά περίπτωση, Υπηρεσίες του Δήμου για την εξασφάλιση της καλύτερης λειτουργίας του Τμήματος.
 • Ασχολείται γενικά με τη σύνταξη μελετών για την κατασκευή έργων της αρμοδιότητας του καθώς και την επίβλεψη αυτών.
 • Την σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για προμήθειες και υπηρεσίες συναφείς με τις αρμοδιότητες του τμήματος (εφόσον κριθούν απαραίτητες από την υπηρεσία προμηθειών για την εκτέλεση του έργου της).
 • Αναγνωρίζει και τηρεί τις απαιτήσεις οικονομικής διαχείρισης που τίθενται λόγω συγχρηματοδότησης των έργων και μελετών (ΕΣΠΑ)
Τμήμα Προγραμματισμού & Κτιριακών Εγκαταστάσεων
 • Μεριμνά για την συλλογή και επεξεργασία όλων των στοιχείων που θα απαιτηθούν για την κατάρτιση των σχεδίων Τεχνικού Προγράμματος, Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (που αντιστοιχεί στην Τεχνική Υπηρεσία) και Επιχειρησιακού Προγράμματος (που αντιστοιχεί στην Τεχνική Υπηρεσία)
 • Την παρακολούθηση της εφαρμογής των παραπάνω προγραμμάτων στο επίπεδο που αντιστοιχεί στην Τεχνική Υπηρεσία.
 • Για την τήρηση βιβλίου μελετών στο οποίο καταχωρούνται οι συντασσόμενες μελέτες κατ΄ αύξοντα αριθμό και ημερομηνία περάτωσης αυτών, αριθμούμενες αντίστοιχα .
 • Μεριμνά για τον καθορισμό των απαιτήσεων σχεδιασμού και ωρίμανσης των έργων.
 • Αναγνωρίζει και τηρεί τις απαιτήσεις οικονομικής διαχείρισης που τίθενται λόγω συγχρηματοδότησης των έργων και μελετών (ΕΣΠΑ)
 • Ελέγχει την τήρηση των νομικών και λοιπών διαδικασιών για την ωρίμανση, προκήρυξη, ανάθεση και παρακολούθηση του φυσικού αντικειμένου του έργου.
 • Μεριμνά και συντάσσει την μελέτη ανάθεσης και επίβλεψη οικοδομικών έργων, ηλεκτρομηχανολογικών έργων, έργων σε πλατείες και παιδικές χαρές.
 • Γνωμοδοτεί σε κάθε περίπτωση για την τροποποίηση μελέτης εκτέλεσης οποιουδήποτε έργου, που έχει συνταχθεί από αυτό.
 • Για την ορθή και ολοκληρωμένη σύνταξη των μελετών εκτέλεσης έργων, συνεργάζεται μέσω των καθ΄ύλη υπηρεσιών με τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου καθώς και με άλλη Αρχή ή Υπηρεσία που συνδέεται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο με αυτά, λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη προϋπάρχουσες συναφείς μελέτες ή άλλα σχετικά στοιχεία, που επηρεάζουν τον τρόπο και τη δυνατότητα κατασκευής τους.
 • Ενεργεί για την εγκατάσταση των αναδόχων κάθε έργου αρμοδιότητος του, την παρακολούθηση της ομαλής εξέλιξης της κατασκευής, τη σύνταξη επιμετρήσεων, τη συλλογή συναφών προς τα έργα στοιχείων για τη σύνταξη των ανακεφαλαιωτικών πινάκων, εισηγείται τη συγκρότηση των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία επιτροπών παραλαβής έργων και προμηθειών και τελικά κάθε άλλη πράξη προβλεπόμενη ή μη, θεωρούμενη όμως αναγκαία για την τεχνική και οικονομική κάλυψη των έργων, καθώς και τη λογιστική δικαιολόγηση των δαπανών τους.
 • Τηρεί αρχείο φακέλων των περατωμένων συναφών έργων και ενεργεί για την πραγματοποίηση της παραλαβής τους μέσα στις νόμιμες προθεσμίες, εισηγούμενο τη λήψη των επιβαλλόμενων μέτρων σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε καθυστέρηση.
 • Αναφέρεται στον Προϊστάμενο Διεύθυνσης για περιπτώσεις που απαιτούν δική του παρέμβαση.
 • Συνεργάζεται και με τις άλλες κατά περίπτωση, Υπηρεσίες του Δήμου για την εξασφάλιση της καλύτερης λειτουργίας του Τμήματος.
 • Ασχολείται γενικά με τη σύνταξη μελετών για την κατασκευή έργων της αρμοδιότητας του καθώς και την επίβλεψη αυτών.
 • Την σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών για Προμήθειες και υπηρεσίες συναφείς με τις αρμοδιότητες του τμήματος (εφόσον κριθούν απαραίτητες από την υπηρεσία προμηθειών για την εκτέλεση του έργου της).
 • Την διαχείριση αιτημάτων σχετικά με την παροχή δημοτικού φωτισμού.
 • Την διαχείριση και διεκπεραίωση αιτημάτων και υποθέσεων του Δήμου σχετικά με τα δίκτυα των εταιρειών ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ και ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, κ.λ.π.
 • Μεριμνά για την τήρηση του μητρώου ανελκυστήρων.
Τμήμα Εξοικονόμησης Ενέργειας & Αειφόρου Ανάπτυξης
 • Σχεδιάζει, προγραμματίζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων, δράσεων και μέτρων για την αειφόρο ανάπτυξης.
 • Μεριμνά για τη δημιουργία και καλή λειτουργία μηχανισμών και συστημάτων για την αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων.
 • Μεριμνά για τη διαχείριση, σύμφωνα με τον αντίστοιχο σχεδιασμό που καταρτίζεται από την Περιφέρεια, των στερεών αποβλήτων σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης, διάθεσης λειτουργίας σχετικών εγκαταστάσεων, κατασκευής μονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης.
 • Μελετά, σχεδιάζει, εισηγείται και παρακολουθεί την εφαρμογή συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων στην περιοχή του Δήμου.
 • Παρακολουθεί και διατηρεί δεδομένα και στατιστικά στοιχεία σχετικά με το περιβάλλον και τη διαχείριση των απορριμμάτων και τα διαθέτει, αν χρειαστεί, στις υπόλοιπες υπηρεσίες του Δήμου ή άλλους αρμόδιους φορείς.
 • Σε συνεργασία με το Τμήμα Προγραμματισμού εξετάζει τη δυνατότητα χρηματοδότησης έργων σχετικών με το περιβάλλον και τη διαχείριση απορριμμάτων.
 • Παρακολουθεί τους δείκτες περιβαλλοντικής αειφορίας του Δήμου και επιμελείται των απαιτούμενων για τη διενέργεια μετρήσεων περιβαλλοντικής επιβάρυνσης.
 • Προωθεί την εξοικονόμηση ενέργειας στις κινητές και ακίνητες εγκαταστάσεις του Δήμου (κτίρια, αυτοκίνητα κλπ) και προωθεί τη χρήση χρήσης των ήπιων/ανανεώσιμων μορφών ενέργειας.
 • Μεριμνά για τη μελέτη και σταδιακή εφαρμογή συστήματος ενεργειακής διαχείρισης, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς της Πολιτείας, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται συστηματική και συνεχής βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
 • Μεριμνά για την εφαρμογή των μέτρων βελτίωσης και των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης για τις προμήθειες του Δήμου, σύμφωνα με τις σχετικές ρυθμίσεις της Πολιτείας.
 • Μεριμνά για την εφαρμογή των μέτρων μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων του Δήμου, καθώς και των δικτύων ηλεκτροφωτισμού των δημόσιων κοινόχρηστων χώρων που θεσπίζονται από την Πολιτεία.
 • Μεριμνά για την αξιοποίηση των ήπιων μορφών ενέργειας και την χρησιμοποίηση, κατά το δυνατόν, καθαρών οχημάτων από το Δήμο.
 • Παρακολουθεί την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα θέματα της αειφόρου ανάπτυξης.
 • Παρακολουθεί τις δράσεις και τις διαδικασίες του Συμφώνου των Δημάρχων (ΣΔΑΕ), ενημερώνει τη διοίκηση και εισηγείται νέες δράσεις.
 • Αναγνωρίζει και τηρεί τις απαιτήσεις οικονομικής διαχείρισης που τίθενται λόγω συγχρηματοδότησης των έργων και μελετών (ΕΣΠΑ)
 • Ενεργεί για την εγκατάσταση των αναδόχων κάθε έργου αρμοδιότητος του, την παρακολούθηση της ομαλής εξέλιξης της κατασκευής, τη σύνταξη επιμετρήσεων, τη συλλογή συναφών προς τα έργα στοιχείων για τη σύνταξη των ανακεφαλαιωτικών πινάκων, εισηγείται τη συγκρότηση των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία επιτροπών παραλαβής έργων και προμηθειών και τελικά κάθε άλλη πράξη προβλεπόμενη ή μη, θεωρούμενη όμως αναγκαία για την τεχνική και οικονομική κάλυψη των έργων, καθώς και τη λογιστική δικαιολόγηση των δαπανών τους.
Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Λειτουργιών Πόλης
 • Μεριμνά και εισηγείται τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια της κυκλοφορίας και τη διευκόλυνση των μετακινήσεων.
 • Μεριμνά για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων κυκλοφορίας.
 • Συντάσσει και εισηγείται κυκλοφοριακές μελέτες και  τροποποίηση αυτών  όπου και όταν απαιτείται.
 • Ρυθμίζει τα θέματα στάθμευσης οχημάτων και μεριμνά για τη δημιουργία χώρων στάθμευσης ειδικών κατηγοριών (αναπηρικά, κρατικά, σχολικά κλπ.).
 • Σχεδιάζει, επανασχεδιάζει ή τροποποιεί τα συστήματα ελεγχόμενης στάθμευσης.
 • Λαμβάνει μέτρα για την απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους.
 • Παρέχει άδεια τοποθέτησης εμποδίων (π.χ. κιγκλιδωμάτων) επί των πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων και άδειες κατάληψης επί του οδοστρώματος και πεζοδρομίων.
 • Μεριμνά για την ονομασία οδών και πλατειών, την τοποθέτηση πινακίδων ονο­μασίας οδών και αρίθμησης ακινήτων και συντήρηση αυτών τηρώντας αρχείο και χορηγεί τις αντίστοιχες βεβαιώσεις.
 • Συνεργάζεται με την αρμόδια Δ/νση για την εφαρμογή των κυκλοφοριακών μελετών και σε συνεργασία με αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες (Τροχαία, Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών κλπ.)
 • Εισηγείται για την λήψη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων λόγω εκτέλεσης έργων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Συντάσσει τις τεχνικές προδιαγραφές για τις άδειες κατασκευής πεζοδρομίων και παρέχει άδεια για την κατασκευή πεζοδρομίων.
 • Παρέχει άδειες τομής για τα δίκτυα των εταιρειών ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ ΔΕΦΑ κλπ.
 • Σχεδιάζει διαδρομές Δημοτικής Συγκοινωνίας με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων και συλλέγει στοιχεία για την επέκταση του δικτύου Δημοτικής Συγκοινωνίας.
 • Μεριμνά για την άσκηση, με δυνατότητα επιβολής κομίστρου, συγκοινωνιακού έργου για την εξυπηρέτηση της μετακίνησης των κατοίκων της περιοχής, εφόσον το έργο αυτό δεν εξυπηρετείται από υφιστάμενη γραμμή. Η άσκηση συγκοινωνιακού έργου είναι δυνατόν να γίνεται είτε με ιδιόκτητα μέσα, είτε με τη χρήση μισθωμένων μέσων και υπηρεσιών.
 • Καθορίζει σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς τις αστικές γραμμές λεωφορείων, της αφετηρίας, της διαδρομής, των στάσεων και του τέρματος των αντίστοιχων γραμμών στα διοικητικά όρια του Δήμου.
 • Καθορίζει και χωροθετεί τις προδιαγραφές των στάσεων και των στεγάστρων αναμονής επιβατών αστικών και υπεραστικών γραμμών στα διοικητικά όρια του Δήμου.
 • Μεριμνά για τη διενέργεια μεταφορών για τη μετακίνηση κατοίκων που ανήκουν σε κοινωνικές ομάδες (άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένοι, παιδιά), είναι εργαζόμενοι στο Δήμο ή είναι μαθητές που μετακινούνται στον τόπο που λειτουργεί το σχολείο.
 • Συντάσσει και παρακολουθεί μελέτες τεχνικών προδιαγραφών των υλικών οδικής σήμανσης, οδικής ασφάλειας και αστικού εξοπλισμού σε συνεργασία με το Τμήμα Προμηθειών.
 • Παρακολουθεί την Ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις μεταφορές, την κυκλοφορία και την αστική κινητικότητα.
 • Προτείνει δράσεις για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα και παρακολουθεί πρωτοβουλίες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο σε θέματα που αφορούν τις συγκοινωνιακές εφαρμογές και την ποιότητα ζωής στην πόλη.
 • Παρέχει τεχνογνωσία στη Δημοτική Αρχή για την αντιμετώπιση θεμάτων που σχετίζονται με την ποιότητα ζωής στην πόλη και την αστική αναβάθμιση.
 • Λειτουργεί υποστηριχτικά στο σχεδιασμό χωροθέτησης δράσεων αρμοδιότητας συναρμόδιων διευθύνσεων (διαφημιστικές πινακίδες)
 • Αποτελεί το συνδετικό κρίκο μεταξύ του Δήμου και των διαφόρων υπηρεσιών και δημόσιων φορέων σε θέματα που άπτονται της Συγκοινωνίας και των Μεταφορών.
 • Αναγνωρίζει και τηρεί τις απαιτήσεις οικονομικής διαχείρισης που τίθενται λόγω συγχρηματοδότησης των έργων και μελετών (ΕΣΠΑ)
 • Ενεργεί για την εγκατάσταση των αναδόχων κάθε έργου αρμοδιότητος του, την παρακολούθηση της ομαλής εξέλιξης της κατασκευής, τη σύνταξη επιμετρήσεων, τη συλλογή συναφών προς τα έργα στοιχείων για τη σύνταξη των ανακεφαλαιωτικών πινάκων, εισηγείται τη συγκρότηση των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία επιτροπών παραλαβής έργων και προμηθειών και τελικά κάθε άλλη πράξη προβλεπόμενη ή μη, θεωρούμενη όμως αναγκαία για την τεχνική και οικονομική κάλυψη των έργων, καθώς και τη λογιστική δικαιολόγηση των δαπανών τους.

Διεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών

Αρμοδιότητες της διεύθυνσης του Δήμου είναι:

 • η εξυπηρέτηση των πολιτών και η
 • η εσωτερική ανταπόκριση των υπηρεσιών
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών
 • Παρέχει διοικητικές πληροφορίες και διεκπεραιώνει υποθέσεις των πολιτών από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλη αρμόδιες υπηρεσίες.
 • Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων.
 • Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών, για τη διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις υπηρεσίες του Δημοσίου, τα στοιχεία των οποίων καταχωρεί σε ειδικό πρωτόκολλο.
 • Διαθέτει, για διευκόλυνσή τους, έντυπα αιτήσεων κατά το άρθρο 3 παρ. 3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
 • Ελέγχει την πληρότητα των αιτήσεων των πολιτών και σε περίπτωση που για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά, που δεν υποβάλλονται μαζί με την αίτηση, το ΚΕΠ τα αναζητά και τα παραλαμβάνει με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μετά από σχετική εξουσιοδότηση των πολιτών.
 • Διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην αρμόδια για τη διεκπεραίωσή τους υπηρεσία, με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.
 • Παραλαμβάνει το τελικό έγγραφο και το επιδίδει στον πολίτη ή το αποστέλλει στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί με συστημένη επιστολή και αντικαταβολή.
 • Επικυρώνει Διοικητικά έγγραφα, θεωρεί το γνήσιο υπογραφής, χορηγεί παράβολα, κ.λ.π.
 • Διεκπεραιώνει τις διοικητικές διαδικασίες που καθορίζονται με κοινές αποφάσεις του Υπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α. και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.
Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης
 • Υποδέχεται από τα άλλα ΚΕΠ αιτήσεις πολιτών, η διεκπεραίωση των οποίων εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Δήμου .
 • Προωθεί τα αιτήματα στις αρμόδιες, για τη διεκπεραίωσή τους, υπηρεσίες, παρακολουθεί τη διαδικασία διεκπεραίωσης και την τήρηση των νόμιμων χρονικών προθεσμιών.
 • Παραλαμβάνει το σχετικό έγγραφο και το αποστέλλει στο ΚΕΠ της αρχικής υποβολής της αίτησης.
 • Τηρεί τα σχετικά με τη διακίνηση των ανωτέρω αναφερόμενων αιτήσεων πολιτών στατιστικά στοιχεία.

Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Πολιτικής Προστασίας

Η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την εφαρμογή  και υλοποίηση  του πολεοδομικού σχεδιασμού, των ρυμοτομικών σχεδίων και χωροθετήσεων αρμοδιότητας της .

Συμβάλει στη διατήρηση και δημιουργία καλύτερων φυσικών συνθηκών ζωής στη πόλη. 

Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Τμήμα Χωροταξίας & Πολεοδομίας

Ασχολείται με την ρύθμιση  Πολεοδομικών θεμάτων (έγκριση, επέκταση, αναθεώρηση σχεδίων, τροποποίηση , επιβολή προκηπίου ,καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης, ρυμοτομικών σχεδίων, οικισμών , παρέκκλιση όρων δόμησης, υψομετρικών μελετών κλπ.) και την έγκριση των αντίστοιχων πολεοδομικών μελετών.

Ασχολείται με  τη διαδικασία  κύρωσης μελετών πράξεων εφαρμογής και τη διαχείριση αυτών καθώς και την σύνταξη διορθωτικών πράξεων εφαρμογής ..

Ασχολείται με τις πράξεις τακτοποίησης, προσκύρωσης και αναλογισμού αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας.

Ασχολείται με τη μελέτη, διαχείριση και εκτέλεση προγραμμάτων οικιστικής και πολεοδομικής ανάπτυξης.

Ασχολείται με θέματα απαλλοτριώσεων.  

Ασχολείται με θέματα οριοθέτησης ρεμάτων .

Συμμετέχει  σε θέματα πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Ασχολείται με την  εφαρμογή του ισχύοντος Οικοδομικού Κανονισμού,

Ασχολείται με κάθε άλλο συναφές θέμα, σχετικό με την εφαρμογή της Πολεοδομικής Νομοθεσίας, το οποίο δεν ανατίθεται ρητώς σε άλλο Τμήμα ή Διεύθυνση.

Εκδίδει βεβαιώσεις εντός – εκτός σχεδίου πόλεως , όρων δόμησης  και  επιτρεπομένων χρήσεων για  ακίνητα εντός διοικητικών ορίων , βεβαιώσεις υψομέτρου , διαπιστωτικές πράξεις , βεβαιώσεις υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας, περί μη οφειλής σε γη, βεβαιώσεις κτισμάτων προ του 1955   

Συντάσσει πρωτόκολλο αδυνάτου τακτοποίησης.

Παρακολουθεί σε συνεργασία με την Νομική Υπηρεσία του Δήμου την έκβαση των διοικητικών ή δικαστικών μέτρων που λαμβάνονται επί θεμάτων αρμοδιότητας του.

Τμήμα Περιβάλλοντος & Τοπικής Οικονομίας
 • Μεριμνά για την διατήρηση και δημιουργία καλύτερων φυσικών συνθηκών ζωής στην πόλη.
 • Φροντίζει και μέσα από τις δικαιοδοσίες του Δήμου και μέσω των αρμοδίων φορέων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, για τα προβλήματα ηχορύπανσης, ρύπανσης της ατμόσφαιρας (καυσαέρια κάθε είδους), απορρύπανσης βιομηχανικής ρύπανσης (λύματα, απόβλητα κ.λ.π. ) και λοιπών κατά περίπτωση ρυπάνσεων.
 • Αποτελεί τον συνδετικό κρίκο, ανάμεσα στο Δήμο και τους αρμοδίους φορείς στην προσπάθεια για την προστασία του περιβάλλοντος.
 • Δέχεται τις αναφορές των εξωτερικών υπηρεσιών του Δήμου και των πολιτών σε σχέση με το περιβάλλον και ενεργεί γρήγορα και μεθοδευμένα προς κάθε κατεύθυνση για τη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων.
 • Ασχολείται με την εξειδίκευση περιβαλλοντικών προγραμμάτων στα όρια ευθύνης του Δήμου.
 • Συντάσσει τις μελέτες του τμήματος.
 • Ασχολείται με την  ίδρυση και λειτουργία δημοτικών και κοινοτικών εργαστηρίων.
 • Ασχολείται με ότι έχει σχέση με τις  αρμοδιότητες του τομέα του περιβάλλοντος, οι οποίες ανάγονται ιδίως στον έλεγχο της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων για δραστηριότητες και έργα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στη λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, στην εφαρμογή μέτρων, προγραμμάτων και δράσεων, καθώς και αρμοδιότητες που αφορούν την προστασία και διαχείριση των υδάτων.
 • Ασχολείται με τη προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων
 • Λαμβάνει μέτρα για την αποκατάσταση και ανάπλαση των περιοχών της περιφέρειάς του (ανενεργά λατομεία).
 • Ασχολείται με Ορεινά αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα για αποφυγή των επιπτώσεων πλημμύρων και με  Έργα Αναδάσωσης − Ορεινά αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα αποκατάστασης καμένων εκτάσεων. Συμβάλει μέσα από στοχευμένες δράσεις στην προστασία, την αναβάθμιση και την αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος, με σκοπό την άνοδο της ποιότητας ζωής των δημοτών και συγχρόνως τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας με γνώμονα τη βιώσιμη αξιοποίηση του περιβάλλοντος.
 • Συμβάλλει στη παρακολούθηση των δεικτών περιβαλλοντικής αειφορίας του Δήμου και ενημέρωση ενός πληροφοριακού συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης.
 • Συμβάλλει στη παρακολούθηση της ελληνικής και ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας των Εθνικών και Κοινοτικών Προγραμμάτων και σύνταξη προτάσεων συμμετοχής του Δήμου σε αυτά.
 • Συμβάλλει στο σχεδιασμό οργάνωση και αξιολόγηση της θεματικής στρατηγικής αειφόρου περιβαλλοντικής και αστικής ανάπτυξης της πόλης.
 • Συμβάλλει στη υλοποίηση προγραμμάτων και πρωτοβουλιών.
 • Συμβάλλει στη λήψη πληροφοριών και δεδομένων από αρμόδιους φορείς της πολιτείας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις Μ.Κ.Ο. και τους πολίτες για τα περιβαλλοντικά θέματα της πόλης.
 • Παρέχει τεχνογνωσία στην δημοτική αρχή για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών θεμάτων της πόλης.
 • Υλοποιεί προγράμματα και πρωτοβουλίες του Δήμου στο πεδίο του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης.
 • Συμβάλλει στη οργάνωση και λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, του δικτύου οικολογικών παρατηρητηρίων, τους συστήματος δεικτών περιβαλλοντικής αειφορίας και του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης.
 • Συμβάλλει στη διαδικασία της παραγωγής περιβαλλοντικών πολιτικών και τη προώθηση αειφόρων επιλογών στην Ελλάδα, παρέχει αξιόπιστες περιβαλλοντικές πληροφορίες σε δημόσιους και ιδιωτικούς χρήστες και προσπαθεί να  επιτύχει την μεγαλύτερη δυνατόν διάδοση αυτών των δεδομένων με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού.
 • Εκπονεί τοπικά προγράμματα για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος στο πλαίσιο εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.
 • Παρακολουθεί τη διαδικασία χωροθέτησης και αδειοδότησης κεραιών κινητής τηλεφωνίας και τηρεί  αρχείο σχεδιαγραμμάτων και αδειών.
 • Διαχειρίζεται τις διαδικασίες ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και καταστημάτων παροχής υπηρεσιών  υγειονομικού ενδιαφέροντος όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 80 του Ν. 3463/2006 (διαχείριση γνωστοποίησης ΚΥΕ και ΚΠΥΥΕ).
 • Διαχείριση ίδρυσης θεάτρων και κινηματογράφων (διαχείριση γνωστοποίησης θεάτρων και κινηματογράφων).
 • Χορηγεί άδεις εγκατάστασης και λειτουργίας ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (λούνα πάρκ κλπ) , παιδοτόπων, καταστημάτων αμιγώς ίντερνετ κλπ.
 • Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κέντρων διασκέδασης σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν. 3463/2006 .
 • Χορήγηση άδειας μουσικής πέραν του ωραρίου σύμφωνα με την παρ.3 άρθρο 3 της 2/1995 Αστυνομικής Διάταξης.
 • Καθορισμός θέσεων υπαίθριου εμπορίου. Έκδοση και ανανέωση  αδειών υπαίθριου εμπορίου.
 • Εφαρμογή κανονισμού εμποροπανηγύρεων κλπ υπαίθριων αγορών στα διοικητικά όρια του Δήμου.
 • Εφαρμογή κανονισμού λειτουργίας και εκμετάλλευση περιπτέρων εντός κοινοχρήστων χώρων του Δήμου.
 • Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για παραβάσεις που διαπιστώνονται σχετικά με τις παραπάνω δραστηριότητες.
 • Χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος (κομμωτές, τεχνίτες περιποίησης άκρων).
 • Διαχείριση διαδικασιών αρμοδιότητας του Δήμου σχετικά με την κατανομή βοσκήσιμων γαιών.
Τμήμα Τοπογραφικών Εφαρμογών & Γεωγραφικών Συστημάτων
 • Συντάσσει τοπογραφικά διαγράμματα στα διοικητικά όρια του δήμου .
 • Είναι αρμόδιο για την εκπόνηση και εφαρμογή μελετών σχετικά με τη χάραξη οδών και την κατασκευή πλατειών και ΚΧ .
 • Λειτουργεί υποστηριχτικά στη εφαρμογή επί του εδάφους  δράσεων αρμοδιότητάς συναρμόδιων  Διευθύνσεων   (διαφημιστικές πινακίδες,   περίπτερα,  πανηγύρια , κατάληψη ΚΧ , κλπ   )
 • Για την ορθή εκτέλεση των αντικειμένων αρμοδιό­τητας του συνεργάζεται με άλλους συναρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες και Γραφεία του Δήμου και με κάθε άλλη Αρχή ή Υπηρεσία που συνδέεται με αυτά με οποιοδήποτε τρόπο, λαμβάνοντας υπό­ψη προϋπάρχουσες συναφείς μελέτες έργα ή άλλα σχετικά στοιχεία που επηρεάζουν το είδος και τη δυνατότητα κατασκευής τους.
 • Τηρεί το αρχείο χαρτών και ρυμοτομικών διαγραμμάτων, διαταγμάτων, πινακίδων εφαρμογής εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, όρων δόμησης, εκθέσεων και διαγραμμάτων εφαρμογής, παροχής πληροφοριών και έκδοσης σχετικών βεβαιώσεων
 • Ελέγχει την  εφαρμογή των ρυμοτομικών σχεδίων στο έδαφος.
 • Συντάσσει διαγράμματα εφαρμογής και διαγράμματα διαμορφωμένης κατάστασης.
 • Επιβλέπει τις  τοπογραφικές  μελέτες και μελέτες Πράξεων Εφαρμογής Σ.Π
 • Εκδίδει βεβαιώσεις οικοδομησιμότητας σε νεοενταχθείσες περιοχές, όπου οι πράξεις εφαρμογής δεν έχουν ανατεθεί ή δεν έχουν κυρωθεί.
 • Ελέγχει και εγκρίνει τα  υψομετρικά  διαγράμματα και εκδίδει βεβαιώσεις υψομέτρου .
 • Μεριμνά για τη διερεύνηση και καταγραφή της Δη­μοτικής ακίνητης περιουσίας και καταρτίζει για κάθε ακίνητο του Δήμου φάκελο που περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που θεμελιώνουν το ακίνητο δικαίωμα ιδιοκτησίας του Δήμου.
 • Καταρτίζει τους ιδιαίτερους φακέλους για καθένα από τους κοινόχρηστους χώρους που περιέχουν όλα τα στοιχεία στα οποία στηρίζονται τα δικαιώματα του Δήμου, καθώς και τα σχετικά για καθένα σχεδιαγράμματα.
 • Εισηγείται στα όργανα του Δήμου τρόπους εκμε­τάλλευσης και αξιοποίησης της δημοτικής ακίνητης περιουσίας.
 • Παρακολουθεί σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου την έκβαση των διοικητικών ή δικαστικών μέτρων που λαμβάνονται επί θεμάτων αρμοδιότητας του   
 • Υποστηρίζει τα Νομικά Πρόσωπα και τις Επιχειρή­σεις του Δήμου σε θέματα αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας τους  όσο αφορά την χωροθέτησή τους. 
 • Εντοπίζει ακίνητα και εκτάσεις που είναι δυνατόν να περιέλθουν στην κυριότητα του Δήμου και φροντίζει για την διεκπεραίωση των απαραίτητων διαδικασιών διεκδίκησης τους σε συνεργασία με τη νομική υπηρεσία.
 • Ολοκληρώνει σε συνεργασία με την νομική υπηρεσία  τις αγορές των ακινήτων και τηρεί φακέλους αυτών  .
 • Σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία ελέγχει  στις  σχετικές συμβολαιογραφικές πράξεις.
 • Καταρτίζει το κτηματολόγιο όλων των ακινήτων του Δήμου. Τηρεί τα κτηματολόγια όλου του Δήμου και δίδει τις κατάλληλες πληροφορίες προς τους πολίτες του Δήμου.
 • Εφαρμόζει το Εθνικό Κτηματολόγιο σε κάθε αρμόδια Υπηρεσία.
 • Ασχολείται με την διαδικασία διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων κτηματολογίου
 • Δημοσιοποιεί χωρικά δεδομένα στα πλαίσια κατευθύνσεων της ευρωπαϊκής πολιτικής
 • Παρακολουθεί και επιβλέπει τη σύνταξη μελετών κτηματογράφησης
 • Συλλέγει και επεξεργάζεται γεωγραφικά στοιχεία από αναλογικές και ψηφιακές πηγές με σκοπό την ενημέρωση, διαχείριση και ανάλυση της βάσης δεδομένων του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (G.I.S) του Δήμου.
 • Μεριμνά για την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και εφαρμογών σε σχέση με τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS)
 • Αναπτύσσει και αξιοποιεί τεχνολογίες πληροφορικής για τη συλλογή, διαχείριση, ανάλυση, μοντελοποίηση και οπτικοποίηση χωρικών δεδομένων (GIS) υποστηρίζοντας, έτσι, την περιγραφή και ερμηνεία γεωγραφικών φαινομέ-νων  και τη λήψη αποφάσεων για την επίλυση τους.

Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας & Φυσικών Καταστροφών

Σχεδιασμός και οργάνωση σε θέματα πρόληψης, ενημέρωσης και αντιμετώπισης φυσικών, τεχνολογικών ή άλλων καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Συντονισμός όλων των υπηρεσιών του Δήμου, καθώς και του δημόσιου και ιδιωτικού δυναμικού και μέσων για την εξασφάλιση της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των καταστροφών και την αποκατάσταση των ζημιών. Το γραφείο είναι αρμόδιο για τα θέματα της πολιτικής προστασίας και της πολιτικής άμυνας.

Τμήμα Πολιτικής Προστασίας
 • Το τμήμα είναι αρμόδιο για την σύνταξη και εφαρμογή των σχεδίων δράσης σε περιπτώσεις έκτακτης  ανάγκης στην περιοχή του Δήμου σε συνεργασία με  άλλους Δημόσιους Φορείς και Υπηρεσίες.
 • Μεριμνά για την εκπαίδευση του προσωπικού του  Δήμου και των Δημοτών στην εφαρμογή των Σχεδίων  έκτακτης Ανάγκης. Με την επίσημη εφαρμογή Σχεδίου έκτακτης Κατάστασης τίθενται στην διάθεση του Τμήματος  όλο το προσωπικό και τα μέσα του Δήμου που είναι απαραίτητα για την αντιμετώπιση της κατάστασης.
 • Στελεχώνει και ελέγχει τη λειτουργία του Κέντρου Επιχειρήσεων (ΚΕΠΙΧ) των φυλακίων επιτήρησης
 • Εξασφαλίζει την ασύρματη επικοινωνία(ΤΕΤΡΑ) του συστήματος διοίκησης της πρόληψης Πυροπροστασίας -Πυρασφάλειας (Επιτήρηση-άμεση επέμβαση)
 • Παρακολουθεί τα δελτία της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας με δείκτη επικινδυνότητας 4 (θερινή περίοδος) διασπείρει όλα τα Πυροσβεστικά οχήματα εντός των αστικών και περιαστικών δασών του Δήμου
 • Μεριμνά για την προμήθεια απαραίτητων εξοπλισμών, εφοδίων και υλικών καθώς επίσης για την ασφαλή φύλαξη και συντήρησή τους τα οποία είναι απαραίτητα στην εφαρμογή των Σχεδίων.
 • Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνει για τα Σχολικά, Νοσηλευτικά, Προνοιακά και Δημοτικά κτίρια, την τήρηση μέτρων ασφαλείας και πρόληψη επικίνδυνων καταστάσεων. Έχει κάθε άλλη αρμοδιότητα που ορίζεται κάθε φορά με ειδικές διατάξεις ή εγκυκλίους. Ενημερώνει τους πολίτες καθώς και τους τεχνικούς σε θέματα αντισεισμικής προστασίας και φυσικών καταστροφών. Μεριμνά για την οργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, ημερίδων κ.λπ. που αφορούν τα παραπάνω. Συντονίζει τις υπηρεσίες του Δήμου και συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες σε προσεισμικής και μετασεισμικής περιόδου και με όλους τους φορείς.
 • Οργανώνει, την πυροπροστασία σε δημοτικό επίπεδο και ειδικότερα καταγράφει τους τυχόν δημιουργούμενους σκουπιδότοπους και επιμελείται για την έγκαιρη εξάλειψή τους σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου, καθαρίζει τα περιαστικά δάση και τις ευαίσθητες περιοχές που υπάγονται στη δικαιοδοσία του Δήμου. Συγκροτεί ομάδες πολιτών για την παροχή συνδρομής στην πρόληψη και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών.
 • Έχει την ευθύνη λειτουργίας των Σταθμών Πυροπροστασίας, την συντήρηση των πυροσβεστικών μέσων και οχημάτων και την επάνδρωση τους με προσωπικό κατάλληλα εκπαιδευμένο. Οργανώνει ασκήσεις αντιπυρικής προστασίας και σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες, μεριμνά για την καλή λειτουργία και την πύκνωση του δικτύου κρουνών υδροληψίας των πυροσβεστικών οχημάτων.
Τμήμα Εθελοντισμού
 • Το τμήμα εθελοντισμού λειτουργεί με στόχο την προαγωγή και προώθηση δράσεων εθελοντισμού και την γενικότερη ευαισθητοποίηση των πολιτών για την συμμετοχή τους σε δράσεις εθελοντισμού που αφορούν κυρίως θέματα περιβάλλοντος και εκτάκτων αναγκών.
 • Μεριμνά για την συγκρότηση Ομάδων Εθελοντών οι οποίοι θα ενταχθούν στο προσωπικό  του Δήμου σε περιπτώσεις εφαρμογής Σχεδίων έκτακτης Ανάγκης.
 • Επίσης μεριμνά για την ενεργοποίηση των ομάδων εθελοντών, ώστε να βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα για την επικουρική δραστηριοποίησή τους και την αρωγή προς τις υπηρεσίες του Δήμου.
 • Συνεργάζεται με τα εθελοντικά σωματεία εντός των ορίων του Δήμου.

Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης Υποδομών, Καθαριότητας και Πρασίνου

Η Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, Καθαριότητας και Πρασίνου είναι αρμόδια για την εξασφάλιση της αποκομιδής και της μεταφοράς των απορριμμάτων, της χωριστής αποκομιδής και μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών, την εξασφάλιση της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων, καθώς και τη συντήρηση των οχημάτων του Δήμου.

Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων & Ανακυκλώσιμων Υλικών
 • Διαμορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα και συγκροτεί τα συνεργεία για την αποκομιδή των αστικών απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων υλικών και την μεταφορά τους στους ΧΥΤΑ ή τα εργοστάσια επεξεργασίας τους.
 • Διενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα το έργο της αποκομιδής των αστικών απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων υλικών και την μεταφορά τους στους ΧΥΤΑ ή τα εργοστάσια επεξεργασίας τους.
 • Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των οχημάτων και τεχνικών μέσων που χρησιμοποιούν τα συνεργεία καθαριότητας του Τμήματος.
 • Καταγράφει και συγκεντρώνει καθημερινά στοιχεία για την εκτέλεση των προγραμμάτων αποκομιδής των απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων υλικών.
 • Μεριμνά για το πλύσιμο και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των κάδων και των απορριμματοδοχείων συγκέντρωσης των απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων υλικών.
 • Μελετά την οργάνωση και λειτουργία του συστήματος συλλογής και μεταφοράς και μεριμνά για την έκδοση της προβλεπόμενης άδειας συλλογής και μεταφοράς
 • Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται για τη βελτίωση των συστημάτων και μέσων που είναι κατάλληλα για τη διασφάλιση της αποκομιδής και μεταφοράς των απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών, καθώς και της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου.
 • Μελετά και εισηγείται για τις τεχνικές προδιαγραφές και τις αναγκαίες ποσότητες των κάθε είδους τεχνικών μέσων και υλικών που απαιτούνται για την αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση των παραπάνω λειτουργιών ( οχήματα, τεχνικά μέσα , κάδοι κλπ).
 • Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από την εκτέλεση των λειτουργιών της καθαριότητας και διαμορφώνει και παρακολουθεί σχετικούς δείκτες αποδοτικότητας.
 • Διαμορφώνει τα κατάλληλα προγράμματα για τη διενέργεια των εργασιών καθαριότητας
 • Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την κατάλληλη συγκρότηση και στελέχωση των διαφόρων συνεργείων και εισηγείται προγράμματα αναγκών ανθρώπινου δυναμικού.
 • Προσδιορίζει τα σημεία και μεριμνά για την τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων και κάδων ανακύκλωσης.
 • Παρακολουθεί την κανονική εφαρμογή των προγραμμάτων διενέργειας των εργασιών και εποπτεύει την ποιότητα των αποτελεσμάτων των σχετικών εργασιών.
 • Παρακολουθεί την διαθεσιμότητα των τεχνικών μέσων που απαιτούνται για τη διενέργεια των εργασιών και συνεργάζεται με το Τμήμα Συντήρησης Οχημάτων για την καλύτερη αξιοποίηση των τεχνικών μέσων που διαθέτει ο Δήμος.
 • Καταρτίζει και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού της Διεύθυνσης.
 • Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση και τα Τμήματά της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού κλπ).
Τμήμα Πρασίνου
 • Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται για την βελτίωση των συστημάτων και μέσων που είναι κατάλληλα για την διασφάλιση της ικανοποιητικής  συντήρησης των χώρων πρασίνου του Δήμου.
 • Παρακολουθεί την εφαρμογή των προγραμμάτων διενέργειας εργασιών συντήρησης πρασίνου. Συγκροτεί συνεργεία για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης .
 • Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των τεχνικών μέσων που χρησιμοποιούν τα συνεργεία.
 • Κάνει προτάσεις για την προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού, μηχανημάτων ανταλλακτικών, φυτών, λιπασμάτων, χώματος κ.λ.π. και τις υποβάλλει στην τεχνική υπηρεσία και στο τμήμα προμηθειών του Δήμου.
 • Φροντίζει για την διαμόρφωση και την κατασκευή των πλατειών και των κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με της μελέτες των αρμοδίων υπηρεσιών.
 • Επιμελείται για την συντήρηση του πρασίνου σε όλους τους χώρους του Δήμου           (κλαδέματα , λιπάσματα , ποτίσματα, καθαρισμοί ακαλύπτων χώρων).
Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Μεταφορικών Μέσων & Μηχανολογικού Εξοπλισμού
 • Διαχειρίζεται το στόλο των οχημάτων του Δήμου (απορριμματοφόρα, διάφορα αυτοκινούμενα μηχανήματα, φορτηγά και επιβατηγά οχήματα κλπ).
 •  Ρυθμίζει τη διάθεση των οχημάτων, ανάλογα με τις καθημερινές ανάγκες των υπηρεσιών μεριμνώντας για τη στελέχωσή τους  και τηρεί τα σχετικά βιβλία και δελτία. Συγκεκριμένα έχει την ευθύνη της έκδοσης των δελτίων κίνησης και διαταγών πορείας και δελτίου εφοδιασμού με καύσιμα.
 • Φροντίζει για την έγκαιρη ασφάλιση όλων των οχημάτων του Δήμου.
 • Φροντίζει για τον τεχνικό έλεγχο (Κ.Τ.Ε.Ο., κάρτα ελέγχου καυσαερίων, τέλη κυκλοφορίας )
 • Παρακολουθεί και εποπτεύει την κίνηση των οχημάτων του Δήμου, την κατανάλωση καυσίμων και την ανάγκη περιοδικής προληπτικής τους συντήρησης.
 • Τηρεί χωριστά για κάθε όχημα ειδικό φάκελο, στον οποίο φυλάσσονται με επιμέλεια, τα στοιχεία κτήσης, κυκλοφορίας και ασφάλισης αυτών.
 • Φροντίζει για το σωστό καθαρισμό και τη διατήρηση σε καλή κατάσταση των οχημάτων του Δήμου.
 • Διερευνά τις συνθήκες τυχόν ατυχημάτων και μεριμνά για την αποκατάσταση βλαβών και αποτελεσμάτων ατυχημάτων.
 • Σχεδιάζει και εφαρμόζει τα προγράμματα προληπτικής συντήρησης των κάθε είδους οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του Δήμου.
 • Μεριμνά για την αποκατάσταση κάθε είδους βλαβών και την επισκευή των οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του Δήμου.
 • Τηρεί την φυσική αποθήκη ανταλλακτικών και λοιπών υλικών που είναι αναγκαία για τη συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών των οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του Δήμου.
 • Τηρεί βιβλία συντήρησης-επισκευής  οχημάτων.
 • Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από την εκτέλεση των λειτουργιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των οχημάτων του Δήμου και διαμορφώνει και παρακολουθεί σχετικούς δείκτες αποδοτικότητας.
Τμήμα Συντήρησης Δημοτικών Υποδομών Πόλης
 • Συντηρεί έργα οδοποιίας και λοιπά έργα υποδομής (κόμβους και διαβάσεις, γέφυρες, αντιπλημμυρικά έργα, διευθετήσεις και καλύψεις ρεμάτων κλπ.).
 • Έχει την ευθύνη για την επισκευή και συντήρηση των κοινοχρήστων χώρων, των Δημοτικών Κτιρίων και των εγκαταστάσεων του Δήμου, των Σχολικών Συγκροτημάτων καθώς και γενικά των κτιρίων και εγκαταστάσεων που αναλαμβάνει να επισκευάσει ή συντηρήσει ο Δήμος. Τα εκτελούμενα έργα καλύπτουν εργασίες οικοδομικές, ηλεκτρολογικές, ξυλουργικές και μεταλλικές κατασκευές, υδραυλικές εγκαταστάσεις κλπ.
 • Ενημερώνεται από τη Δ/νση Παιδείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και από τις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου, και φροντίζει για τις συντηρήσεις και επισκευές στα σχολικά συγκροτήματα.
 • Σε συνεργασία με το Τμήμα Υλοποίησης Υποδομών Πόλης φροντίζει για την αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος μικρής κλίμακας.
 • Σε συνεργασία με το Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Λειτουργιών Πόλης μεριμνά για την αποκατάσταση, συντήρηση και τοποθέτηση κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης στο οδικό δίκτυο του δήμου και στους κοινόχρηστους χώρους.
 • Μεριμνά για την συντήρηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων όλων των κτιρίων του Δήμου, των νομικών του προσώπων καθώς και αυτών που συντηρούνται από τον Δήμο.
 • Συγκροτεί και κατευθύνει τα αναγκαία συνεργεία.
 • Ελέγχει και υπογράφει τις μισθολογικές καταστάσεις του εργατοτεχνικού προσωπικού που απασχολείται στα έργα συντήρησης
 • Οργανώνει το προσωπικό συντηρήσεων και μεριμνά για μεμονωμένες επισκευές μικρής κλίμακας, που έχουν σχέση με την ασφάλεια και την άρτια λειτουργία κτιρίων υπαγόμενων στην αρμοδιότητα του Δήμου (Δημοτικά κτίρια, Σχολεία, Παιδικοί Σταθμοί, Δημοτικά Γυμναστήρια και όποιων άλλων η αρμοδιότητα περιέλθει στον Δήμο μελλοντικά), όπως μικροεπισκευές των κουφωμάτων, υδραυλικών ειδών, κιγκλιδωμάτων, τοπικών χρωματισμών τους κλπ.
 • Αποσύρει διάφορα εμπόδια σε πεζοδρόμια ή δρόμους σε συνεργασία με το Τμήμα  Οργάνωσης και Διαχείρισης Λειτουργιών Πόλης (π.χ. κάγκελα, κολωνάκια, εμπόδια σε θέσεις παρκαρίσματος παράνομα τοποθετημένα).
 • Φροντίζει την αντικατάσταση των χαλασμένων και καμένων λαμπτήρων και των φωτιστικών σωμάτων του δικτύου συμμετέχοντας σε προγράμματα ανακύκλωσης του Δήμου.
 • Ενημερώνει εγκαίρως τη ΔΕΗ για την αποκατάσταση των βλαβών στο δίκτυο.
 • Φροντίζει για τον κανονικό ηλεκτροφωτισμό των δημοτικών καταστημάτων.
 • Αναλαμβάνει την εγκατάσταση και αποξήλωση εξέδρων για τελετές, καθώς και τον σημαιοστολισμό του Δήμου.
 • Τηρεί αρχείο γενομένων επισκευών και συντηρήσεων όλων των δραστηριοτήτων του Τμήματος.
 • Έχει την ευθύνη απομάκρυνσης παράνομων διαφημιστικών πινακίδων, αφισών, πανό κ.λπ. σε συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα.
 • Σχεδιάζει προγράμματα στολισμού και διακόσμησης των εξωτερικών χώρων του Δήμου
 • Αναζητά νέα υλικά για το στολισμό και τη διακόσμηση του Δήμου και διενεργεί τη σχετική έρευνα αγοράς
 • Οργανώνει συνεργεία άμεσου επέμβασης σε περιπτώσεις επειγόντων αναγκών που έχουν σχέση με το αντικείμενο του τμήματος και σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών συγκροτεί και διαθέτει προσωπικό σε έκτακτες ανάγκες του δήμου.
Τμήμα Διαχείρισης Πράσινου Σημείου

Το Πράσινο Σημείο είναι ένας οριοθετημένος και διαμορφωμένος χώρος με κατάλληλη κτιριακή υποδομή και εξοπλισμό, (κάδους- κλαδοκόφτη κ.λ.π.) οργανωμένος από το Δήμο, ώστε οι δημότες να αποθέτουν ανακυκλώσιμα υλικά.

Γενικότερα, η ανάπτυξη των Πράσινων Σημείων συντελεί ουσιαστικά στην υιοθέτηση της εθνικής πολιτικής σχετικά με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, καθώς αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά στα ακόλουθα:

 • Προώθηση της πρόληψης της δημιουργία αποβλήτων
 • Ενίσχυση των δραστηριοτήτων επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης
 • Εκτροπή αποβλήτων από τους ΧΥΤΑ
 • Ανακύκλωση οικιακών αποβλήτων
 • Χωριστή συλλογή χαρτιού, μετάλλου, πλαστικού και γυαλιού
 • Το δίκτυο των πράσινων σημείων συνιστά κομβικό στοιχείο στην διαχείριση των αποβλήτων στη χώρα μας, σύμφωνα και με το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), αφού αποτελεί ένα από τα πλέον σημαντικά μέτρα που λαμβάνονται για την εφαρμογή της διαλογής στην πηγή.
 • Τα Πράσινα Σημεία ανήκουν στους ΟΤΑ, οι οποίοι έχουν και την ευθύνη της λειτουργίας τους.
 • Το προσωπικό του ΠΣ αποτελεί συστατικό στοιχείο της επιτυχούς λειτουργίας του, καθώς αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής των επισκεπτών του ΠΣ και τελικά είναι αυτό που ορίζει τη λειτουργία του ΠΣ. Στη συνέχεια αναπτύσσονται βασικές παράμετροι που επιδρούν στην θετική και αποδοτικότερη λειτουργία του προσωπικού.
 • Οι ρόλοι του προσωπικού του ΠΣ θα πρέπει να καθορίζονται από το φορέα λειτουργίας του ΠΣ και να γνωστοποιούνται στο προσωπικό του ΠΣ . Τομείς δράσης στους οποίους το προσωπικό του ΠΣ συνεισφέρει ή έχει βασική ευθύνη περιλαμβάνουν τουλάχιστον:
 • Την ευθύνη του διαχωρισμού των ανακυκλώσιμων υλικών.
 • Την καταγραφή των ποσοτήτων των ανακυκλώσιμων υλικών ανά καταηγορία και ανά προέλευση.
 • Την αποτροπή εισόδου του ΠΣ μη επιτρεπτών αποβλήτων
 • Τη διαχείριση του αποθηκευτικού και λοιπού εξοπλισμού του ΠΣ
 • Τη διατήρηση του ΠΣ καθαρού και τακτοποιημένου
 • Την ανταπόκριση σε ερωτήσεις των επισκεπτών- χρηστών και
 • Τον εντοπισμό και την αναφορά στην Διοίκηση προβλημάτων ή τομέων που επιδέχονται βελτίωσης.

Η ενεργοποίηση και η κατάρτιση του προσωπικού μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της αποδοτικότητας των ΠΣ.

Παράγοντες που μπορεί να συμβάλουν στην αύξηση της ενεργοποίησης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού είναι:

 • Η ύπαρξη καλής συνεργασίας με τη διοίκηση
 • Η άμεση ανταπόκριση από τη διοίκηση όταν εμφανίζονται προβλήματα
 • Η συνεκτίμηση των απόψεων του προσωπικού σχετικά με τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας του ΠΣ
 • Η καλή διάταξη του ΠΣ και η διατήρηση επαρκούς στελέχωσής του, έτσι ώστε το προσωπικό να μπορεί να το διατηρεί υπό έλεγχο.
 • Η απόδοση συγκεκριμένων ρόλων για το εμπλεκόμενο προσωπικό.
 • Η ύπαρξη ευέλικτου ωραρίου του κυλιόμενου, ενδεχομένως και κάποιες ώρες σε αργίες και Σαββατοκύριακα που είναι όπως έχει αποδειχθεί πιο πρόσφατα για την επισκεψιμότητα.
 • Η εκ περιτροπής σε όλες τις θέσεις εργασίας του ΠΣ, ώστε να αυξάνεται η εμπειρία, η επαγγελματική επάρκεια και το ενδιαφέρον.
 • Η εκπαίδευση του, η οποία να περιλαμβάνει πληροφόρηση για όλα τα στάδια της διεργασίας της ανακύκλωσης και ενδεχομένως εκπαιδευτικές επισκέψεις σε μονάδες ανακύκλωσης.

Ο φορέας που λειτουργεί το ΠΣ πρέπει να διασφαλίζει ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαιτούμενα μέτρα προκειμένου να προστατεύεται η υγεία και η ασφάλεια τόσο των εργαζομένων όσο και των επισκεπτών του ΠΣ. Τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν για την εξάλειψη, τον περιορισμό ή τον έλεγχο των πιθανών κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο του ΠΣ έχουν να κάνουν:

 • Με την επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού και οχημάτων και την τακτική και ορθή συντήρησή τους.
 • Με την κατάλληλη διαμόρφωση του χώρου και την υιοθέτηση μέτρων ελέγχου της κυκλοφορίας εντόςτου ΠΣ.
 • Με την αvάπτυξη, εφαρμογή και διατήρηση οδηγιών ασφαλείας, όπως ασφαλή χρήση εξοπλισμού, ασφαλή διαχείριση επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων.
 • Με την παροχή των κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας στους εργαζόμενους.
 • Με την παροχή επαρκούς κατάρτισης στους εργαζόμενους.
 • Με την επίβλεψη και παροχή επαρκών πληροφοριών και οδηγιών στους χρήστες του ΠΣ.
Τμήμα Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Καθαριότητας Ανακύκλωσης & Πρασίνου

Οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Δήμου είναι εγκαταστημένες στην έδρα των Δημοτικών Ενοτήτων και Εξυπηρετούν τις Δημοτικές Κοινότητες.

 • Προσδιορίζει τα σημεία και μεριμνά για την τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων και κάδων ανακυκλώσιμων υλικών.
 • Παρακολουθεί την διαθεσιμότητα των τεχνικών που απαιτούνται για την διενέργεια των εργασιών Καθαριότητας και συνεργάζεται με τη Δ/νση για την καλύτερη αξιοποίηση των τεχνικών μέσων που διαθέτει ο Δήμος.
 • Συνεργάζεται με τη Δ/νση λαμβάνοντας κατευθύνσεις , πρότυπα και οδηγίες.
 • Διαμορφώνει αναλυτικά προγράμματα σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Διεύθυνσης και συγκροτεί συνεργεία για την αποκομιδή των απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών.
 • Διενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα το έργο της αποκομιδής των απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών και την μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ.
 • Μεριμνά για το σωστό χειρισμό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των οχημάτων και των τεχνικών μέσων που χρησιμοποιεί.
 • Μεριμνά για το πλύσιμο και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των κάδων και των απορριμματοδοχείων συγκέντρωσης των απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων υλικών.
 • Διενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα το έργο του καθαρισμού των οδών και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων.
 • Συγκροτεί ειδικά συνεργεία και διενεργεί παρεμφερείς εργασίες όπως η περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων, ο καθαρισμός από παράνομες αφίσες και διαφημίσεις, κ.λπ.
 • Συγκεντρώνει πληροφορίες για την καλή λειτουργία των υποδομών του Δήμου (π.χ. ηλεκτροφωτισμός) και ενημερώνει σχετικά τις αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες του Δήμου.
 • Καταγράφει στοιχεία από προβλήματα των δημοτών καθημερινά και φροντίζει για την λύση τους.
 • Τηρεί το παρουσιολόγιο των εργαζομένων στην Δ.Ε. στην καθαριότητα.
Τμήμα Κοιμητηρίων
 • Φροντίζει για την τήρηση των κάθε φορά ισχυόντων κανονισμών λειτουργίας των Δημοτικών κοιμητηρίων και για την πιστή εφαρμογή των ισχυουσών υγειονομικών διατάξεων και εισηγείται για την τροποποίηση του όταν παρίσταται ανάγκη.
 • Μεριμνά για την οίκοθεν είσπραξη των τελών και δικαιωμάτων από τις σχετικές πράξεις (τέλεση κηδειών, δόμηση οικογενειακών τάφων, φύλαξη οστών, παρατάσεις ταφής, καθαριότητα και περιποίηση τάφων, συμφωνά με το Νόμο και τον ισχύοντα κανονισμό λειτουργίας των.
 • Τηρεί τις καρτέλες των εισπραττόμενων τελών και δικαιωμάτων για κάθε ταφή και φύλαξη οστών και τα βιβλία που προβλέπονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας.
 • Μεριμνά για τη διενέργεια ταφών – εκταφών και γενικά για τη διαχείριση των νεκρών και φροντίζει για την προσκόμιση από τα γραφεία τελετών των δικαιολογητικών ταφής και προγραμματίζει και υποδεικνύει τη χάραξη νέων ταφών
 • Παρακολουθεί και εποπτεύει την καθαριότητα, το άναμμα των κανδηλιών, τη φύλαξη των οστών, τις ταφές και εκταφές.
 • Εισηγείται τον καθορισμό του ύψους των τελών και δικαιωμάτων των δημοτικών κοιμητηρίων καθώς και τυχόν αναπροσαρμογή τους.
 • Ενεργεί , τις νόμιμες διατυπώσεις για τη σύσταση των τάφων.
 • Παρακολουθεί τη δόμηση των τάφων σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό λειτουργίας των κοιμητηρίων.
 • Ελέγχει, μέσω του αρμόδιου υπαλλήλου, την προσκόμιση από τα Γραφεία Τελετών των δικαιολογητικών ταφής (Ληξιαρχική Πράξη θανάτου και άδεια ταφής).
 • Μεριμνά για την καλή λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων και ενημερώνει το αρμόδιο Τμήμα για τη Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων και Κοιμητηρίων για τυχόν βλάβες που προκύπτουν.
 • Φροντίζει για τη νομότυπη βεβαίωση και είσπραξη των εσόδων των Κοιμητηρίων, σύμφωνα με τον Α.Ν. 582/68 αρ.4 § 3 και τον ισχύοντα Κανονισμό λειτουργίας των κοιμητηρίων.
 • Τηρεί όλα τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα βιβλία (Β.Δ. 542/61 αρ.7§1, ΦΕΚ 136Α) για την εφαρμογή του κανονισμού Λειτουργίας και δικαιωμάτων χρήσης των Δημοτικών Κοιμητηρίων.
 • Μεριμνά για την έγκαιρη κατάρτιση των Χρηματικών Καταλόγων από τις οίκοθεν εισπράξεις των Κοιμητηρίων, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας και τις ισχύουσες, κάθε φορά διατάξεις.
 • Μεριμνά για την οίκοθεν είσπραξη των ετησίων τελών καθαριότητας για τους Οικογενειακούς τάφους και παρακολουθεί τις μεταβολές που επέρχονται στους τάφους.
 • Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία, τηρεί το αρχείο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων ενώ φροντίζει και για την εκκαθάριση του .
 • Υποβάλλει στοιχεία απολογισμού και στατιστικά στοιχεία του Τμήματος.
 • Επιμελείται όλες τις διοικητικές πράξεις που είναι απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος.

Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού είναι αρμόδια για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής, των πολιτικών ισότητας των φύλων καθώς και για την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας στην περιοχή του Δήμου, με τη λήψη των καταλλήλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων. Συγχρόνως η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την προώθηση και ρύθμιση ζητημάτων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την προώθηση της Δια Βίου Μάθησης, καθώς και για το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων Πολιτισμού, Αθλητισμού.

Τμήμα κοινωνικής Μέριμνας και Δημόσιας Υγείας
  • Σχεδιάζει, εισηγείται, μεριμνά, συντονίζει και ασκεί εποπτεία στην εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών και δράσεων που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας.
  • Μέριμνα , εποπτεύει και συντονίζει την ίδρυση και λειτουργία νομικών προσώπων, ιδρυμάτων και επιχειρήσεων κοινωνικής πρόνοιας (παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, βρεφοκομεία, ορφανοτροφεία, κέντρα ανοικτής περίθαλψης και ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων, γηροκομείων κλπ).
  • Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετέχει σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών, και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας.
  • Διεξάγει κοινωνικές έρευνες, σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών που αφορούν την κοινωνική φροντίδα της οικογένειας, του παιδιού, των εφήβων, των ηλικιωμένων, των ατόμων με αναπηρία καθώς και ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
  • Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών και δράσεων που στοχεύουν στην υποστήριξη και φροντίδα της υγείας των δημοτών με την ίδρυση και λειτουργία εγκαταστάσεων για την παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή της ψυχικής υγείας (με τη δημιουργία δημοτικών και κοινοτικών ιατρείων, κέντρων αγωγής υγείας, κέντρων υποστήριξης και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας κ.λ.π.
  • Μεριμνά για την προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών. Οργανώνει, παρακολουθεί και αξιολογεί τη δικτύωση τοπικών φορέων Κοινωνικής Φροντίδας, όπως: οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου, των Νομικών Προσώπων του Δήμου, οι Μ.Κ.Ο. και οι υπηρεσίες & δομές Κοινωνικής προστασίας.

   

  • Χορηγεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας δημοτικών και ιδιωτικών παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθμών.
  • Ασκεί έλεγχο και εποπτεία στα ιδρύματα παιδικής προστασίας ιδιωτικού δικαίου (ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί) και ευθύνεται για τη λειτουργία των παιδικών εξοχών.
  • Χορηγεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδρυμάτων παιδικής πρόνοιας σε ιδιώτες, καθώς και σε συλλόγους ή σωματεία που επιδιώκουν φιλανθρωπικούς σκοπούς.
  • Ασκεί εποπτεία επί των φιλανθρωπικών σωματείων και ιδρυμάτων, εγκρίνει τον προϋπολογισμό τους και παρακολουθεί και ελέγχει τις επιχορηγήσεις, που δίδονται σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελείς σκοπούς.
  • Μεριμνά για τον διορισμό των μελών διοικητικών συμβουλίων και εποπτεύει και ρυθμίζει θέματα λειτουργίας ιδρυμάτων προστασίας και αγωγής οικογένειας του παιδιού, (όπως Κέντρων Παιδικής Μέριμνας, Παιδικών Σταθμών, Παιδικών Εξοχών, παραρτημάτων ΠΙΚΠΑ και ΚΕΠΕΠ).
  • Χορηγεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων περίθαλψης ηλικιωμένων ή ατόμων, που πάσχουν ανίατα από κινητική αναπηρία.
  • Υλοποιεί δράσεις και προγράμματα κοινωνικής πολιτικής συμπληρωματικά με τις δράσεις και τα προγράμματα κοινωνικής πολιτικής που υλοποιούνται από τα Νομικά πρόσωπα του Δήμου. Στο πλαίσιο αυτό ενδεικτικά :
  1. Διενεργεί κοινωνικές έρευνες για τη χορήγηση των επιδομάτων πρόνοιας,
  2. Ασκεί κοινωνική εργασία με άτομα, οικογένειες και κοινωνικές ομάδες.
  • Λειτουργεί μονάδες συμβουλευτικής, ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης.
  1. Συνεργάζεται με τα σχολεία της περιοχής για ενημέρωση σε κοινωνικά θέματα και σε συνεργασία με τους συλλόγους γονέων διοργανώνει Σχολές Γονέων.
  2. Υλοποιεί προγράμματα πρόληψης και αντιμετώπισης ψυχοκοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων (προσφύγων, μεταναστών, παλιννοστούντων, φυλακισμένων, υπερηλίκων κ.λ.π.)
  3. Υλοποιεί δράσεις προστασίας μονογονεϊκών οικογενειών
  • Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας που στοχεύουν στη στήριξη αστέγων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις :

   

  • Μεριμνά για την παροχή οικονομικής ενίσχυσης των αυτοστεγαζόμενων , για τη σχετική μίσθωση ακινήτων, τη ρύθμιση διαφόρων θεμάτων κοινωνικής κατοικίας και την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις της οικείας νομοθεσίας,
  • Εκδίδει πιστοποιητικά οικονομικής αδυναμίας.
  • Μεριμνά για την καταβολή επιδομάτων σε τυφλούς, κωφάλαλους, ανασφάλιστους παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακρωτηριασμένους, διανοητικά καθυστερημένους, ανίκανους προς εργασία, υποφέροντες από εγκεφαλική παράλυση (σπαστικούς), απροστάτευτους ανήλικους, υποφέροντες από αιμολυτική αναιμία και βαριά ανάπηρους, καθώς και σε λοιπά άτομα δικαιούμενα παροχής κοινωνικής προστασίας.
  • Μεριμνά για την πρόσβαση των ανασφάλιστων και οικονομικά αδύναμων πολιτών στο σύστημα υγείας.
  • Εισηγείται την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης οικημάτων ένεκα απορίας ή για άλλους σοβαρούς λόγους.
  • Προβαίνει στην αναγνώριση δικαιούχων στεγαστικής συνδρομής,
  • Εκδίδει αποφάσεις παροχής κοινωνικής προστασίας.
  • Χορηγεί άδειες διενέργειας λαχειοφόρων αγορών, εράνων και φιλανθρωπικών αγορών.

   

  • Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων και μέτρων που στοχεύουν στην ισότητα γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς. Στο πλαίσιο αυτό μεριμνά για :
  1. τη λήψη μέτρων για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών
  2. την ανάπτυξη δράσεων για την καταπολέμηση των κοινωνικών στερεότυπων με βάση το φύλο
  • την ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων για ευπαθείς ομάδες γυναικών
  1. την ανάπτυξη δράσεων για την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην απασχόληση
  2. τη λήψη μέτρων για την εναρμόνιση επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων
  3. την ανάπτυξη δράσεων για την κοινωνική και πολιτική συμμετοχή των γυναικών και την προώθησή τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων
  • Μεριμνά για την ίδρυση και λειτουργία του  Κέντρου Κοινότητας του Δήμου καθώς και την ίδρυση και λειτουργία των Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών όπως Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο κλπ. και ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία τους.
  • Μεριμνά για τη χορήγηση του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) και την εφαρμογή του Προγράμματος Επισιτιστικής και Υλικής Συνδρομής για τους απόρους (ΤΕΒΑ)
Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
 • Σχεδιάζει, προγραμματίζει, μεριμνά και εποπτεύει την εφαρμογή μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας.
 • Μεριμνά για την εφαρμογή του Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων στο δήμο
 • Μεριμνά για την τήρηση των κανόνων υγιεινής στα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της περιοχής.
 • Μεριμνά για την εφαρμογή του Προγράμματος Καταπολέμησης Κουνουπιών στα διοικητικά όρια του δήμου.
 • Σχεδιάζει, προγραμματίζει και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων μέτρων για την προαγωγή της δημόσιας υγείας. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:
 • Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων εμβολιασμών. \
 • Μεριμνά για την υλοποίηση ι) προγραμμάτων δημόσιας υγιεινής που οργανώνονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή από άλλα Υπουργεία, το κόστος των οποίων βαρύνει απευθείας τον προϋπολογισμό του αντίστοιχου Υπουργείου ιι) εκτάκτων προγραμμάτων δημόσιας υγείας, τα οποία εκτελούνται με έκτακτη χρηματοδότηση ιιι) προγραμμάτων δημόσιας υγείας που χρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Εκδίδει τοπικές οδηγίες και λαμβάνει μέτρα σε θέματα δημόσιας υγείας.
 • Μεριμνά για την πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας.
 • Οργανώνει αυτοτελώς ή σε συνεργασία με τις αντίστοιχες περιφερειακές υπηρεσίες ειδικά προγράμματα για την προστασία και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας στην περιοχή αρμοδιότητας του Δήμου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 • Ρυθμίζει διάφορα διοικητικά ζητήματα που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία στην περιοχή του Δήμου.
Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης
 • -Μεριμνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδομών για την προσχολική εκπαίδευση και για τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:

  -Μεριμνά για την συντήρηση, τη βελτίωση, τη καθαριότητα και την φύλαξη των υλικοτεχνικών υποδομών του εθνικού συστήματος της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των Σχολικών Επιτροπών

  -Μεριμνά για τη συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας, επιλογής και εκτίμησης της αξίας οικοπέδου για την ανέγερση διδακτηρίου, καθώς και επιλογής οικοπέδου μετά κτιρίου κατάλληλου να χαρακτηρισθεί ως διδακτήριο.

  -Συνεργάζεται με την τεχνική υπηρεσία, για την απαλλοτρίωση οικοπέδων για τις ανάγκες της σχολικής στέγης, καθώς και την ανέγερση σχολικών κτιρίων,

  -Μεριμνά για τη μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση δημόσιων σχολικών μονάδων, τη στέγαση και συστέγαση αυτών και σε περίπτωση συστέγασης καθορίζει την αποκλειστική χρήση ορισμένων χώρων του διδακτηρίου, από κάθε σχολική μονάδα, καθώς και την κοινή χρήση των υπολοίπων χώρων και τις ώρες λειτουργίας της κάθε συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας (Συνεργασία με την Οικονομική υπηρεσία για τη μίσθωση ακινήτων).

   

  -Σχεδιάζει και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων για την υποστήριξη των μαθητών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και για τη γενική παιδεία των κατοίκων. Περιλαμβάνονται αρμοδιότητες όπως :

  1. Η ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών
  2. Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών
  3. Η ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής
  • Μεριμνά για το σχεδιασμό και την εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού προγραμματισμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:
  • Καταρτίζει, στο πλαίσιο του τοπικού αναπτυξιακού προγράμματος του, το τοπικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης, με βάση το Εθνικό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης και το αντίστοιχο περιφερειακό πρόγραμμα δια βίου μάθησης (νόμος 3879 / 2010, άρθρο 8). Το τοπικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης περιλαμβάνει, ιδίως, επενδύσεις, προγράμματα ή επί μέρους δράσεις γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων και γενικότερα δράσεις εφαρμογής της δημόσιας πολιτικής δια βίου μάθησης σε τοπικό επίπεδο,

  -Μεριμνά για την εφαρμογή του τοπικού προγράμματος δια βίου μάθησης και διαχειρίζεται την εφαρμογή των πολιτικών και των κανόνων που αφορούν τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων στην περιφέρεια του Δήμου.

  -Εισηγείται την ίδρυση, μεριμνά και εποπτεύει τη λειτουργία Κέντρων Δια Βίου Μάθησης που εφαρμόζουν το τοπικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης.

  -Μεριμνά για τη λειτουργία και διαχείριση τοπικών δομών και την εφαρμογή προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης στο πλαίσιο προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτει ο Δήμος με τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης.

  -Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτει ο Δήμος με το Υπουργείο.

   

  -Μελετά και εισηγείται για τη ρύθμιση ζητημάτων εύρυθμης λειτουργίας της προσχολικής εκπαίδευσης και των σχολείων της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:

  1. Εισηγείται τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και συντονίζει και υποστηρίζει τη λειτουργία της.
  2. Εισηγείται τη διάθεση διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας ή για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με τη Σχολική Επιτροπή.
  • Εποπτεύει και ελέγχει τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων.
  1. Εγκρίνει την εγκατάσταση, μεταφορά ή επισκευή τηλεφωνικών συνδέσεων στα σχολεία.
  2. Οργανώνει συναυλίες ή άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις για τους μαθητές, κατόπιν έγκρισης της Σχολικής Επιτροπής.
  3. Εισηγείται τον καθορισμό κοινωφελούς χρήσης των σχολείων σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας τους.
  • Εισηγείται την κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές.
  • Εισηγείται την επιβολή κυρώσεων, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, στους γονείς και κηδεμόνες που δεν εγγράφουν τα παιδιά τους στο σχολείο και αμελούν για την τακτική φοίτησή τους.
  1. Εισηγείται τη διακοπή μαθημάτων, λόγων έκτακτων συνθηκών ή επιδημικής νόσου, εντός των διοικητικών ορίων του οικείου δήμου.
  • Τηρεί το μητρώο νέων και συνεργάζεται με το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων για την ανάληψη πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων για την πλήρη και ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας των νέων.
  • Μεριμνά για την οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων που απευθύνονται στους νέους και συμμετέχει στους σχεδιασμούς και τα προγράμματα της Γ.Γ.Ν.Γ.
Τμήμα Πολιτισμού & Αθλητισμού
 • Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα του πολιτισμού για την προστασία του τοπικού πολιτισμού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο.
 • Μεριμνά για τη δημιουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, μουσείων, πινακοθηκών, κινηματογράφων και θεάτρων, φιλαρμονικών και σχολών διδασκαλίας μουσικής, σχολών χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κλπ.
 • Μεριμνά για τη Διοργάνωση και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων
 • Εισηγείται δράσεις για την προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής.
 • Μελετά και εισηγείται για τη ρύθμιση τοπικών πολιτιστικών θεμάτων. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:
 • Εισηγείται για τη συμμετοχή εκπροσώπου του Δήμου στην οργανωτική επιτροπή φεστιβάλ τοπικής εμβέλειας.
 • Εισηγείται για την επιχορήγηση ΝΠΙΔ και Συλλόγων τα οποία αναπτύσσουν πολιτιστικού χαρακτήρα δραστηριότητες στη χωρική αρμοδιότητα του Δήμου.
 • Εισηγείται τη διάθεση χώρων του δήμου σε συλλόγους και φορείς .
 • Χορηγεί άδειες ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων (Ωδείων, μουσικών σχολών, χορωδιών, συμφωνικών ορχηστρών και συγκροτημάτων μουσικής δωματίου).
 • Σχεδιάζει, εισηγείται, μεριμνά και εποπτεύει για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων για την προώθηση του τοπικού αθλητισμού και την παροχή δυνατοτήτων άθλησης στους κατοίκους όπως :
 • Κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων (δημοτικά γυμναστήρια, αθλητικά κέντρα και δημοτικοί χώροι άθλησης).
 • Προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης του μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.
 • Εισηγείται για την επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων   στη χωρική αρμοδιότητα του Δήμου.
 • Χορηγεί άδεια λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων σε φορείς και σωματεία στη χωρική αρμοδιότητα του Δήμου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Παρακολουθεί τη λειτουργία και δράση δημοτικών δομών και νομικών προσώπων που εφαρμόζουν προγράμματα και δράσεις στους τομείς του πολιτισμού, του αθλητισμού και της Νέας Γενιάς
 • Υλοποιεί δράσεις και προγράμματα στους τομείς του Πολιτισμού, του Αθλητισμού και της Νέας Γενιάς, συμπληρωματικά με τις δράσεις και τα προγράμματα που υλοποιούνται από τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου.
Τμήμα Διαχείρισης Κέντρων Κοινότητας και Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών

Μεριμνά για τη λειτουργία τον έλεγχο και το συντονισμό του Κέντρου Κοινότητας και των Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών.


Γραφείο Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας

 Τα Κέντρα Κοινότητας είναι δομές οι οποίες παρέχουν ολιστική υποστήριξη στους κατοίκους του οικείων Δήμων, μέσα από την παροχή ενός συνολικού πλέγματος υπηρεσιών με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και κάθε μορφής διακρίσεων καθώς και την προώθηση στην απασχόληση.

Η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας, περιλαμβάνει :

Α) Υποδοχή -Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών

Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές

Γ) Παροχή Υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων

Παράλληλα:

-Προσφέρει πληροφόρηση, υπηρεσίες συμβουλευτικής, υπηρεσίες προώθησης στην απασχόληση.

-Συμβάλει στην ανάπτυξη πολιτισμικών δραστηριοτήτων, στην προώθηση της προσωπικής και κοινωνικής ευημερίας και στην ανάπτυξη δράσεων κοινωνικής αρωγής και συμπαράστασης.

-Μέσω του Κέντρου δύναται να οργανωθεί η κοινότητα για τοπική αναπτυξιακή και κοινωνική δράση στους τομείς της υγείας, εκπαίδευσης απασχόλησης, ψυχαγωγίας.

-Παρέχει ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών και άλλων υπηρεσιών ώστε να αποφευχθεί η διασπορά πόρων και να επιτευχθεί η ολιστική παρέμβαση σε πολλές ομάδες πληθυσμού,

-Υποστηρίζει την Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας / Κοινωνική Υπηρεσία του οικείο Δήμου

-Διασυνδέει τα ωφελούμενα άτομα με επιμέρους φορείς και Υπηρεσίες (Υπηρεσίες ΟΤΑ, Δημόσιες Υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους, συμβάλλοντας έτσι στην αξιοποίηση των εν λόγω φορέων και Υπηρεσιών.

-Χαρτογραφεί τα απαραίτητα βήματα για την πορεία του ωφελουμένου προς την κοινωνική ένταξη ή/και την απασχόληση και στη συνέχεια υποστηρίζοντας και παρακολουθώντας τη διαδικασία αυτή

-Διασύνδεση με δημοτικές, τοπικές και υπερτοπικές (π.χ. κεντρικές) Υπηρεσίες που συμβάλλουν στην κοινωνική προστασία, την κοινωνική ένταξη και την προώθηση στην απασχόληση των ωφελουμένων

-Αναπτύσσει διαδικασίες συνεργασίας με κάθε αρμόδιο φορέα και Υπηρεσία  Δημιουργία δικτύων (και εν γένει, στη δικτύωση) μεταξύ του Κέντρου Κοινότητας και φορέων που υλοποιούν δράσεις ή ενέργειες σχετικές με το αντικείμενο για τη διασφάλιση, σε τοπικό επίπεδο, της ολιστικής προσέγγισης.

-Μεριμνά για τη λειτουργία του  Ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος καταγραφής και παρακολούθησης ωφελουμένων το οποίο προγραμματίζεται να αναπτυχθεί κεντρικά (Υπουργείο Εργασίας, Γενική Γραμματεία Πρόνοιας)


Γραφείο Λειτουργίας Δομών παροχής βασικών Αγαθών

Α. Κοινωνικό παντοπωλείο

  -Διανέμει, σε τακτική βάση, σε ωφελούμενα άτομα που το έχουν ανάγκη:

 • Τρόφιμα και είδη παντοπωλείου συσκευασμένα, είδη ατομικής υγιεινής,

κατεψυγμένα προϊόντα

 • Είδη ένδυσης και υπόδησης, είδη οικιακού εξοπλισμού, παιχνίδια κ.λπ.

καινούρια ή «δεύτερο χέρι»

 • Είδη ψυχαγωγίας όπως βιβλία, cd -dvd, για την κάλυψη αναγκών μάθησης και πολιτισμού

– Μεριμνά για τη διασύνδεση με τοπικές επιχειρήσεις, σχολεία, την τοπική κοινωνία , φορείς , συλλόγους και χορηγούς για την συλλογή των παραπάνω προϊόντων.

– Υλοποιεί τις  απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξασφαλίζει χορηγίες, δωρεές κλπ από επιχειρήσεις που εμπορεύονται τα είδη που διαθέτει και παράλληλα να δέχεται συνεισφορές πολιτών και συλλογικών φορέων (σχολεία, σύλλογοι κλπ)

–  Διασφαλίζει την σταθερή τροφοδοσία τουλάχιστον 100 οικογενειών κάθε μήνα.

Διαθέτει τα προϊόντα στους ωφελούμενους της δομής με τρόπο που να  εξασφαλίζεται η ισονομία και η αξιοπρέπειά τους

–  Μεριμνά για τη λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής και μέτρησης της απόδοσής του (εισερχόμενα προϊόντα, διατιθέμενα προϊόντα, αριθμός ωφελουμένων κλπ.), το οποίο θα διασυνδεθεί και θα διαλειτουργήσει με Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα καταγραφής και παρακολούθησης ωφελουμένων το οποίο προγραμματίζεται να αναπτυχθεί κεντρικά (Υπουργείο Εργασίας, Γενική Γραμματεία Πρόνοιας)

– Τηρεί τους όρους και προϋποθέσεις προσβασιμότητας ΑΜΕΑ όπως προσδιορίζοντα στα κριτήρια επιλογής πράξεων, συνημμένων στην πρόσκληση της ΕΥΔ του οικείου ΠΕΠ

– Υλοποιεί τα Σχέδια Δικτύωσης και Δημοσιότητας υποβληθεί συνημμένα με

την πρόταση και που, ενδεικτικά, αφορούν σε:

 • Ενέργειες για τη γνωστοποίηση της λειτουργίας της δομής στους

δυνητικά ωφελούμενους και στην ευρύτερη τοπική κοινωνία

 • Ενέργειες για την προσέλκυση εθελοντών, ατόμων και συλλογικών

φορέων

 • Ενέργειες για τη συνεργασία με επιχειρήσεις για εξεύρεση δωρεών, χορηγιών κλπ.
 • Διασυνδέεται και συνεργάζεται με το Κέντρο Κοινότητας του οικείου Δήμου και με λοιπές Υπηρεσίες αυτού όταν κρίνεται απαραίτητο) για την

παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης στους

ωφελούμενους.


Β. Κοινωνικό Φαρμακείο

–  Αφορά τη λειτουργία δομής η οποία παρέχει, σε ωφελούμενα άτομα, δωρεάν φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα, τα οποία εξασφαλίζει μέσω συγκεκριμένων συνεργασιών με φαρμακοβιομηχανίες και τοπικούς φαρμακευτικούς συλλόγους, καθώς και από τη συμμετοχή και κινητοποίηση συλλογικών φορέων, επιχειρήσεων και πολιτών.

–  Μεριμνά για τη λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής και μέτρησης της απόδοσής του (εισερχόμενα προϊόντα, διατιθέμενα προϊόντα, αριθμός ωφελουμένων κλπ.), το οποίο θα διασυνδεθεί και θα διαλειτουργήσει με Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα καταγραφής και παρακολούθησης ωφελουμένων το οποίο προγραμματίζεται να αναπτυχθεί κεντρικά (Υπουργείο Εργασίας, Γενική Γραμματεία Πρόνοιας) .

–  Τηρεί τους όρους και προϋποθέσεις προσβασιμότητας ΑΜΕΑ όπως προσδιορίζονται στα κριτήρια επιλογής πράξεων, συνημμένων στην πρόσκληση της ΕΥΔ οικείου ΠΕΠ

 • Υλοποιεί τα Σχέδια Δικτύωσης και Δημοσιότητας που έχουν υποβληθεί συνημμένα με την πρόταση και που, ενδεικτικά, αφορούν σε:
 • Ενέργειες για τη γνωστοποίηση της λειτουργίας της δομής στους δυνητικά ωφελούμενους και στην ευρύτερη τοπική κοινωνία
 • Ενέργειες για την προσέλκυση εθελοντών, ατόμων και συλλογικών φορέων
 • Ενέργειες για τη συνεργασία με φαρμακοβιομηχανίες, τοπικούς φαρμακευτικούς συλλόγους και επιχειρήσεις για την προμήθεια φαρμάκων, υγειονομικού υλικού και παραφαρμακευτικών προϊόντων.

–   Διασυνδέεται και συνεργάζεται  με το Κέντρο Κοινότητας του οικείου Δήμου (και με λοιπές Υπηρεσίες αυτού όταν κρίνεται απαραίτητο) για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης στους ωφελούμενους

Μετάβαση στο περιεχόμενο