Ξεχωριστή διαλογή βιοαποβλήτων

"Εισάγουμε τον καφέ κάδο στην πόλη μας"

Τα βιοαπόβλητα, είναι κυρίως τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα τροφών (οικιών, εστιατορίων, μαγειρείων, εγκαταστάσεων ομαδικής εστίασης, χώρων πωλήσεων λιανικής, εγκαταστάσεων μεταποίησης τροφίμων τροφών) και απόβλητα κηπευτικών εργασιών από κήπους και πάρκα. Αποτελούν περίπου το 42 – 44% των αστικών στερεών αποβλήτων. (30 – 32% τροφές, 10 – 12% κήποι, πάρκα).

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία πρέπει να συλλέγονται χωριστά, να εκτρέπονται από την ταφή, να επεξεργάζονται χωριστά και από αυτά να παράγεται εδαφοβελτιωτικό υλικό περιβαλλοντικά ασφαλές.

Χρηματοδότηση σύγχρονου ρεύματος συλλογής βιοαποβλήτων από το ΕΣΠΑ

Ο Δήμος μας επιδιώκει εντός του 2020 να ξεκινήσει τη δημιουργία ξεχωριστού δικτύου συλλογής βιοαποβλήτων, ώστε τη διετία 2022 – 2023 να μπορεί να ικανοποιήσει τους παραπάνω στόχους. Για το σκοπό αυτό, έχει ήδη υποβάλλει στις 17/1/2020, αίτημα χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ, του σχεδίου του για τη δημιουργία ξεχωριστού δικτύου συλλογής βιοαποβλήτων που θα καλύψει το σύνολο των αναγκών της πόλης. Το αίτημα αφορά στην προμήθεια 1250 περίπου καφέ κάδων όλων των μεγεθών, που θα καλύψουν το σύνολο των αναγκών της πόλης, 3 απορριμματοφόρων, 980 κάδων οικιακής κομποστοποίησης, ενός φορτηγού οχήματος για τη διαλογή κλαδιών μαζί με αρπάγη και ενός κλαδοτεμαχιστή. Περιλαμβάνει επίσης την προμήθεια ψηφιακής πλατφόρμας μέσω της οποίας θα είναι δυνατή η παρακολούθηση της κίνησης των απορριμματοφόρων σε πραγματικό χρόνο, η ζύγιση των κάδων κατά την αποκομιδή και η παρακολούθηση της πληρότητας ανά κάδο.