Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

15 Απριλίου 2024

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 1ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                        

 ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

 ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                 Μελίσσια, Παρασκευή 13.1.2023

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ  1ης   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  δια τηλεδιάσκεψης

Ημερομηνία Πρόσκλησης: 9/1/2023

Ημερομηνία Συνεδρίασης: 13/1/2023

  ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
1.2023 1.     Σύνταξη Προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης έτους 2023 – Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο. ΟΜΟΦΩΝΑ
2.2023 2.     Σύνταξη του Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2023 (Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων) του Δήμου Πεντέλης και υποβολή αυτού στο Δημοτικό Συμβούλιο. ΟΜΟΦΩΝΑ
3.2023 3.     Έγκριση πρακτικού (3ου) διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού (άνω των ορίων) με θέμα «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» Α.Μ. 49/2022 Τ.Υ. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής. Σύνολο Δαπάνης 1.339.200,00 € ΣΥΜΠ. Φ.Π.Α. 24%. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: (ΠΔΕ) 2022, στη ΣΑΕ 061 και πιο συγκεκριμένα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 68255/5-7-2022 (ΑΔΑ: 61ΚΞ46ΜΤΛΡ-ΔΔ2) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και κατακύρωση αποτελέσματος. ΟΜΟΦΩΝΑ
4.2023 4.     Υποβολή πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών Δήμου Πεντέλης για την εκμίσθωση τριών (3) φωτιζόμενων γηπέδων τένις Δήμου Πεντέλης για έγκριση και κατακύρωση αποτελέσματος ΟΜΟΦΩΝΑ
5.2023 5.     Έγκριση πρακτικού 1ου διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (άνω των ορίων) με θέμα «Προμήθεια Ηλεκτρικών Οχημάτων και Φορτιστών ηλεκτροκίνητων οχημάτων» για τη κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου με κριτήριο κατακύρωσης της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. Σύνολο Δαπάνης 2.453.092,00€ συμπ.. Φ.Π.Α. 24% Χρηματοδότηση: με την υπ’ αρ. 10224/31-05-2021 αίτηση ένταξης στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και συγκεκριμένα στον άξονα προτεραιότητας: «Περιβάλλον» της Πρόσκλησης ΑΤ12 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) με τίτλο: «Δράσης Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» και η οποία δυνάμει της υπ’ αριθ. 10224/2021 Απόφασης, ενέταξε  το έργο του Δήμου Πεντέλης στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». ΟΜΟΦΩΝΑ
6.2023 6.     Αίτημα για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων κλάδου Δημοτικής Αστυνομίας για το Δήμο Πεντέλης. ΟΜΟΦΩΝΑ
7.2023 7.     Αποδοχή παραχώρησης χρήσης ακινήτου Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας. ΟΜΟΦΩΝΑ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο