Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

2 Δεκεμβρίου 2022

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 10ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

 ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                              Μελίσσια   06 Απριλίου 2022

 

Α/Α

Απόφ.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

ΨΗΦΙΣΗ

 79/22 1.       Έγκριση προσλήψεων προσωπικού Δήμου Πεντέλης στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2022.  ΟΜΟΦΩΝΑ
80/22 2.       Έγκριση εκ νέου της απόφασης 2/2021 ΑΔΑ :6ΔΛΙΩΞ3-Λ5Φ της Οικονομικής Επιτροπής όσον αφορά την  υποβολή  Ισολογισμού   έτους 2019 του Δήμου Πεντέλης και  Έκθεσης της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο. ΟΜΟΦΩΝΑ
81/22 3.       Υποβολή  λογαριασμού διαχείρισης του Δήμου Πεντέλης οικονομικού έτους 2020,  για προέλεγχο (απολογιστικά του 2020). ΟΜΟΦΩΝΑ
82/22 4.       Έγκριση Απολογισμού και υποβολή  Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης  έτους 2020 του Δήμου Πεντέλης και  Έκθεσης της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο. ΟΜΟΦΩΝΑ
83/22 5.       Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή -Λογιστή και του αναπληρωτή του για το έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων έτους 2021 του Δήμου Πεντέλης. ΟΜΟΦΩΝΑ
84/22 6.       Παράταση συμβατικής προθεσμίας του Υποέργου 5 «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου» για την πράξη «Ανάπλαση και αξιοποίηση του παλαιού λατομείου Ράικου στο Πεντελικό Όρος με MIS 5002095” ΟΜΟΦΩΝΑ
85/22 7.       Αποδοχή όρων επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την πράξη με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» ενταγμένου στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στο Άξονα Προτεραιότητας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ». ΟΜΟΦΩΝΑ
86/22 8.             Έγκριση πρακτικού 1ου   για την διαπραγμάτευση ηλεκτρονικού μειοδοτικού  Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για την «Συντήρηση – επισκευή οχημάτων – μηχανημάτων και προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων – μηχανημάτων» ΟΜΑΔΑ Β (ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ – ΣΑΡΩΘΡΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – ΠΕΔΗΣΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ). ΟΜΟΦΩΝΑ
87/22 9.       Καθορισμός του ύψους των τελών διέλευσης των τελών χρήσης δικαιωμάτων και του ύψους των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 29 παρ. 6 του Ν. 3431/2006 ΟΜΟΦΩΝΑ
88/22 10.   Έγκριση της υπ’ αρ. 27/2022 απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ:Ψ9ΙΗΩΞ3-ΝΡΨ) για ορισμό Πληρεξουσίου Δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του 7ου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΦΗΦΙΑ
89/22 11.   Έγκριση της υπ’ αρ. 144/2022 απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ:Ψ3ΞΤΩΞ3-ΩΑΙ) για ορισμό Πληρεξουσίου Δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου και του κ. Μακρή Λουκά (με την ιδιότητά του ως Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου ) ενώπιον του Εφετείου Αθηνών κατά τη συζήτηση της αναφοράς των Δημοσθένη Παπακωνσταντίνου κ.λ.π. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΦΗΦΙΑ
90/22 12.   Παροχή πληρεξουσιότητας σε Δικηγόρο για σύνταξη και κατάθεση αγωγής κατά της Εταιρείας «SPORTS SOLUTIONS Α.Ε.» ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΦΗΦΙΑ
91/22 13.   Έγκριση της υπ’ αρ. 725/2021 απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ:9ΠΟ2ΩΞ3-ΓΣΠ) για ορισμό Πληρεξουσίου Δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Συζήτηση προσφυγής Δήμου Πεντέλης κατά του ΕΦΚΑ). ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΦΗΦΙΑ
92/22 14.   Έγκριση της του από 16/3/2022 Ειδικού Πληρεξουσίου Δημάρχου (ΑΔΑ:Ψ9ΙΗΩΞ3-ΝΡΨ) για ορισμό Πληρεξουσίου Δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Αρείου Πάγου κατά τη συζήτηση της αναίρεσης της 4669/2013 απόφασης Μονομελούς Εφετείου Αθηνών του Ευάγγελου Τσιούμα κατά Δήμου Πεντέλης. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΦΗΦΙΑ
93/22 15.   Έγκριση της υπ’ αρ.6372/2021 απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ:ΩΚΝ7ΩΞ3-72Α) για ορισμό Πληρεξουσίου Δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Ασφαλιστικά Μέτρα Ιωαννίδου Ιωάννας κ.λ.π. κατά Δήμου Πεντέλης). ΟΜΟΦΩΝΑ
94/22 16.   Έγκριση της υπ’ αρ. 109/2022 απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ:6ΛΖ3ΩΞ3-ΞΚΩ) για ορισμό Πληρεξουσίου Δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (29ο Τριμελές) _Προσφυγή Μαρκοπούλου Δήμητρας κατά της 16978/2019 απόφασης Προϊστάμενου Δ/νσης Πολεοδομίας, Περιβάλλοντος και Λειτουργιών Πόλης. ΟΜΟΦΩΝΑ
95/22 17.   Έγκριση της υπ’ αρ. 32/2022 απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ:ΨΨΛΡΩΞ3-Μ4Ν) για ορισμό Πληρεξουσίου Δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά τη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης της Ζελιώτη Άννας – Λίζας κατά του Δήμου Πεντέλης. ΟΜΟΦΩΝΑ
96/22 18.   Έγκριση της υπ’ αρ. 34/2022 απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ:6Η71ΩΞ3-34Ε) για ορισμό Πληρεξουσίου Δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών κατά τη συζήτηση της υπόθεσης Γεωργιάδου Ελισσάβετ κ.λ.π. κατά Δήμου Πεντέλης. ΟΜΟΦΩΝΑ
97/22 19.   Έγκριση αποζημίωσης λόγω φθοράς οχήματος ιδιοκτησίας Καρβουντζή Θεμιστοκλή (Αίτηση με αρ. πρώτ. 19217/18.10.2021) ΟΜΟΦΩΝΑ
98/22 20.   Έγκριση αποζημίωσης λόγω φθοράς οχήματος ιδιοκτησίας Σατόλια Ανδριομάχης (Αιτήσεις  με αρ. πρωτ. 22656/30.11.2021 και 107/4.1.2022 του Αρβανίτη Χρήστου) ΟΜΟΦΩΝΑ
99/22 21.   Έγκριση της 173/1.3.2022 απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ : 9ΔΕ2ΩΞ3-ΓΗΔ) για πληρεξουσιότητα Δικηγόρου εκπροσώπησης του Δήμου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη συζήτηση της προσφυγής Παπαδοπούλου Αθηνάς κ.λ.π. κατά Δήμου Πεντέλης. ΟΜΟΦΩΝΑ
100/22 22.   Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου  για σύνταξη γνωμοδοτήσεων  περί λήψης απόφασης ή μη εξωδίκου συμβιβασμού καθώς και καθορισμό αμοιβής του σχετικά με  αίτησή της κ. Καραλιά Αδαμαντίας. ΟΜΟΦΩΝΑ
101/22 23.   Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου  για σύνταξη γνωμοδοτήσεων  περί λήψης απόφασης ή μη εξωδίκου συμβιβασμού καθώς και καθορισμό αμοιβής του σχετικά με αίτησή του κ. Γουλάρα Γεώργιου. ΟΜΟΦΩΝΑ
102/22 24.   Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου  για σύνταξη γνωμοδοτήσεων  περί λήψης απόφασης ή μη εξωδίκου συμβιβασμού καθώς και καθορισμό αμοιβής του σχετικά με αίτησή του κ. Βουλουδάκη Δημήτριου. ΟΜΟΦΩΝΑ
103/22 25.   Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου  για σύνταξη γνωμοδοτήσεων  περί λήψης απόφασης ή μη εξωδίκου συμβιβασμού καθώς και καθορισμό αμοιβής του σχετικά με αίτησή του κ. Βούλγαρη Ζαννή ΟΜΟΦΩΝΑ
104/22 26.   Oρισμός Πληρεξουσίου Δικηγόρου για σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος προσθήκης αντίκρουσης καθώς και εκπροσώπησης του Δήμου Πεντέλης ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (32ο Μονομελές) κατά τη συζήτηση της προσφυγής του Καλογήρου Γεώργιου κατά Δήμου Πεντέλης. ΟΜΟΦΩΝΑ
105/22 27.   Oρισμός Πληρεξουσίου Δικηγόρου για σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος προσθήκης αντίκρουσης καθώς και εκπροσώπησης του Δήμου Πεντέλης ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (32ο Μονομελές) κατά τη συζήτηση της προσφυγής του Θεωδωρακόπουλου Ηλία κ.λ.π. κατά Δήμου Πεντέλης. ΟΜΟΦΩΝΑ
106/22 28.   Oρισμός Πληρεξουσίου Δικηγόρου για σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος προσθήκης αντίκρουσης καθώς και εκπροσώπησης του Δήμου Πεντέλης ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (32ο Μονομελές) κατά τη συζήτηση της προσφυγής του Χαλκιόπουλου Χρήστου κατά Δήμου Πεντέλης. ΟΜΟΦΩΝΑ

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο