Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 10ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           

 ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

 ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                                      Μελίσσια, 09.05.2023

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ  10ης   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  δια ζώσης

Ημερομηνία Πρόσκλησης: 05/05/2023

Ημερομηνία Συνεδρίασης: 09/05/2023

  ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
84/2023 1. 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2023 για χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα. ΟΜΟΦΩΝΑ
85/2023 2. Έγκριση πρακτικού 1ου  και 2ου  ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού  Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) «Για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών οδοκαθαρισμού, απομάκρυνσης ογκωδών αντικειμένων με δυνατότητα απομάκρυνσης και κλαδιών του Δήμου Πεντέλης» ΟΜΟΦΩΝΑ
86/2023 3. Έγκριση 3ου πρακτικού  διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (άνω των ορίων) με θέμα «Προμήθεια Ηλεκτρικών Οχημάτων και Φορτιστών ηλεκτροκίνητων οχημάτων» για τη κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου με κριτήριο κατακύρωσης της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. Σύνολο Δαπάνης 2.453.092,00€ ΣΥΜΠ. Φ.Π.Α. 24% ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: με την υπ’ αρ. 10224/31-05-2021 αίτηση ένταξης στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και συγκεκριμένα στον άξονα προτεραιότητας: «Περιβάλλον» της Πρόσκλησης ΑΤ12 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) με τίτλο: «Δράσης Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» και η οποία δυνάμει της υπ’ αριθ. 10224/2021 Απόφασης, ενέταξε  το έργο του Δήμου Πεντέλης στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και κατακύρωση αποτελέσματος. ΟΜΟΦΩΝΑ
87/2023 4. Έγκριση 3ου πρακτικού επιτροπής διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού (άνω των ορίων) με θέμα «Προμήθεια και τοποθέτηση ιστών-φωτιστικών σωμάτων για το δημοτικό φωτισμό, σύνδεση των οικιών με το νέο υπογειοποιημένο δίκτυο και προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου του δημοτικού φωτισμού» Α.Μ. 68/2022 Τ.Υ. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής. Σύνολο Δαπάνης 8.420.840,00 € ΣΥΜΠ. Φ.Π.Α. 24% ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 68255/5-7-2022 (ΑΔΑ: 61ΚΞ46ΜΤΛΡ-ΔΔ2) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2022, στη ΣΑΕ 061, του εν θέματι έργου Δήμου Πεντέλης, με ενάριθμο 2021ΣΕ06100007 και κατακύρωση αποτελέσματος. ΟΜΟΦΩΝΑ
88/2023 5. Εισήγηση για την έγκριση υλοποίησης του 2ου σταδίου και έγκριση και οριστική παραλαβή του αντικειμένου της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Ενεργειακής Αναβάθμισης κτιρίων Δήμου Πεντέλης». ΟΜΟΦΩΝΑ
89/2023 6. Εισήγηση για την έγκριση και οριστική παραλαβή του συνόλου της μελέτης με τίτλο «Σύνταξη μελετών (Υποέργο 3) για το έργο Ανάπλαση και Αξιοποίηση του Παλαιού Λατομείου Ράϊκου στο Πεντελικό Όρος». ΟΜΟΦΩΝΑ
90/2023 7. Προσωρινή Παραλαβή μελέτης με τίτλο: «Μελέτη διαδρομών περιπάτου, ποδηλάτου και Ατόμων με κινητικά προβλήματα», της ενταγμένης στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ πράξης με τίτλο «Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων- αποκατάσταση του Πεντελικού Όρους» και κωδικό στο ΟΠΣ (MIS) 5136155- Υποέργο 10-Α.Μ. 9/2022ΔΠΕ. ΟΜΟΦΩΝΑ
91/2023 8. Εξειδίκευση Πίστωσης του Κ.Α. 45-6662.001. ΟΜΟΦΩΝΑ
92/2023 9. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής για την προμήθεια γραμματοσήμων και απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου. ΟΜΟΦΩΝΑ
93/2023 10. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 309/2021 απόφασης. ΟΜΟΦΩΝΑ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο