Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

2 Δεκεμβρίου 2022

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 11ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

 ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                   Μελίσσια  19 Απριλίου 2022

Α/Α

Απόφ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΨΗΦΙΣΗ

107 1. Εξειδίκευση πίστωσης για την πληρωμή δαπανών τοποθέτηση Χημικών Τουαλετών σε εμποροπανηγύρεις του Δήμου Πεντέλης έτους 2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

 ως προς την εισήγηση

ως προς το κατεπείγον

 Α/Α

Απόφ.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 ΨΗΦΙΣΗ

108 1. Πρόσληψη μιας καθαρίστριας μόνιμης πλήρους απασχόλησης ΟΜΟΦΩΝΑ
109 2. Εισηγητική έκθεση 1ου τριμήνου του έτους 2022 προς την  οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. ΟΜΟΦΩΝΑ
110 3. Αποδοχή 1η-2η-3η κατανομής πιστώσεων από ΚΑΠ για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων & επενδυτικών δραστηριοτήτων τους μηναία κατανομή έτους 2022. ΟΜΟΦΩΝΑ
111 4.Αποδοχή χρηματοδότησης για κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας έτους 2022 ΟΜΟΦΩΝΑ
112 5. Έγκριση Πρακτικού 2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαπραγμάτευσης μετά από άγονο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό (κάτω των ορίων) για την επιλογή αναδόχου «Συντήρηση – επισκευή οχημάτων – μηχανημάτων και προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων – μηχανημάτων» ομάδα Β (Μηχανήματα έργου – σάρωθρα  μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εργασίες οχημάτων με τα απαιτούμενα ανταλλακτικά-πέδηση-ανάρτηση) και κατακύρωση αποτελέσματος. ΟΜΟΦΩΝΑ
113 6. Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (4ος ΑΠΕ) του έργου «Συντήρηση  Οδικού  Δικτύου  Δήμου Πεντέλης  έτους 2017» – Α.Μ. 2/2017 Τ.Υ.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
114 7. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής για την πραγματοποίηση ετησίου ελέγχου ΚΤΕΟ οχημάτων του δήμου και απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου. ΟΜΟΦΩΝΑ
115 8. Αποδοχή  συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς – Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν. 4830/2021 (Α΄169) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «Άργος» και λοιπές διατάξεις» ΟΜΟΦΩΝΑ
116 9.Εξειδίκευση πίστωσης για τις δαπάνες του Κ.Α. «ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ» ΟΜΟΦΩΝΑ
117 10.Εξειδίκευση πίστωσης για την επιχορήγηση της «ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» ΟΜΟΦΩΝΑ
118 11.Εξειδίκευση πίστωσης για την επιχορήγηση του Συλλόγου Φίλων Αθλητισμού Μελισσίων Σ.Φ.Α.Μ.«ΦΟΙΒΟΣ» ΟΜΟΦΩΝΑ
119 12.Εξειδίκευση πίστωσης για την επιχορήγηση του Καλαθοσφαιρικού  Αθλητικού Ομίλου Μελισσίων (Κ.Α.Ο.Μ) ΟΜΟΦΩΝΑ
120 13.Εξειδίκευση πίστωσης για την επιχορήγηση του σωματείου Αθλητικός Όμιλος Μελισσίων (Α.Ο.Μ.) ΟΜΟΦΩΝΑ
121 14.Εξειδίκευση πίστωσης για την επιχορήγηση του Αθλητικού Ομίλου «ΖΩΗ» ΟΜΟΦΩΝΑ
122 15.Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου  για σύνταξη γνωμοδοτήσεων  περί λήψης απόφασης ή μη εξωδίκου συμβιβασμού καθώς και καθορισμό αμοιβής του σχετικά με αιτήσεις του Πατέλη Παναγιώτη. ΟΜΟΦΩΝΑ
123 16.Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου  για σύνταξη γνωμοδοτήσεων  περί λήψης απόφασης ή μη εξωδίκου συμβιβασμού καθώς και καθορισμό αμοιβής του σχετικά με αίτηση του Καρρόπουλου Χρήστου. ΟΜΟΦΩΝΑ
124 17.Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδοτήσεων  περί λήψης απόφασης ή μη εξωδίκου συμβιβασμού καθώς και καθορισμό αμοιβής του σχετικά με αίτηση του Τζουγανάτου Νικόλαου ΟΜΟΦΩΝΑ
125 18.Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου  για σύνταξη γνωμοδοτήσεων  περί λήψης απόφασης ή μη εξωδίκου συμβιβασμού καθώς και καθορισμό αμοιβής του σχετικά με αίτηση της Λεκάτη Μαρίας. ΟΜΟΦΩΝΑ
126 19.Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου  για σύνταξη εξώδικης διαμαρτυρίας-δήλωσης-πρόσκλησης και καθορισμό αμοιβής του. ΟΜΟΦΩΝΑ
127 20.Έγκριση της υπ’αρ. 139/18.02.2022 (ΑΔΑ:6Κ09ΩΞ3-ΩΤ8) απόφασης Δημάρχου για ορισμό Πληρεξουσίου Δικηγόρου προκειμένου να παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων της Ιωάννας Ιωαννίδου κ.λ.π. για την προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης. ΟΜΟΦΩΝΑ
128 21.Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου προκειμένου να παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων της Ιωάννας Ιωαννίδου κ.λ.π. για την προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης. ΟΜΟΦΩΝΑ
129 22.Αποδοχή του περιεχομένου της από 15/10/2019 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 89384-2334/2019 αγωγής Εμμανουηλίδη Άγγελου κ.λ.π για κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών. ΟΜΟΦΩΝΑ
130 23.Αποδοχή του περιεχομένου της από 15/10/2019 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 89351-2339/2019 αγωγής Γιαννοπούλου Τζωρτζίνας -Ζωζώς κατά Δήμου Πεντέλης για κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών. ΟΜΟΦΩΝΑ

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ             

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο