Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 11ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                        

 ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

 ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                                     Μελίσσια, 16.05.2023

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ  11ης   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  δια ζώσης

Ημερομηνία Πρόσκλησης: 12/05/2023

Ημερομηνία Συνεδρίασης: 16/05/2023

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
94.2023 1. Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος μέσω καταλόγου, διαγωνισμού κάτω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάση τιμής, του Υποέργου 6 : Υπηρεσία Παροχής Συμβούλου για τη σύνταξη «Διαχειριστικής Μελέτης Ορεινού Δασικού Όγκου Πεντέλης» της ενταγμένης στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ πράξης με τίτλο «Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων- αποκατάσταση του Πεντελικού Όρους» και κωδικό στο ΟΠΣ (MIS) 5136155 και κατακύρωση αποτελέσματος. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
95.2023 2. Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) με θέμα «Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού Δήμου Πεντέλης» Α.Μ. 19/2023, για τη κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου  Πεντέλης, προϋπολογισμού 66.997,01€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Χρηματοδότηση: «Φιλόδημος ΙΙ», στο πλαίσιο της πρόσκλησης V & ιδίοι πόροι. ΟΜΟΦΩΝΑ
96.2023 3. Εξειδίκευση πίστωσης για τον KAE 00-6735.002. ΟΜΟΦΩΝΑ
97.2023 4. Καθορισμός συνδρομής για την Καλοκαιρινή Δημιουργική Απασχόληση παιδιών στο Δήμο Πεντέλης. ΟΜΟΦΩΝΑ
98.2023 5. Αποδοχή δωρεών συνολικού ποσού ύψους 6.000,00 ευρώ. ΟΜΟΦΩΝΑ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο