Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

29 Νοεμβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 11ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

 ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                            Μελίσσια 19 Μαϊου  2021

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ  11ης/18-5-2021  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  (ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ)

Α/Α

Απόφ.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΨΗΦΙΣΗ

 

119/2021

Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για αίτημα αναβολής εκδίκασης Έφεσης Ιωάννη Κατσέλα κ.λ.π κατά της υπ’ αριθμ. 570/2019 απόφασης και κατά του Δήμου Πεντέλης κ.λ.π

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ως προς το κατεπείγον

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ως προς την εισήγηση

 

120/2021

Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για αίτημα αναβολής εκδίκασης Έφεσης Ιωάννη Κατσέλα κ.λ.π κατά της υπ’ αριθμ. 561/2019 απόφασης και κατά του Δήμου Πεντέλης κ.λ.π

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ως προς το κατεπείγον

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ως προς την εισήγηση

  

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

121/2021

1. Αποδοχή χρηματοδότησης για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2021.

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

122/2021

2.Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για κάλυψη αναγκών Πυρασφάλειας – Πυροπροστασίας.

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

 

123/2021

3.Έγκριση χρονικής παράτασης (χρόνου παράδοσης) σύμβασης  (αρ. πρωτ. 2459/634/2021) για την προμήθεια καινούργιου απορριμματοφόρου με σύστημα εσωτερικής πλύσης κάδων (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ).

 

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

124/2021

4.Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία «Συντήρηση κλιματιστικών στα κτίρια του Δήμου» (Διάρκεια σαράντα δύο (42) μήνες).

 

 

 

 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

 

125/2021

5.Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού  Διαγωνισμού (άνω των ορίων) για την «Προμήθεια Εξοπλισμού για τη διαχείριση αστικών αποβλήτων Δήμου Πεντέλης»

 

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

126/2021

6.Έγκριση 1ου πρακτικού διενέργειας δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Εργασίες επισκευής και συντήρησης κτιρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Πεντέλης» Α.Μ 46/2020 ΤΥ με α/α συστήματος 105745 ΕΣΗΔΗΣ.

 

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

 

 

127/2021

7. Έγκριση 1ου πρακτικού Διερεύνησης τιμών στα πλαίσια της πρόσκλησης ΑΤ06 του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού άρδευσης, προϊόντων πράσινου και αστικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση χώρων πρασίνου του Δήμου Πεντέλης».

 

 

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

 

128/2021

8. Έγκριση 1ου πρακτικού Διερεύνησης τιμών στα πλαίσια της πρόσκλησης ΑΤ14 του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» για την υλοποίηση της προμήθειας «Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός», με τίτλο «Ελλάδα 1821- Ελλάδα 2021».

 

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

 

 

129/2021

9. Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 4/2017 (ΑΔΑ:7ΣΠ2ΩΞ3-Χ3Α) και 210/2019 (ΑΔΑ:ΩΖΖΑΩΞ3-7ΕΖ) Αποφάσεων Δ.Σ. Πεντέλης για τη χρηματοδότηση για την υλοποίηση «Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)» από το Πράσινο Ταμείο – Παράταση Σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού.

 

 

 

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

130/2021

10.Απαλλαγή Υπόλογου Υπαλλήλου.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

131/2021

11. Εξειδίκευση πίστωσης για την έκτακτη επιχορήγηση της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής.

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

132/2021

12. Εξειδίκευση πίστωσης για την έκτακτη επιχορήγηση της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής.

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο