Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 12ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΜΕΛΙΣΣΙΑ 16.06.2023

ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

 Η 12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΜΙΚΤΗ (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΛΟΓΩ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑΣ
ΑΡ. ΑΠΟΦ Ημερομηνία Πρόσκλησης:  09 Ιουνίου 2023

Ημερομηνία Συνεδρίασης: 14 Ιουνίου 2023

ΨΗΦΙΣΗ
 

 

——

1.         Εισήγηση για την έγκριση της μελέτης με τίτλο «Ενοποίηση κοινόχρηστων χώρων στο πλαίσιο της αστικής αναζωογόνησης στη Δ.Κ. Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης» (Πηγής Χρηματοδότησης: Πράσινο Ταμείο Α.Π.1 Αστική Αναζωογόνηση και Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕ075)  

 

——

—— 2.         Εισήγηση για την έγκριση της μελέτης με τίτλο «Ενοποίηση κοινόχρηστων χώρων στο πλαίσιο της αστικής αναζωογόνησης ΣΤΗ Δ.Κ. Νέας Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης» (Πηγής Χρηματοδότησης: Πράσινο Ταμείο Α.Π.2 Αστική Αναζωογόνηση & λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου και Ίδιοι Πόροι) ——
—— 3.         Οριστική Ονομασία Ανώνυμης Εγκεκριμένης οδού  Δ.Κ. Πεντέλης σε οδό ‘’Δημητρίου Πανέτη’’  ——
—— 4.         Παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων (εισήγηση από ΕΠΖ)  ——
—— 5.         2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023 (εισήγηση από Εκτελεστική Επιτροπή) ——
—— 6.         1η υποχρεωτική αναμόρφωση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2023 (εισήγηση από ΟΕ).  ——
—— 7.         1η υποχρεωτική αναμόρφωση ΟΠΔ έτους 2023 (εισήγηση από ΟΕ).  ——
—— 8.         2η αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2023 για χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα (εισήγηση από ΟΕ).  ——
—— 9.         3η υποχρεωτική αναμόρφωση για εκλογική αποζημίωση την 21η/05/2023 επιχορήγηση ΥΠΕΣ (εισήγηση από ΟΕ)  ——
—— 10.     Εισηγητική έκθεση 1ου τριμήνου του έτους 2023 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (εισήγηση από ΟΕ).  ——
—— 11.     Καθορισμός αποζημίωσης μελών Δημοτικού Συμβουλίου.  ——
—— 12.     Αναδιάρθρωση συμβατικού τιμήματος της με αρ. πρωτ. 3051/1089/16-2-2022 σύμβασης κατά του αναγκαστικού δικαίου μεταβολής κατώτατου μισθού από 1/4/2023 με θέμα «Υπηρεσία για την οργάνωση και λειτουργία γραφείου Δημότη» ανοικτού ηλεκτρονικού δημοσίου διαγωνισμού.  ——
—— 13.     Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή ανακατασκευή συντήρηση πεζοδρομίων Δήμου Πεντέλης 2020» με Α.Μ. 73/2020 T.Υ., σύμφωνα με το άρθρο 172 του ν.4412/2016.  ——
—— 14.     Β’ Κατανομή ΚΑΠ έτους 2023 Λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές.  ——
—— 15.     Κατανομή ΚΑΠ έτους 2023 για Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων στις Σχολικές Επιτροπές ——
—— 16.     Λήψη απόφασης για την σύναψη σύμβασης υπηρεσιών πληρωμών (διατραπεζικών εισπράξεων) με την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» και παροχή εξουσιοδοτήσεων.  ——
—— 17.     Πρόσβαση του Δήμου στην Υπηρεσία Alpha Web Banking της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία “ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ——
—— 18.     Αντικατάσταση μέλους και Ορισμός Αντιπροέδρου του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πεντέλης» .  ——
—— 19.     Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για τη Συγκρότηση Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων  έτους 2023.  ——
—— 20.     Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για τη Συγκρότηση Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων  έτους 2023.  ——
—— 21.     Παραχώρηση άδειας χρήσης των οδών που βρίσκονται στα όρια του Δήμου Πεντέλης για   τη διεξαγωγή του   ποδηλατικού αγώνα   «Gran Fondo East   Attica» στις 18 Ιουνίου 2023.  ——
—— 22.     Διαγραφή χρεώσεων από ΤΑΠ λόγω εργοταξιακής παροχής.  ——
—— 23.     Διαγραφή χρέωσης ποσού από παράβαση ΚΟΚ (153100012093). ——
—— 24.     Διαγραφή χρέωσης ποσού από παράβαση ΚΟΚ (121100472870). ——
—— 25.     Διαγραφή χρέωσης ποσού από παράβαση ΚΟΚ (121100415178). ——
—— 26.     Διαγραφή χρέωσης ποσού από παράβαση ΚΟΚ (110000770699). ——
—— 27.     Διαγραφή χρέωσης ποσού από παράβαση ΚΟΚ (153100005217). ——
—— 28.     Διαγραφή χρέωσης ποσού από παράβαση ΚΟΚ (110000718502). ——
—— 29.     Διαγραφή χρέωσης ποσού από παράβαση ΚΟΚ (120300245226). ——
—— 30.     Διαγραφή χρέωσης ποσού από παράβαση ΚΟΚ (110000823774). ——
—— 31.     Διαγραφή χρέωσης ποσού από παράβαση ΚΟΚ (110000847066). ——
—— 32.     Διαγραφή χρέωσης ποσού από παράβαση ΚΟΚ (110000787813). ——
—— 33.     Διαγραφή χρέωσης ποσού από παράβαση ΚΟΚ (110000691370). ——
—— 34.     Διαγραφή χρέωσης ποσού από παράβαση ΚΟΚ (153100005501, 153100011873, 153100011694).  ——
—— 35.     Λήψη Απόφασης για Διόρθωση Γεωμετρικών Στοιχείων (εισήγηση από ΕΠΖ).  ——
—— 36.     Κοπή δέντρου επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου αρ. 5 στην Δ.Κ. Νέας Πεντέλης (εισήγηση από ΕΠΖ) ——
—— 37.     Κοπή δένδρων επί των οδών α) Γ. Παπανδρέου β) Μάνης και Δωδεκανήσου γ) Ηρώων Πολυτεχνείου και δ) 25η Μαρτίου στη Δ.Κ. Νέας Πεντέλης.(εισήγηση από ΕΠΖ). ——
—— 38.     Κοπή δένδρων επί της οδού 25ης Μαρτίου αρ. 18 στα Μελίσσια (εισήγηση από ΕΠΖ).  ——
—— 39.     Κοπή δένδρου επί της οδού Σωκράτους αρ. 10 στα Μελίσσια (εισήγηση από ΕΠΖ).  ——
—— 40.     Κοπή δένδρων (δύο από τα τρία) επί της οδού Αγίου Γεωργίου αρ. 33 στα Μελίσσια (εισήγηση από ΕΠΖ)  ——
—— 41.     Κοπή δένδρου επί της οδού Καλαμβόκη 48 στα Μελίσσια (εισήγηση από ΕΠΖ).  ——

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΑΖΗ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο