Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

2 Δεκεμβρίου 2022

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 12ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

 ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                         Μελίσσια  09 Μαϊου 2022

Α/Α

Απόφ.

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΨΗΦΙΣΗ

131 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματοδότησης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», Άξονας Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΉ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)», σε συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) ΟΜΟΦΩΝΑ

ως προς την εισήγηση

ΟΜΟΦΩΝΑ

ως προς το κατεπείγον

 

Α/Α

Απόφ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

ΨΗΦΙΣΗ

132 1. Έγκριση Πρακτικού 1 και Πρακτικού 2 της Επιτροπής Διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικού προγράμματος διαχείρισης σταδιοδρομίας σε μαθητές Λυκείου του Δήμου Πεντέλης (πολυετής σύμβαση). ΟΜΟΦΩΝΑ
133 2. Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού  Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για τις  Υπηρεσίες ψυχικής υγείας και προληπτικής ιατρικής Δήμου Πεντέλης». ΟΜΟΦΩΝΑ
134 3. Έγκριση μετάθεσης του χρόνου παράδοσης της σύμβασης (αρ. πρωτ. 23894/6891/15-12-2021 21SYMV009783841) του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού  Διαγωνισμού (άνω των ορίων) για την «Προμήθεια Εξοπλισμού για τη διαχείριση αστικών αποβλήτων ομάδα 1 Δήμου Πεντέλης » ΟΜΟΦΩΝΑ
135 4. Αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων έγκρισης του επενδυτικού δανείου από το Τ.Π. Παρακαταθηκών και Δανείων ενταγμένου  στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» για την πράξη με τίτλο «Ανάπτυξη αστικών περιοχών Δήμου Πεντέλης» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών», του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΑΤ06 και εξουσιοδότηση νόμιμου εκπροσώπου για την υπογραφή του δανειστικού συμβολαίου. ΟΜΟΦΩΝΑ
136 5. Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π) στον Δήμο Πεντέλης», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου». ΟΜΟΦΩΝΑ
137 6. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για κάλυψη αναγκών Πυρασφάλειας-πυροπροστασίας . ΟΜΟΦΩΝΑ
138 7. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από χρηματικό κατάλογο ΟΜΟΦΩΝΑ
139 8.Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για ετήσιο έλεγχο ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου Πεντέλης σε μόνιμο υπάλληλο του Δήμου μας. ΟΜΟΦΩΝΑ
140 9. Διαγραφή χρέωσης ποσού από μίσθωση γηπέδων τένις 2022. ΟΜΟΦΩΝΑ

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο