Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 13ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2021

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ                           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                     Μελίσσια  20 -9-2021

   

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΨΗΦΙΣΗ

52/21 Θέμα 1ο : Ανάληψη υποχρεώσεων της ΑΜΝΕΠ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ως προς το κατεπείγον

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ως προς την εισήγηση

53/21 Θέμα 2ο : Εκκαθάριση ΚΕΚΑ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ως προς το κατεπείγον

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ως προς την εισήγηση

54/21 Θέμα 3ο : Εκκαθάριση ΚΕΠ (Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ως προς το κατεπείγον

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ως προς την εισήγηση

   ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  
55/21 Θέμα 1ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον τρόπο που ο Δήμος Πεντέλης θα τιμήσει τον μεγάλο μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη.  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
56/21 Θέμα 2ο: Ορισμός επιτροπής για τον καταρτισμό του ετήσιου Μητρώου Αρρένων του Δήμου Πεντέλης για τα έτη 2020-2021. ΑΝΑΒΑΛΕΤΑΙ  
57/21 Θέμα 3ο: Πρόταση Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πεντέλης, ως προς την κατανομή της χρηματοδότησης από πόρους   7ης έως 12ης ΚΑΠ έτους 2020. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
58/21 Θέμα 4ο: Πρόταση Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πεντέλης, ως προς την κατανομή της χρηματοδότησης από πόρους   1ης έως 3ης & 4ης έως 6ης ΚΑΠ έτους 2021. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
 

59/21

Θέμα 5ο . Έγκριση έναρξης διαδικασίας ανοικτού προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού εγκαταλελειμμένων οχημάτων -μηχανημάτων, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

60/21 Θέμα 6ο . Καθορισμός οριστικής τιμής χρέωσης κατασκευής εξωτερικών συνδέσεων – διακλαδώσεων  ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων στα πλαίσια του έργου «Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων και εξωτερικών συνδέσεων ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης έτους 2017 Α.Μ  9/2017 Τ.Υ.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

61/21 Θέμα 7ο. Άνοιγμα λογαριασμού του Δήμου Πεντέλης στην Τράπεζα Ελλάδος για την πράξη με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια υποστήριξης Δήμου Πεντέλης για την επικαιροποίηση του τοπικού  σχεδίου διαχείρισης στερών αποβλήτων (ΤΣΔΑ) με κωδικό ΟΠΣ 5055376 στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα Αττική 2014-2020» και ορισμός διαχειριστών και υπεύθυνων αυτού.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

62/21 Θέμα 8ο. 1η Υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2021(Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής).  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
63/21 Θέμα 9ο. 1η Υποχρεωτική αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) Δήμου Πεντέλης έτους 2021 – (Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής). ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
64/21 Θέμα 10ο . 5η Υποχρεωτική Αναμόρφωση προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων έτους 2021- 1η  Έκτακτη επιχορήγηση για το 2021 COVID-19 από το ΥΠ.ΕΣ – Αντιμετώπισης συνεπειών εμφάνισης COVID-19 (Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής).   

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

65/21 Θέμα 11ο.  Κατανομή ΚΑΠ έτους 2021 για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων στις σχολικές επιτροπές.  ΟΜΟΦΩΝΑ
66/21 Θέμα 12ο. Γ΄ Κατανομή ΚΑΠ έτους 2021 Λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές.  ΟΜΟΦΩΝΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΛΟΥΚΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο