Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

9 Δεκεμβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 13ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2021

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ                           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                     Μελίσσια  20 -9-2021

  

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΨΗΦΙΣΗ

52/21Θέμα 1ο : Ανάληψη υποχρεώσεων της ΑΜΝΕΠΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ως προς το κατεπείγον

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ως προς την εισήγηση

53/21Θέμα 2ο : Εκκαθάριση ΚΕΚΑΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ως προς το κατεπείγον

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ως προς την εισήγηση

54/21Θέμα 3ο : Εκκαθάριση ΚΕΠ (Κοινωφελούς Επιχείρησης ΠολιτισμούΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ως προς το κατεπείγον

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ως προς την εισήγηση

  ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
55/21Θέμα 1ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον τρόπο που ο Δήμος Πεντέλης θα τιμήσει τον μεγάλο μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
56/21Θέμα 2ο: Ορισμός επιτροπής για τον καταρτισμό του ετήσιου Μητρώου Αρρένων του Δήμου Πεντέλης για τα έτη 2020-2021.ΑΝΑΒΑΛΕΤΑΙ  
57/21Θέμα 3ο: Πρόταση Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πεντέλης, ως προς την κατανομή της χρηματοδότησης από πόρους   7ης έως 12ης ΚΑΠ έτους 2020.ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
58/21Θέμα 4ο: Πρόταση Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πεντέλης, ως προς την κατανομή της χρηματοδότησης από πόρους   1ης έως 3ης & 4ης έως 6ης ΚΑΠ έτους 2021.ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
 

59/21

Θέμα 5ο . Έγκριση έναρξης διαδικασίας ανοικτού προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού εγκαταλελειμμένων οχημάτων -μηχανημάτων, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

60/21Θέμα 6ο . Καθορισμός οριστικής τιμής χρέωσης κατασκευής εξωτερικών συνδέσεων – διακλαδώσεων  ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων στα πλαίσια του έργου «Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων και εξωτερικών συνδέσεων ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης έτους 2017 Α.Μ  9/2017 Τ.Υ. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

61/21Θέμα 7ο. Άνοιγμα λογαριασμού του Δήμου Πεντέλης στην Τράπεζα Ελλάδος για την πράξη με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια υποστήριξης Δήμου Πεντέλης για την επικαιροποίηση του τοπικού  σχεδίου διαχείρισης στερών αποβλήτων (ΤΣΔΑ) με κωδικό ΟΠΣ 5055376 στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα Αττική 2014-2020» και ορισμός διαχειριστών και υπεύθυνων αυτού. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

62/21Θέμα 8ο. 1η Υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2021(Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής). ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
63/21Θέμα 9ο. 1η Υποχρεωτική αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) Δήμου Πεντέλης έτους 2021 – (Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής).ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
64/21Θέμα 10ο . 5η Υποχρεωτική Αναμόρφωση προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων έτους 2021- 1η  Έκτακτη επιχορήγηση για το 2021 COVID-19 από το ΥΠ.ΕΣ – Αντιμετώπισης συνεπειών εμφάνισης COVID-19 (Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής).  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

65/21Θέμα 11ο.  Κατανομή ΚΑΠ έτους 2021 για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων στις σχολικές επιτροπές. ΟΜΟΦΩΝΑ
66/21Θέμα 12ο. Γ΄ Κατανομή ΚΑΠ έτους 2021 Λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές. ΟΜΟΦΩΝΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΛΟΥΚΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο