Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 13ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           

 ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

 ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                                  Μελίσσια, 31.05.2023

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ  13ης   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  δια ζωσης

Ημερομηνία Πρόσκλησης: 26/05/2023

Ημερομηνία Συνεδρίασης: 30/05/2023

  ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
105.2023 1.      3η Υποχρεωτική Αναμόρφωση για εκλογική αποζημίωση την 21/05/2023 επιχορήγηση ΥΠΕΣ. (εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο) ΟΜΟΦΩΝΑ
106.2023 2.      Έγκριση πρακτικού 3ου ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού  Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) «Για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών οδοκαθαρισμού, απομάκρυνσης ογκωδών αντικειμένων με δυνατότητα απομάκρυνσης και κλαδιών του Δήμου Πεντέλης» και κατακύρωση αποτελέσματος. ΟΜΟΦΩΝΑ
107.2023 3.         Έγκριση πρακτικού επιτροπής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος μέσω καταλόγου, διαγωνισμού κάτω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάση τιμής, του Υποέργου 1 : Υπηρεσία Παροχής Συμβούλου για τη σύνταξη μελέτης με τίτλο «Κλιματική Αλλαγή – Βιοποικιλότητα»  της ενταγμένης στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ πράξης με τίτλο «Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική́ υλοποίηση πράξεων- αποκατάσταση του Πεντελικού́ Όρους » και κωδικό στο ΟΠΣ (MIS) 5136155.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
108.2023 4.      Εξειδίκευση πίστωσης για τις δαπάνες του Κ.Α. 15-6261.004 “Συντήρηση Κτιρίων” ΟΜΟΦΩΝΑ
109.2023 5.      Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς. ΟΜΟΦΩΝΑ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο