Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

17 Απριλίου 2024

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 14ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                      ΜΕΛΙΣΣΙΑ 30.06.2023

ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ  ΣΤΗΝ 14η ΜΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΡ. ΑΠΟΦ Ημερομηνία Πρόσκλησης:  23 Ιουνίου 2023

Ημερομηνία Συνεδρίασης: 27 Ιουνίου 2023

ΨΗΦΙΣΗ

 

——

1.         Εισήγηση για την έγκριση της μελέτης με τίτλο «Ενοποίηση κοινόχρηστων χώρων στο πλαίσιο της αστικής αναζωογόνησης στη Δ.Κ. Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης» (Πηγής Χρηματοδότησης: Πράσινο Ταμείο Α.Π.1 Αστική Αναζωογόνηση και Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕ075) ΑΠΟΣΎΡΕΤΑΙ
 

——-

2.         Εισήγηση για την έγκριση της μελέτης με τίτλο «Ενοποίηση κοινόχρηστων χώρων στο πλαίσιο της αστικής αναζωογόνησης ΣΤΗ Δ.Κ. Νέας Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης» (Πηγής Χρηματοδότησης: Πράσινο Ταμείο Α.Π.2 Αστική Αναζωογόνηση & λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου και Ίδιοι Πόροι) ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
49.2023 3.         Οριστική Ονομασία Ανώνυμης Εγκεκριμένης οδού  Δ.Κ. Πεντέλης σε οδό ‘’Δημητρίου Πανέτη’’ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
50.2023 4.         Παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
51.2023 5.         2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΉ

ΠΡΟΤΑΣΗ

52.2023 6.         1η υποχρεωτική αναμόρφωση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2023 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΉ

ΠΡΟΤΑΣΗ

53.2023 7.         1η υποχρεωτική αναμόρφωση ΟΠΔ έτους 2023. ΟΜΟΦΩΝΑ
54.2023 8.         2η αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2023 για χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα. ΟΜΟΦΩΝΑ
55.2023 9.         3η υποχρεωτική αναμόρφωση για εκλογική αποζημίωση την 21η/05/2023 επιχορήγηση ΥΠΕΣ ΟΜΟΦΩΝΑ
56.2023 10.     Εισηγητική έκθεση 1ου τριμήνου του έτους 2023 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. ΟΜΟΦΩΝΑ
57.2023 11.     Καθορισμός αποζημίωσης μελών Δημοτικού Συμβουλίου. ΟΜΟΦΩΝΑ
58.2023 12.     Αναδιάρθρωση συμβατικού τιμήματος της με αρ. πρωτ. 3051/1089/16-2-2022 σύμβασης κατά του αναγκαστικού δικαίου μεταβολής κατώτατου μισθού από 1/4/2023 με θέμα «Υπηρεσία για την οργάνωση και λειτουργία γραφείου Δημότη» ανοικτού ηλεκτρονικού δημοσίου διαγωνισμού. ΟΜΟΦΩΝΑ
59.2023 13.     Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή ανακατασκευή συντήρηση πεζοδρομίων Δήμου Πεντέλης 2020» με Α.Μ. 73/2020 T.Υ., σύμφωνα με το άρθρο 172 του ν.4412/2016. ΟΜΟΦΩΝΑ
60.2023 14.     Β’ Κατανομή ΚΑΠ έτους 2023 Λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές. ΟΜΟΦΩΝΑ
61.2023 15.     Κατανομή ΚΑΠ έτους 2023 για Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων στις Σχολικές Επιτροπές ΟΜΟΦΩΝΑ
62.2023 16.     Λήψη απόφασης για την σύναψη σύμβασης υπηρεσιών πληρωμών (διατραπεζικών εισπράξεων) με την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» και παροχή εξουσιοδοτήσεων. ΟΜΟΦΩΝΑ
63.2023 17.     Πρόσβαση του Δήμου στην Υπηρεσία Alpha Web Banking της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία “ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ΟΜΟΦΩΝΑ
——- 18.     Αντικατάσταση μέλους και Ορισμός Αντιπροέδρου του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πεντέλης» . ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
——- 19.     Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για τη Συγκρότηση Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων  έτους 2023. ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
——- 20.     Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για τη Συγκρότηση Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων  έτους 2023. ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
——- 21.     Παραχώρηση άδειας χρήσης των οδών που βρίσκονται στα όρια του Δήμου Πεντέλης για   τη διεξαγωγή του   ποδηλατικού αγώνα   «Gran Fondo East   Attica» στις 18 Ιουνίου 2023. ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
64.2023 22.     Διαγραφή χρεώσεων από ΤΑΠ λόγω εργοταξιακής παροχής. ΟΜΟΦΩΝΑ
65.2023 23.     Διαγραφή χρέωσης ποσού από παράβαση ΚΟΚ (153100012093). ΟΜΟΦΩΝΑ
66.2023 24.     Διαγραφή χρέωσης ποσού από παράβαση ΚΟΚ (121100472870). ΟΜΟΦΩΝΑ
67.2023 25.     Διαγραφή χρέωσης ποσού από παράβαση ΚΟΚ (121100415178). ΟΜΟΦΩΝΑ
68.2023 26.     Διαγραφή χρέωσης ποσού από παράβαση ΚΟΚ (110000770699). ΟΜΟΦΩΝΑ
69.2023 27.     Διαγραφή χρέωσης ποσού από παράβαση ΚΟΚ (153100005217). ΟΜΟΦΩΝΑ
70.2023 28.     Διαγραφή χρέωσης ποσού από παράβαση ΚΟΚ (110000718502). ΟΜΟΦΩΝΑ
71.2023 29.     Διαγραφή χρέωσης ποσού από παράβαση ΚΟΚ (120300245226). ΟΜΟΦΩΝΑ
72.2023 30.     Διαγραφή χρέωσης ποσού από παράβαση ΚΟΚ (110000823774). ΟΜΟΦΩΝΑ
73.2023 31.     Διαγραφή χρέωσης ποσού από παράβαση ΚΟΚ (110000847066). ΟΜΟΦΩΝΑ
74.2023 32.     Διαγραφή χρέωσης ποσού από παράβαση ΚΟΚ (110000787813). ΟΜΟΦΩΝΑ
75.2023 33.     Διαγραφή χρέωσης ποσού από παράβαση ΚΟΚ (110000691370). ΟΜΟΦΩΝΑ
76.2023 34.     Διαγραφή χρέωσης ποσού από παράβαση ΚΟΚ (153100005501, 153100011873, 153100011694). ΟΜΟΦΩΝΑ
77.2023 35.     Λήψη Απόφασης για Διόρθωση Γεωμετρικών Στοιχείων. ΟΜΟΦΩΝΑ
78.2023 36.     Κοπή δέντρου επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου αρ. 5 στην Δ.Κ. Νέας Πεντέλης ΟΜΟΦΩΝΑ
79.2023 37.     Κοπή δένδρων επί των οδών α) Γ. Παπανδρέου β) Μάνης και Δωδεκανήσου γ) Ηρώων Πολυτεχνείου και δ) 25η Μαρτίου στη Δ.Κ. Νέας Πεντέλης. ΟΜΟΦΩΝΑ
80.2023 38.     Κοπή δένδρων επί της οδού 25ης Μαρτίου αρ. 18 στα Μελίσσια. ΟΜΟΦΩΝΑ
81.2023 39.     Κοπή δένδρου επί της οδού Σωκράτους αρ. 10 στα Μελίσσια. ΟΜΟΦΩΝΑ
82.2023 40.     Κοπή δένδρων (δύο από τα τρία) επί της οδού Αγίου Γεωργίου

αρ. 33 στα Μελίσσια

ΟΜΟΦΩΝΑ
83.2023 41.     Κοπή δένδρου επί της οδού Καλαμβόκη 48 στα Μελίσσια. ΟΜΟΦΩΝΑ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΑΖΗ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο