Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 15ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2020

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ   15ης/2-9-2020  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  (ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ)

Α/Α

Απόφ.

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΨΗΦΙΣΗ

 

 

166

 

4η Υποχρεωτική Αναμόρφωση για αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας για λογαριασμό των Δήμων με σκοπό την προμήθεια μασκών για μαθητές και εκπαιδευτικό προσωπικό και αποδοχή επιχορήγησης από ΠΔΕ 2020 για τη διαμόρφωση προκατασκευασμένου κτιρίου (Πτέρυγα Μπόμπολα) για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης του Δήμου Πεντέλης. ΟΜΟΦΩΝΑ

Ως προς το κατεπείγον

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ως προς την εισήγηση

 
Α/Α

Απόφ.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΨΗΦΙΣΗ

 
167 1.    Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία υλοποίησης του προγράμματος Νοητικής και Σωματικής Ενδυνάμωσης, για χρονικό διάστημα σαράντα δύο (42) μηνών και κατακύρωση αποτελέσματος. ΟΜΟΦΩΝΑ  
168 2.    Έγκριση πρακτικού επιτροπής συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 660lt και κατακύρωση αποτελέσματος. ΟΜΟΦΩΝΑ  
169 3.    Έγκριση πρακτικών 1ου και 2ου διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού (άνω των ορίων) για την προμήθεια τροφίμων των υπηρεσιών του Δήμου (τριετής 2020-2023). ΟΜΟΦΩΝΑ  
170 4.     Συμμόρφωση με την με αρ. 997/2020 απόφαση ΑΕΠΠ για την επιλογή αναδόχου για τη συλλογή, επεξεργασία και μεταφορά κλαδιών, συλλογή και μεταφορά ογκωδών και υλικών κατεδαφίσεων και μεταφορά στερεών αποβλήτων 2020 – 2023 (με δικαίωμα προαίρεσης για [6] μήνες ακόμη) με διαδικασίες ανοικτού (άνω των ορίων) διεθνούς ηλεκτρονικού δημοσίου διαγωνισμού – Αλλαγή προσωρινού αναδόχου. ΟΜΟΦΩΝΑ  
171 5.     Ορισμός χρηστών της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Μητρώου Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) και Επιτροπής Κλήρωσης για το έτος 2020. ΟΜΟΦΩΝΑ  
172 6.     Αποδοχή της δωρεάς χρηματικού ποσού από τον Όμιλο Αντισφαίρισης Μελισσίων. ΟΜΟΦΩΝΑ  
173 7.     Αποδοχή δωρεάς σε είδος για αγορά ειδών ατομικής προστασίας στην Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πεντέλης. ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΧΑΓΙΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο