Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 16ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                                   ΜΕΛΙΣΣΙΑ 02/08/2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 16η   ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Ημερομηνία Πρόσκλησης: 25.07.2023

Ημερομηνία Συνεδρίασης: 01.08.2023

 

Α/Απόφ.

ΘΕΜΑ

ΨΗΦΙΣΗ

 

——–

1.         Γενική ενημέρωση για την κατάσταση των οχημάτων και του προσωπικού της Πολιτικής Προστασίας. (σχ. αίτημα δημοτικών συμβούλων με α.π. 15362). ——–
——– 2.      Επικαιροποίηση σχεδίου Ιόλαος 2023 (σχ. αίτημα δημοτικών συμβούλων με α.π. 15362). ——–
——– 3.         Οτιδήποτε άλλο θέμα σχετικό με την διαχείριση των ακραίων φυσικών φαινομένων(σχ. αίτημα δημοτικών συμβούλων με α.π. 15362). ——–
88.2023 4.      4η Υποχρεωτική αναμόρφωση για εκλογική αποζημίωση την 25/06/2023 επιχορήγηση ΥΠΕΣ. ΟΜΟΦΩΝΑ
89.2023 5.      Άνοιγμα νέων Κ.Α. και μεταφορά ποσών από την 2η Υποχρεωτική Αναμόρφωση για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού έργου SEAMLESS SHARED URBAN MOBILITY  στο πλαίσιο του Προγράμματος HORIZON (τροποποίηση 2ης Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης). ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
90.2023 6.      Έγκριση της σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με τρεις (3) συνεργάτες, για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού έργου SEAMLESS SHARED URBAN MOBILITY (Κοινόχρηστα Συστήματα Κινητικότητας των Πολιτών)SUM  στο πλαίσιο του Προγράμματος HORIZON,σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 681κ.ε του Αστικού Κώδικα και αυτές του άρθρου 30 του Ν. 4314/2014. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
91.2023 7.      Έγκριση συνέχισης συμμετοχής σε σύμπραξη & υποβολή πρότασης για την υλοποίηση του έργου (πράξης) με τίτλο: «Συνεχιζόμενες Δομές Παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Πεντέλης» ΟΜΟΦΩΝΑ
92.2023 8.      Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή Αγωγών Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Εξωτερικών Συνδέσεων Ακινήτων με το Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων έτους 2017», Α.Μ. 9/2017 Τ.Υ., σύμφωνα με τον ν. 4412/2016. ΟΜΟΦΩΝΑ
93.2023 9.      Έγκριση χρονικής παράτασης Δημόσιας Σύμβασης προμήθειας καινούργιου απορριμματοφόρου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, ποσού 148.676,00 € συμπ. ΦΠΑ. ΟΜΟΦΩΝΑ
94.2023 10.   Παραχώρηση οικογενειακού τάφου στο Κοιμητήριο Μελισσίων με την δυνατότητα αγοράς ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
95.2023 11.   Παραχώρηση οικογενειακού τάφου στο Κοιμητήριο Μελισσίων με την δυνατότητα αγοράς ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΑΖΗ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο