Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

5 Δεκεμβρίου 2022

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 16ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

 ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                            Μελίσσια 9 Ιουλίου  2021

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ  16ης/7-7-2021  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  (ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ)

   

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

168/2021 1. Επικύρωση πρακτικών 1Ης  /2021 , 2Ης /2021,3Ης /2021, συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

 

169/2021

2. Λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» σύμφωνα με την πρόσκληση V: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας.

 

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

170/2021

3.Έγκριση Φακέλου Μελέτης, Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού, Επιλογή Διαδικασίας Διαγωνισμού και Έγκριση Όρων Διακήρυξης για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Μελέτη Αστικής Ανάπλασης περιοχών Μελισσίων, Νέας Πεντέλης και Πεντέλης», συνολικού προϋπολογισμού 61.551,86€ (συμπ. Φ.Π.Α).

 

 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

 

171/2021

4.Έγκριση σύναψης και ανάθεσης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς, διαχείρισης & τελικής διάθεσης προς ανακύκλωση σε αδειοδοτημένο πάροχο εντός Ν. Αττικής, ογκωδών απορριμμάτων του Δήμου Πεντέλης» για το έτος 2021 σύμφωνα με το αρ. 61 Ν. 3979/2011»

 

 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 
 

172/2021

5. Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «συντήρηση κλιματιστικών στα κτήρια του Δήμου»(διάρκεια σαράντα δύο μήνες).

 

 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

173/2021

6. Αποδοχή δωρεάς υπηρεσιών για εκδηλώσεις που αφορούν την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.

 

 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

 

 

174/2021

7. Παράταση του χρόνου περαίωσης της σύμβασης μελέτης με τίτλο  «Σύνταξη Διαχειριστικής  Μελέτης και Τεχνικών Εκθέσεων Εργασιών για το α. Άλσος Γυμναστηρίου- Προφ. Ηλία στη Δ.Κ. Ν. Πεντέλης,   β. Πάρκο Τσαγκάρη στη Δ.Κ. Μελισσίων, γ. Αλσύλλια Αγ. Σίλα στη Δ.Κ. Ν. Πεντέλης, του Δήμου Πεντέλης» Α.Μ. 19/2020 ΔΠΕ

 

 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

 

 

175/2021

 8. Παράταση Σύμβασης: Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την υποβολή πρότασης στο Υπόμετρο  8.3 «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών , φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων» του μέτρου 08 «Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών» του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης  (ΠΑΑ) για την περίοδο 2014-2020.

 

 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

 

 

176/2021

9. Διαβίβαση 4ου πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης με τίτλο: «Αναθεώρηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Δ.Κ. Μελισσίων για τον καθορισμό κοινόχρηστων- κοινωφελών χώρων σε εφαρμογή του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.)». Κατακύρωση αποτελέσματος.

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

177/2021

10.Έγκριση αλλαγής υπεργολάβου της σύμβασης (αρ. πρωτ. 14165/4122/26-8-2020 20SYMV007237035) παροχής υπηρεσιών οδοκαθαρισμού. 2020-2023 (ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ για τέσσερις (4) μήνες ακόμη)  με διαδικασίες ανοικτού (άνω των ορίων) διεθνή ηλεκτρονικού δημοσίου διαγωνισμού .

 

 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

178/2021 11. Χρονική παράταση μίσθωσης ακινήτου και αναπροσαρμογή μισθώματος.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
 

 

179/2021

12. Παράταση του χρόνου περαίωσης της σύμβασης μελέτης με τίτλο  «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου «Σύνταξη Επιχειρησιακού Σχεδίου  Ανάδειξης των πολιτιστικών Στοιχείων του Πεντελικού» Α.Μ. 26/2020 ΔΠΕ .

 

 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

 

 

 

 

 

180/2021

13. Αποδοχή  συμμετοχής του Δήμου Πεντέλης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα  «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», στον Άξονα Προτεραιότητας 14: «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)»  με τίτλο «Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του κτιριακού αποθέματος, αρχιτεκτονικής αξίας και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, που βρίσκεται σε σημαντική θέση σε πλέγμα διαδρομών ιστορικού, περιβαλλοντικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό́ Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

181/2021 14. Προμήθεια δύο (2) οχημάτων στο Δήμο Πεντέλης.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
182/2021 15. Αποδοχή δωρεάς ποσού ύψους 700,00 € από την εταιρεία «Green Olive Films Μον. ΙΚΕ»

 

 

 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΚΕΧΑΓΙΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο