Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

2 Δεκεμβρίου 2022

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 16ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

 ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                                 Μελίσσια  21 Ιουνίου 2022

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ  16ης    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  δια ζώσης

Ημερομηνία Πρόσκλησης: 17.06.2022

Ημερομηνία Συνεδρίασης: 21.06.2022

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 ΨΗΦΙΣΗ

154 1.      3Η Υποχρεωτική Αναμόρφωση προϋπολογισμού για δάνειο Αντώνης Τρίτσης από ΤΠΔ ΟΜΟΦΩΝΑ
155 2.      Λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματοδότησης της δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) προϋπολογισμού 49.600,00 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ). ΟΜΟΦΩΝΑ
156

 

3.      Εισήγηση Πρακτικού 3 της Επιτροπής Διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικού προγράμματος διαχείρισης σταδιοδρομίας σε μαθητές Λυκείου του Δήμου Πεντέλης (πολυετής σύμβαση) και κατακύρωση αποτελέσματος. ΟΜΟΦΩΝΑ
157 4.      Έγκριση Πρακτικού 3 της Επιτροπής Διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για της Υπηρεσίες ψυχικής υγείας και προληπτικής ιατρικής Δήμου Πεντέλης και κατακύρωση αποτελέσματος. ΟΜΟΦΩΝΑ
158 5.      Λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης της εκμίσθωσης χώρου για τοποθέτηση μηχανημάτων αυτομάτων πωλητών του Δήμου Πεντέλης. ΟΜΟΦΩΝΑ
159 6.      Εξειδίκευση πίστωσης για τις δαπάνες του Κ.Α. 15-6471.007 «Διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων & Αθλητικά δρώμενα». ΟΜΟΦΩΝΑ
160 7.      Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή Εξωτερικών Συνδέσεων Ακινήτων με το Δίκτυο Αποχέτευσης Ακάθαρτων έτους 2020», Α.Μ. 30/2020Τ.Υ. ΟΜΟΦΩΝΑ
161 8.      Τροποποιητική Σύμβασης χωρίς υπέρβαση συμβατικού αντικειμένου για τη προμήθεια παστεριωμένου γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου 2022-2023. ΟΜΟΦΩΝΑ
162 9.      Απόδοση εντάλματος προπληρωμής για την πραγματοποίηση ετησίου ελέγχου ΚΤΕΟ οχημάτων του δήμου και απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου. ΟΜΟΦΩΝΑ
163 10.  Έγκριση αποζημίωσης λόγω φθοράς ελαστικού οχήματος. ΟΜΟΦΩΝΑ
164 11.  Έγκριση αποζημίωσης λόγω φθοράς ελαστικού οχήματος. ΟΜΟΦΩΝΑ
165 12. Έγκριση αποζημίωσης λόγω φθοράς ελαστικού οχήματος. ΟΜΟΦΩΝΑ
166 1.    13. Έγκριση αποζημίωσης λόγω φθοράς οχήματος. ΟΜΟΦΩΝΑ
167 14. Έγκριση της υπ’ αρ. 537/2022 απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ:ΨΤΕΡΩΞ3-ΙΙΦ) για ορισμό Πληρεξουσίου Δικηγόρου για σύνταξη και κατάθεση προτάσεων και εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη συζήτηση της αγωγής των Ελευθερίου Κ. Σωτηρίου και Ελευθερίας συζ. Ελ. Σωτηρίου κατά του Δήμου Πεντέλης ΟΜΟΦΩΝΑ
168 15. Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου  για σύνταξη γνωμοδότησης  περί λήψης απόφασης ή μη εξωδίκου συμβιβασμού καθώς και καθορισμό αμοιβής του. ΟΜΟΦΩΝΑ

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο