Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 16ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           

 ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

 ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                                     Μελίσσια, 27.06.2023

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ  16ης   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  δια ζωσης

Ημερομηνία Πρόσκλησης: 23/06/2023

Ημερομηνία Συνεδρίασης: 27/06/2023

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

117.2023 1.Έγκριση Πρακτικού 1, Πρακτικού 2 και Πρακτικού 3 της Επιτροπής Διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού Δήμου Πεντέλης» Α.Μ. 19/2023, για τη κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου  Πεντέλης και κατακύρωση αποτελέσματος ΟΜΟΦΩΝΑ
118.2023 2. Έγκριση πρακτικού 1ου  και 2ου  ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού  Διαγωνισμού (κάτω των ορίων)  «Για την προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων 660lt του Δήμου Πεντέλης ΟΜΟΦΩΝΑ
119.2023 3. Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής (για τον έλεγχο δικαιολογητικών κατακύρωσης) δημόσιας σύμβασης για την ανάθεση υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 119 παρ.2 του Ν.4412/2006, μέσω καταλόγου, με θέμα « Υπηρεσία Παροχής Συμβούλου για τη σύνταξη μελέτης με τίτλο «Κλιματική Αλλαγή – Βιοποικιλότητα» της ενταγμένης στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ πράξης με τίτλο «Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική́ υλοποίηση πράξεων- αποκατάσταση του Πεντελικού́ Όρους » και κωδικό στο ΟΠΣ (MIS) 5136155- ΥΠΟΕΡΓΟ 1» ΟΜΟΦΩΝΑ
120.2023 4. Έγκριση 3ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Ανάπλαση και αναβάθμιση των υποδομών του οδικού δικτύου Γεννηματά – Ζωοδόχου Πηγής Θήρας για βελτίωση της οδικής ασφάλειας» ΟΜΟΦΩΝΑ
121.2023 5. Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό 1.3.53.1 και τίτλο «Παρεμβάσεις Υπογείωσης Eναερίων Δικτύων Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Δήμους» ΟΜΟΦΩΝΑ
122.2023 6. Έγκριση παράτασης μισθωτηρίου συμβολαίου του Γ’ ΚΑΠΗ Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης για δύο (2) έτη. ΟΜΟΦΩΝΑ
123.2023 7. Έγκριση παράτασης μισθωτηρίου συμβολαίου του Παιδικού Σταθμού  Νέας Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης για ένα (1) έτος. ΟΜΟΦΩΝΑ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο