Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

16 Απριλίου 2024

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 16ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 16ης/16-9-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ)
Α/Α Απόφ. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΨΗΦΙΣΗ

174 1. 5η Υποχρεωτική Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020 (εγγραφή πιστώσεων δαπάνης μισθοδοσίας καθαριστών/ στριών σχολικών μονάδων). KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

6 υπέρ – 2 κατά

175 2. Αύξηση ωρών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων (κατά δύο ώρες ημερησίως) – καταβολή δαπάνης μισθοδοσίας. KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

7 υπέρ – 2 κατά

176 3. Έγκριση 3ου πρακτικού διενέργειας συνοπτικού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020». KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

7 υπέρ – 2 κατά

177 4. Έγκριση πρακτικών (1ου και 2ου) για την επιλογή αναδόχου ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 3,5 ΕΤΩΝ και με δικαίωμα προαίρεσης σε ποσοστό 15% στο ηλεκτρικό ρεύμα και σε ποσοστό 30% στο φυσικό αέριο με διαδικασίες ανοικτού (άνω των ορίων) διεθνούς ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού. KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

6 υπέρ – 3 κατά

178 5. Υποβολή της με αριθ. 637/2020 απόφασης Δημάρχου προς έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή. KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

6 υπέρ – 3 κατά

179 6. Υποβολή της με αριθ. 668/2020 απόφασης Δημάρχου προς έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή. KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

6 υπέρ – 3 κατά

180 7. Ορισμός Επιτροπής Κλήρωσης έτους 2020 για την απευθείας ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών μέσω του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Κληρώσεων (Κ.Η.Σ.Κ.). ΟΜΟΦΩΝΑ
181 8. Έγκριση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΠ 99/17 (1ΟΣ ΒΡΕΦ/ΚΟΣ, 2ΟΣ ΒΡΕΦ/ΚΟΣ & 3ΟΣ ΒΡΕΦ/ΚΟΣ ΤΗΣ Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ) ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6» έργων και μελετών του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 και ορισμού αναπληρωτή χειριστή του δημόσιου  ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ. ΟΜΟΦΩΝΑ
182 9. Παράταση του χρόνου περαίωσης της σύμβασης έργου με τίτλο «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ», Α.Μ. 7/2016 Τ.Υ. ΟΜΟΦΩΝΑ
183 10.Αποδοχή δωρεάς από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σύμφωνα με το πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ στις 11/7/2020. ΟΜΟΦΩΝΑ
184 11.Διαγραφή χρεώσεων από αναδρομικά δημοτικά τέλη, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 21 παρ. 2 Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/τ.Α/11-3-2020). ΟΜΟΦΩΝΑ

 

185 12.Διαγραφή χρεώσεων από αναδρομικά δημοτικά τέλη καθαριότητας – φωτισμού, Φ.Η.Χ. και Τ.Α.Π., σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 21 παρ. 2 Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/τ.Α/11-3-2020). ΟΜΟΦΩΝΑ
186 13.Διαγραφή χρεώσεων από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, λόγω εξάντλησης συντελεστή δόμησης. ΟΜΟΦΩΝΑ
187 14.Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο. ΟΜΟΦΩΝΑ
188 15.Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για έλεγχο κτηματολογικών εγγραφών της Δ.Κ. Μελισσίων στο Κτηματολόγιο Αμαρουσίου. ΟΜΟΦΩΝΑ
189 16.Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για σύνταξη και κατάθεση αγωγής   και    ασφαλιστικών   μέτρων   κατά    των   εταιρειών

«ENERGA POWER TRADING Ανώνυμη Εταιρεία Προμήθειας και Εμπορίας Ενέργειας» με δ.τ. «ENERGA POWER TRADING Α.Ε.», «ΚΕΝΤΩΡ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,  «ΝΕΑ  ΕΦΑΡΜΟΓΗ   Ανώνυμη  Εταιρεία

Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας» και του Αριστείδη Φλώρου.

ΟΜΟΦΩΝΑ
190 17.Απόδοση εντάλματος προπληρωμής για την πραγματοποίηση ετησίου ελέγχου ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου και απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου. ΟΜΟΦΩΝΑ
191 18.Καθορισμός όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση τριών (3) φωτιζόμενων γηπέδων τέννις Δήμου Πεντέλης. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

4 υπέρ – 3 κατά

192 19.Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», με τίτλο «Παρεμβάσεις  αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του κτιριακού αποθέματος, αρχιτεκτονικής αξίας και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, που βρίσκεται σε σημαντική θέση σε πλέγμα διαδρομών ιστορικού, περιβαλλοντικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα». ΟΜΟΦΩΝΑ
193 20.Αποδοχή της δωρεάς voucher και χρηματικού ποσού από τον Αθλητικό Όμιλο Ζωή. ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

(5 κατά – 4 υπέρ)

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΧΑΓΙΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο