Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 17ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

 ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                            Μελίσσια 16 Ιουλίου  2021

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ  17ης/13-7-2021  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  (ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ)

   

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 
183 1.Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου Πεντέλης έτους 2022.

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

184 2.Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) του Δήμου»

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

185

3.Λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματοδότησης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» για την υλοποίηση της πράξης : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ EΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ», προϋπολογισμού 864.016,35€(συμπ. ΦΠΑ).

 

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

186

4.Έγκριση πρακτικών Επιτροπής (1ο & 2ο ) διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού  Διαγωνισμού (άνω των ορίων) για την «Προμήθεια Εξοπλισμού για τη διαχείριση αστικών αποβλήτων Δήμου Πεντέλης»

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 
 

187

5.Ορισμός επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή έργου του Δήμου Πεντέλης, σύμφωνα με το Ν.4412/2016, άρθρο 170.

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

188

6.Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια  Ανταλλακτικών οχημάτων – μηχανημάτων και συντήρηση επισκευή οχημάτων – μηχανημάτων.

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

189

7.Εξειδίκευση πίστωσης για τις δαπάνες του κ.α «Λοιπές Αμοιβές Ελευθέρων  Επαγγελματιών»

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
 

190

8. Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου  για σύνταξη γνωμοδότησης  περί λήψης απόφασης ή μη εξωδίκου συμβιβασμού καθώς και καθορισμό αμοιβής του.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
 

191

9. Επιχορήγηση ποσού 1.000 € στο 1ο Σύστημα Δασοπροσκόπων Πεντέλης.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΚΕΧΑΓΙΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο