Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

29 Νοεμβρίου 2022

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 18ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

 ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                  Μελίσσια  9 Αυγούστου  2021

 

   

         ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΨΗΦΙΣΗ

192 1.Κατανομή εγκεκριμένων ανθρωποωρών σε θέσεις προσωπικού μερικής ή /και πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων του Δήμου Πεντέλης ΟΜΟΦΩΝΑ

Ως προς το κατεπείγον

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ως προς την εισήγηση

 

                        ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

   193 1.Επικύρωση πρακτικών 4ης,5ης  και 6ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2021.  ΟΜΟΦΩΝΑ
 194 2.Έλεγχος υλοποίησης του προϋπολογισμού  του Δήμου Πεντέλης  Β΄  τριμήνου οικονομικού έτους 2021  και  υποβολή  Έκθεσης  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο.  ΟΜΟΦΩΝΑ
 195 3. 4η Υποχρεωτική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων -Εξόδων έτους 2021.(Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο).  ΟΜΟΦΩΝΑ
 196

4. Αποδοχή  1η – 2η- 3η    κατανομής πιστώσεων από ΚΑΠ για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων & επενδυτικών δραστηριοτήτων τους, έτους 2021 .

 ΟΜΟΦΩΝΑ
 197 5. Αποδοχή 4η,5η,6η, κατανομής πιστώσεων από ΚΑΠ για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους έτους 2021  ΟΜΟΦΩΝΑ
 198 6. Ορισμός επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: «Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων και εξωτερικών συνδέσεων ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων έτους 2017.» Α.Μ. 9/2017Τ.Υ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 199 7. Ορισμός επιτροπής για την οριστική παραλαβή του έργου: «Διάνοιξη της ανώνυμης οδού ανατολικά του ΟΤ Γ294 της 3ης Γειτονιάς της Δ.Κ. Μελισσίων και ανακατασκευή της οδού Λεβειδίου της ΔΚ Μελισσίων Α.Μ. 8/2016 T.Υ.  ΟΜΟΦΩΝΑ
 200 8.Παράταση του χρόνου περαίωσης της παροχής επιστημονικής υπηρεσίας με τίτλο «Έλεγχος νομιμότητας κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με το Ν.4495/17, προσεισμικός έλεγχος κτιρίων και έλεγχος ασφαλείας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων».  ΟΜΟΦΩΝΑ
 201 9. Εξειδίκευση πίστωσης για την Παροχή Υπηρεσιών  Συμβούλου με αντικείμενο την Δημιουργία και την Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Στρατηγικής καθώς και την μηνιαία υποστήριξη των υπηρεσιών του Δήμου Πεντέλης για την Επικοινωνία με τους πολίτες αξιοποιώντας το Διαδίκτυο και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media). ΟΜΟΦΩΝΑ
202 10.   Διαγραφή χρεώσεων από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, λόγω εξόφλησης. ΟΜΟΦΩΝΑ
 203 11. Ορθή επανάληψη  για Εξειδίκευση πίστωσης, για την Επιχορήγηση του 1ου Συστήματος

Δασοπροσκόπων Πεντέλης(Αρ.Αποφ.191/2021 ΑΔΑ:6ΕΙ6ΩΞ3-0ΤΥ).

ΟΜΟΦΩΝΑ
 204 12. Έγκριση 2ου πρακτικού διενέργειας δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού με :  «Εργασίες επισκευής και συντήρησης κτιρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Πεντέλης» ΑΜ:46/2020ΤΥ με α/α συστήματος 105745 ΕΣΗΔΗΣ» και κατακύρωση αποτελέσματος.  ΟΜΟΦΩΝΑ
 205 13. Έγκριση για (α) την Υποβολή Πρότασης για Χρηματοδότηση από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ της πράξης με τίτλο: «Σύνταξη Επιχειρησιακού Σχεδίου Δήμου Πεντέλης για την εξασφάλιση Κοινόχρηστων και Κοινωφελών χώρων», (β) την αποδοχή των όρων του προγράμματος, (γ) τη δέσμευση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την εγγραφή της υπηρεσίας σε κωδικό εφόσον εγκριθεί η χρηματοδότηση, (δ) την κάλυψη τυχόν επιπλέον ποσού από ίδιους πόρους σε περίπτωση που η δαπάνη είναι μεγαλύτερη από το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης, και (ε) την εξουσιοδότηση της Δημάρχου για την υπογραφή της Αίτησης Χρηματοδότησης και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο για τη διεκδίκηση και αποδοχή της χρηματοδότησης. ΟΜΟΦΩΝΑ
 206 14. Παράταση συμβατικής προθεσμίας της εκπόνησης Μελετών Ανάπλασης και αξιοποίησης (υποέργο 3) για την πράξη «Ανάπλαση και αξιοποίηση του παλαιού λατομείου Ράϊκου στο Πεντελικό Όρος» με MIS 5002095.  ΟΜΟΦΩΝΑ
 207 15. Αποδοχή  συμμετοχής του Δήμου στο επιχειρησιακό πρόγραμμα  «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»,  με τίτλο «Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική́ υλοποίηση πράξεων- αποκατάσταση του Πεντελικού́ Όρους».  ΟΜΟΦΩΝΑ
 208 16. Έγκριση 1ου πρακτικού Επιτροπής  συνοπτικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου».  ΟΜΟΦΩΝΑ

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο