Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 18ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           

 ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

 ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                 Μελίσσια ,Τρίτη 11 Ιουλίου 2022

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ  18ης    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  δια ζώσης
Ημερομηνία Πρόσκλησης: 8-7-2022

Ημερομηνία Συνεδρίασης: 11-7-2022

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΨΗΦΙΣΗ
181 1.    Έγκριση υλοποίησης του 2ου σταδίου και έγκριση και οριστική παραλαβή του αντικειμένου της παροχής επιστημονικής υπηρεσίας με τίτλο «Έλεγχος Νομιμότητας Κτιριακών και Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων σύμφωνα με το Ν. 4495/17, προσεισμικός έλεγχος κτιρίων και έλεγχος ασφαλείας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων». ΟΜΟΦΩΝΑ
182 2.    Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης και αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας» που είναι ενταγμένο στον Άξονα 4.6 «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας» στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». ΟΜΟΦΩΝΑ
183 3.    Ορισμός επιτροπής για την οριστική παραλαβή έργου του Δήμου Πεντέλης, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016, άρθρο 170. ΟΜΟΦΩΝΑ
184 4.    Εξειδίκευση Πίστωσης του Κ.Α. 15-7133.006 (προμήθεια υπαίθριων αθλητ. Οργάνων). ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
185 5.      Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για ετήσιο έλεγχο ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου Πεντέλης σε μόνιμο υπάλληλο του Δήμου μας. ΟΜΟΦΩΝΑ

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο