Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 2ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                        

 ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

 ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                       Μελίσσια, Τρίτη 31.1.2023

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ  2ης   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  δια τηλεδιάσκεψης
Ημερομηνία Πρόσκλησης: 27/1/2023

Ημερομηνία Συνεδρίασης: 31/1/2023

  ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
08/2023 1.Ορισμός Μελών και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμών – ανοικτών- άνω-κάτω των ορίων έτους 2023 ΟΜΟΦΩΝΑ
09/2023 2.Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής, διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (άνω των ορίων) με θέμα «Προμήθεια οργάνων και αστικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών και δημιουργία νέας παιδικής χαράς στον Δήμο Πεντέλης Α.Μ. 63/2022 Τ.Υ. συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 447.660,83€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) Αρ. Μελ. 63/2022 Τ.Υ. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής. Χρηματοδήτηση: Ίδιοι Πόροι. ΟΜΟΦΩΝΑ
10/2023 3.Έγκριση πρακτικών 1ο και 2ο επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) με θέμα «Σύμβουλος επικοινωνίας και help desk για τους πολίτες» στο πλαίσιο του έργου: « Υπογείωση Εναέριων Δικτύων Μέσης (Ονομαστική Τάση Λειτουργίας 20.000V) και Χαμηλής Τάσης (Ονομαστική Τάση Λειτουργίας 400V) εντός των διοικητικών οργίων του Δήμου Πεντέλης και όμορων δήμων» Α.Μ. 62/2022 Τ.Υ και κατακύρωση αποτελέσματος. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
11/2023 4.Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο ««Μελέτη για την ωρίμανση του έργου «Κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης στην πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης με ανάπλαση της πλατείας και των οδικών τμημάτων που την περικλείουν». ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο