Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

30 Νοεμβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 2ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Μελίσσια  21 Ιανουαρίου 2022

ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

 ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                     

Α/Α

Απόφ.

 ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΨΗΦΙΣΗ
6/20221. Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής ΕπιτροπήςΟΜΟΦΩΝΑ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΕΜΑ

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

7/20221.      Λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματοδότησης στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», σύμφωνα με την Πρόσκληση ΑΤ12 στον Άξονα Προτεραιότητας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ», με τίτλο: “Δράσεις  Ηλεκτροκίνησης Δήμου Πεντέλης”, προϋπολογισμού 2.453.092,00€ (συμπ. ΦΠΑ).ΟΜΟΦΩΝΑ
8/20222.      Λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματοδότησης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» για την υλοποίηση της πράξης : «Παρεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και  Εκσυγχρονισμού του  Κτιριακού Συγκροτήματος της  Πτέρυγας  Μπόμπολα του πρώην  Γ.Ν. Μελισσίων «ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ» του Δήμου Πεντέλης», προϋπολογισμού 4.292.026,00€ (συμπ. ΦΠΑ).ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
9/20223.      Υποβολή του Σχεδίου του  Προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης έτους 2022 στο Δημοτικό Συμβούλιο, μετά τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
10/20224.      Σύνταξη του Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2022 (Πίνακας –  Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων) του Δήμου Πεντέλης και υποβολή αυτού στο Δημοτικό Συμβούλιο,  μετά από την γνώμη του παρατηρητηρίου.ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
11/20225.      Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού Επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) προμήθειας και τοποθέτησης σήμανσης σε διαβάσεις πεζών σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων και επικίνδυνες διασταυρώσεις στο οδικό δίκτυο του Δήμου Πεντέλης Πολυετής Σύμβαση): Εκτιμώμενη διάρκεια: Δέκα οκτώ (18) μήνες Χρηματοδότηση: Δήμος  Πεντέλης.ΟΜΟΦΩΝΑ
12/20226.      Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για την Υπηρεσία  Οργάνωση και Λειτουργία Γραφείου Δημότη Δήμου Πεντέλης με κριτήριο ανάθεσης βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής (πολυετής σύμβαση).ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
13/20227.      Έγκριση πρακτικού 1ου  και 2ου  ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού  Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος (περίοδος 2022-2023).ΟΜΟΦΩΝΑ
14/20228.      Έγκριση Πρακτικού 1 και Πρακτικού 2 της Επιτροπής Διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού  Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης του Δήμου Πεντέλης.ΟΜΟΦΩΝΑ
15/20229.      Έγκριση πρακτικού (1ου) Επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού  Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) προμήθειας πλαστικών κάδων απορριμμάτων και ημιυπόγειων κάδων Πολυετής Σύμβαση: Εκτιμώμενη διάρκεια: 2021 – 2022 Χρηματοδότηση: Δήμος  Πεντέλης.ΟΜΟΦΩΝΑ
16/202210.  Έγκριση πρακτικών 1ου και 2ου ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού  Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) «Για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο «Εφαρμογή  Συστήματος  Καταγραφής της  Κατανάλωσης Ηλεκτρικής και  Θερμικής  Ενέργειας στα Δημοτικά Κτίρια στα Πλαίσια του Προγράμματος ΣΔΑΕ», Χρηματοδότηση: Περιφέρεια  Αττικής.ΟΜΟΦΩΝΑ
17/202211.  Έγκριση 1Ο πρακτικού επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) προμήθειας εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Πεντέλης Χρηματοδότηση : Δήμος  Πεντέλης.ΟΜΟΦΩΝΑ
18/202212.  Προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2022, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.4829/2021.ΟΜΟΦΩΝΑ
19/202213.  Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδοτήσεων περί λήψης απόφασης ή μη εξωδίκου συμβιβασμού καθώς και καθορισμό αμοιβής του.ΟΜΟΦΩΝΑ
20/202214.  Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδοτήσεων περί λήψης απόφασης ή μη εξωδίκου συμβιβασμού καθώς και καθορισμό αμοιβής του.ΟΜΟΦΩΝΑ
21/202215.  Αποδοχή Δωρεάς Μέσων Ατομικής Προστασίας από την εταιρεία Nobacco  Mον/πη  A.E. Προϊόντα Ατμίσματος  για πολιτική προστασία του Δήμου Πεντέλης.ΟΜΟΦΩΝΑ
22/202216.  Αποδοχή δωρεών.ΟΜΟΦΩΝΑ

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο