Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

15 Απριλίου 2024

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 20ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                              Μελίσσια 25 Nοεμβρίου  2020

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ   20ης/23-11-2020  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  (ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ)

Α/Α

Απόφ.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΨΗΦΙΣΗ

249

1.         Εξειδίκευση πίστωσης για την έκτακτη επιχορήγηση της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής.

ΟΜΟΦΩΝΑ

250

2.         Εξειδίκευση πίστωσης για την έκτακτη επιχορήγηση της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής.

ΟΜΟΦΩΝΑ

251

3.         Απόδοση εντάλματος προπληρωμής για την χορήγηση βεβαίωσης ΤΑΠ ακινήτων στο Ο.Τ. 196 της Δ.Κ. Μελισσίων και απαλλαγή υπολόγου.

ΟΜΟΦΩΝΑ

252

4.         Απόδοση εντάλματος προπληρωμής για την πραγματοποίηση ετήσιου ελέγχου ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου και απαλλαγή υπολόγου.

ΟΜΟΦΩΝΑ

253

5.         Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου.

ΟΜΟΦΩΝΑ

254

6.         Έγκριση 1ου πρακτικού διενέργειας συνοπτικού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού μελέτης με τίτλο: ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΥΠΟΕΡΓΟ 3) ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΡΑΪΚΟΥ ΣΤΟ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟ ΟΡΟΣ».

ΟΜΟΦΩΝΑ

255

7.         Αποδοχή δωρεάς και έγκριση παραχώρησης δικαιώματος και ευθύνης για τη διαμόρφωση του πεζόδρομου Τροίας στη Δημοτική Κοινότητα Νέας Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης από την κα Μυρτώ Καραπιπέρη.

ΟΜΟΦΩΝΑ

256

8.         Διαγραφή χρεώσεων από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, λόγω εξάντλησης συντελεστή δόμησης.

ΟΜΟΦΩΝΑ

257

9.         Διαγραφή χρεώσεων από αναδρομικά δημοτικά τέλη, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 21 παρ.2 Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/τ.Α/11-3-2020).

ΟΜΟΦΩΝΑ

258

10.       Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος ΑΠΕ) της Μελέτης με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΝΤΈΛΗΣ».

ΟΜΟΦΩΝΑ

259

11.       Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών  του έργου « Αντιπλημμυρικά έργα στο Δήμο Πεντέλης» – Α.Μ. 7/2016 Τ.Υ.

ΟΜΟΦΩΝΑ

260

12.       Ανανέωση παγίας προκαταβολής Δήμου Πεντέλης για το οικονομικό έτος 2020.

ΟΜΟΦΩΝΑ

261

13.       Έγκριση φακέλου μελέτης, συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού, επιλογή διαδικασίας  διαγωνισμού και έγκριση όρων διακήρυξης για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο Δήμο Πεντέλης», συνολικού προϋπολογισμού 74.274,85€ (συμπ. Φ.Π.Α.).

ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

 

262

14.       Έγκριση φακέλου μελέτης, συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού, επιλογή διαδικασίας  διαγωνισμού και έγκριση όρων διακήρυξης για την εκπόνηση παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο «Έλεγχος νομιμότητας κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με το Ν. 4495/17, προσεισμικός έλεγχος κτιρίων και έλεγχος ασφαλείας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων».

ΟΜΟΦΩΝΑ

263

15.       Έγκριση μελέτης – τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης για τις υπηρεσίες φύλαξης εγκαταστάσεων του Δήμου για τρία (3) έτη (ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ για τέσσερις (4) μήνες ακόμη)  με διαδικασίες ανοικτού (άνω των ορίων) διεθνή ηλεκτρονικού δημοσίου διαγωνισμού.

ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

264

16.       Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας του προσωπικού του Δήμου.

ΟΜΟΦΩΝΑ

265

17.       Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια καινούργιου απορριμματοφόρου με σύστημα εσωτερικής πλύσης κάδων.

ΟΜΟΦΩΝΑ

266

18.       Υποβολή πρότασης προς το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, στον Άξονα προτεραιότητας 4 (Α.Π.4) ‘‘Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)’’ του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2020».

ΟΜΟΦΩΝΑ

267

19.       2η   Αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Πεντέλης έτους 2020 – Εισήγηση  προς  το  Δημοτικό Συμβούλιο.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο