Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 21ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2020

        ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 21ης /2020

           ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΝ 229-2020 & ΩΡΑ 9:00 -13:00

 

Α/Α

Απόφ.

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΨΗΦΙΣΗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90/20

Θέμα 1ο  : 4η Υποχρεωτική Αναμόρφωση για αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας για λογαριασμό των Δήμων με σκοπό την προμήθεια μασκών για μαθητές και εκπαιδευτικό προσωπικό και αποδοχή επιχορήγησης από ΠΔΕ 2020 για την διαμόρφωση προκατασκευασμένου κτιρίου ( Πτέρυγα Μπόμπολα) για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης του Δήμου Πεντέλης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

 

 

 

91/20

Θέμα 2ο  : 5η Υποχρεωτική Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020 (εγγραφή πιστώσεων δαπάνης μισθοδοσίας καθαριστών/ στριών σχολικών μονάδων).  

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

 

 

92/20

Θέμα 3ο : Έλεγχος υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης Β΄τριμήνου οικονομικού έτους 2020 και υποβολή Έκθεσης στο Δημοτικό Συμβούλιο( Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής)  

 

 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

 

 

93/20

Θέμα 4ο : Κοπή ενός (1) δένδρου (πεύκο) στον πεζόδρομο της οδού Θήρας στη Κοινότητα Μελισσίων ( Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)  

 

 

ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 

 

 

 

94/20

Θέμα 5ο: Μη κοπή ενός (1) δένδρου (κυπαρίσσι) στο πεζοδρόμιο της οδού Δεληγιάννη 25 στη Κοινότητα Μελισσίων( Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)  

 

 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

 

 

 

95/20

Θέμα 6ο: Μη κοπή ενός (1) δένδρου (πεύκο) σε κοινόχρηστο χώρο έναντι της οδού  Γυμναστηρίου 5Α στη Κοινότητα Νέας Πεντέλης( Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)  

 

 

 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

 

 

 

96/20

Θέμα 7ο: Κοπή ενός (1) δένδρου (κουκουναριά) στο πεζοδρόμιο  της Ασκληπιού 9  στη Κοινότητα Νέας Πεντέλης( Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)  

 

 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

 

 

 

97/20

Θέμα 8ο: Κοπή ενός (1) ξερού δένδρου (κουκουναριά) στο πεζοδρόμιο  της  οδού Κοτζιά 12  στη Κοινότητα  Πεντέλης( Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)  

 

 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

 

 

 

98/20

Θέμα 9ο: Κοπή δύο (2) δένδρων (Βραχυχίτωνες) στον πεζόδρομο της οδού Γ’ Σεπτεμβρίου 17  στη Κοινότητα Μελισσίων. (Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)  

 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

 

 

 

99/20

Θέμα 10ο: Κοπή ενός (1) δένδρου (ευκάλυπτος) στο πεζοδρόμιο της οδού Εθν. Μακαρίου 25 στη Κοινότητα Ν. Πεντέλης(Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)  

 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100/20

Θέμα 11ο: Εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης Μελέτης  Έγκριση Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων και Υπολογισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών της σύμβασης με τίτλο «Σύνταξη  μελετών για το έργο Ανάπλαση και αξιοποίηση του παλαιού λατομείου Ράϊκου στο Πεντελικό Όρος του Δήμου Πεντέλης», που αποτελεί το Υποέργο 3 της εγκεκριμένης Πράξης με τίτλο « Ανάπλαση και αξιοποίηση του παλαιού λατομείου Ράϊκου στο Πεντελικό Όρος του Δήμου Πεντέλης» και κωδικό ΟΠΣ 5002095

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

 

101/20

Θέμα 12ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου επισκευής και συντήρησης κτιρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Πεντέλης έτους 2017» ΑΜ: 18/17  

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

 

 

 

102/20

Θέμα 13ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου « Σημειακές παρεμβάσεις με κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής έτους 2018» ΑΜ: 96/18  

 

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

103/20

Θέμα 14ο: Ορισμός επιτροπής για την οριστική παραλαβή έργου του Δήμου Πεντέλης, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016, άρθρο 172  

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

104/20

Θέμα 15ο : Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ 161/16 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

105/20

Θέμα 16ο : Γ΄ Κατανομή ΚΑΠ έτους 2020 Λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

 

 

 

106/20

Θέμα 17ο : Έγκριση Σχεδίου Τροποποιημένης ΑΥΙΜ (απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα) για την υλοποίηση  υποέργου (1) με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας  Δήμου Πεντέλης» με κωδικό ΟΠΣ(MIS) 5002379  

 

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

 

107/20

Θέμα 18ο : Κατανομή ΚΑΠ έτους 2020 στις Σχολικές Επιτροπές, για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (ΣΑΤΑ)  

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

 

108/20

Θέμα 19ο: Άνοιγμα λογαριασμού  όψεως στη Τράπεζα Πειραιώς, ορισμός διαχειριστών  αυτού και πρόσβαση στην υπηρεσία internet banking της ανωτέρω τράπεζας  

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

 

 

109/20

Θέμα 20ο: Έγκριση παράτασης μισθωτηρίου συμβολαίου του Παιδικού Σταθμού Νέας Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης για ένα ( 1 ) έτος  

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

ΜΑΚΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο