Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

28 Σεπτεμβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 21ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           

 ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

 ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                            Μελίσσια, Τρίτη 9 Αυγούστου 2022

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ  21ης   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  με τηλεδιάσκεψη
Ημερομηνία Πρόσκλησης: 05/08/2022

Ημερομηνία Συνεδρίασης: 09/08/2022

Α/Α

Απόφ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣΨΗΦΙΣΗ
2041.     Έγκριση α) της μελέτης του έργου: «Κατασκευή εξωτερικών συνδέσεων ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακάθαρτων έτους 2022» Α.Μ. 30/2022 Τ.Υ. και β) διενέργειας με απευθείας ανάθεση του ανωτέρου έργου.ΟΜΟΦΩΝΑ
2052.       Λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου Πεντέλης στο πλαίσιο της Πράξης «Επιχορήγηση των ΟΤΑ για [«Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού της χώρας»] με Κωδικό ΟΠΣ 5168277» στο ΤΠΑ, Υπουργείου Εσωτερικών 2021-2025.ΟΜΟΦΩΝΑ
2063.       Απόδοση εντάλματος προπληρωμής για την προμήθεια γραμματοσήμων και απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.ΟΜΟΦΩΝΑ
2074.       Απόδοση Πάγιας προκαταβολής Πεντέλης και απαλλαγή υπολόγου για το οικονομικό έτος 2022.ΟΜΟΦΩΝΑ

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο