Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 21ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                              Μελίσσια 4 Δεκεμβρίου 2020

 

Α/Α Απόφ.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΨΗΦΙΣΗ

268

1. Σύνταξη Σχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης οικονομικού έτους 2021 – Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

269

2. 6η Υποχρεωτική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2020 για μέτρα αντιμετώπισης συνεπειών εμφάνισης COVID-19 – Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

ΟΜΟΦΩΝΑ

270

3. Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων (είδη αρτοποιείου & ζαχαροπλαστικής) των υπηρεσιών του Δήμου (τριετής 2020-2023) και κατακύρωση αποτελέσματος.

ΟΜΟΦΩΝΑ

271

4. Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών για το χημικό καθαρισμό κοινόχρηστων και λοιπών χώρων του Δήμου Πεντέλης από graffiti, αφίσες κ.α., για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών με δικαίωμα προαίρεσης για επέκταση της σύμβασης δύο (2) μηνών.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

272

5. Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών για τη συντήρηση αστικού πρασίνου και χώρων πρασίνου για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών με δικαίωμα προαίρεσης για επέκταση της σύμβασης δύο

(2) μηνών.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

273

6. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018», Α.Μ. 75/2018 Τ.Υ.

ΟΜΟΦΩΝΑ

274

7. Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης  – παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πεντέλης για το έργο

«Αντιπλημμυρικά έργα στο Δήμο Πεντέλης».

ΟΜΟΦΩΝΑ

275

8. Έγκριση μελέτης, έγκριση όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου:

«Κατασκευή ανακατασκευή συντήρηση πεζοδρομίων Δήμου Πεντέλης έτους 2020» Α.Μ. 73/2020 Τ.Υ. και ορισμός υπαλλήλου της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας ως χειριστή του δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο