Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

27 Σεπτεμβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 22ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2021

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ  22ης/14-9-2021  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  (ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ)

 

 Α/Α

Απόφ.

 ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΨΗΦΙΣΗ
 233/20211ο Υποβολή απόφασης Δημάρχου 716/2021 (ΑΔΑ: 96Η2ΩΞ3-ΙΡΩ) προς έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
234/20212. Έγκριση 2ου πρακτικού Επιτροπής  συνοπτικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου». ΟΜΟΦΩΝΑ
235/20213. Έγκριση 2ου πρακτικού διενέργειας δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Αντικατάσταση Αθλητικού δαπέδου στον Αθλητικό χώρο του κλειστού Γυμναστηρίου της Δ.Κ Μελισσίων (Οδός Γεννηματά)». Κατακύρωση αποτελέσματος.ΟΜΟΦΩΝΑ
236/20214. Έγκριση σύναψης και ανάθεσης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών «οδοκαθαρισμού, απομάκρυνσης ογκωδών αντικειμένων τις απογευματινές ώρες και καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Πεντέλης» για 2021-2023 σύμφωνα με το αρ.61 Ν.3979/2011».ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
237/20215. Έγκριση παράτασης μισθωτηρίου συμβολαίου του Παιδικού Σταθμού Νέας Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης για ένα (1) έτος.ΟΜΟΦΩΝΑ
238/20216. Διαγραφή χρεώσεων από αναδρομικά δημοτικά τέλη , σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 21 παρ.2 Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/τ.Α/11-3-2020).ΟΜΟΦΩΝΑ

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο