Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

16 Απριλίου 2024

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 22ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2021

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ  22ης/14-9-2021  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  (ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ)

 

 Α/Α

Απόφ.

 ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  ΨΗΦΙΣΗ
 233/2021 1ο Υποβολή απόφασης Δημάρχου 716/2021 (ΑΔΑ: 96Η2ΩΞ3-ΙΡΩ) προς έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή.  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
234/2021 2. Έγκριση 2ου πρακτικού Επιτροπής  συνοπτικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου».  ΟΜΟΦΩΝΑ
235/2021 3. Έγκριση 2ου πρακτικού διενέργειας δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Αντικατάσταση Αθλητικού δαπέδου στον Αθλητικό χώρο του κλειστού Γυμναστηρίου της Δ.Κ Μελισσίων (Οδός Γεννηματά)». Κατακύρωση αποτελέσματος. ΟΜΟΦΩΝΑ
236/2021 4. Έγκριση σύναψης και ανάθεσης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών «οδοκαθαρισμού, απομάκρυνσης ογκωδών αντικειμένων τις απογευματινές ώρες και καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Πεντέλης» για 2021-2023 σύμφωνα με το αρ.61 Ν.3979/2011». ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
237/2021 5. Έγκριση παράτασης μισθωτηρίου συμβολαίου του Παιδικού Σταθμού Νέας Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης για ένα (1) έτος. ΟΜΟΦΩΝΑ
238/2021 6. Διαγραφή χρεώσεων από αναδρομικά δημοτικά τέλη , σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 21 παρ.2 Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/τ.Α/11-3-2020). ΟΜΟΦΩΝΑ

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο