Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 22ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           

ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                                           Μελίσσια 19/09/2023

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ  22ης   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  δια ζωσης

Ημερομηνία Πρόσκλησης: 15/09/2023

Ημερομηνία Συνεδρίασης: 19/09/2023

  ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
146 1.                    Εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη δαπάνης για την σίτιση των δικαστικών αντιπροσώπων στα πλαίσια της διενέργειας των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου και της 15ης Οκτωβρίου 2023. ΟΜΟΦΩΝΑ
147 2.                    Λήψη απόφασης για ορισμό Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση του δασικού χώρου ‘’ΠΑΡΚΟΥ ΤΣΑΓΚΑΡΗ΄΄ της Δημοτικής κοινότητας Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης προϋπολογισμός προμήθειας 1.313.129,00 € συμπ. του Φ.Π.Α. 24% χρηματοδότησή της, από την Περιφέρεια Αττικής. ΟΜΟΦΩΝΑ
148 3.                    Αποδοχή χρηματοδότησης του Προγράμματος της ΣΑΕ 055 «Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου όμβριων υδάτων που βρίσκεται στα όρια περιοχής ευθύνης της ΕΥΔΑΠ» ΟΜΟΦΩΝΑ
149 4.                    Ορισμός Πληρεξουσίου Δικηγόρου για σύνταξη, κατάθεση υπομνήματος και παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (14ο Τμήμα) κατά την εκδίκαση της από 14/5/2019 προσφυγής του ΔΕΔΔΗΕ κατά Δήμου Πεντέλης (μετά την έκδοση της 2273/2023 αναβλητικής απόφασης) κατά την ορισμένη δικάσιμο της 21/9/2023. ΟΜΟΦΩΝΑ
150 5.                    Ορισμός Πληρεξουσίου Δικηγόρου για παράσταση και εκδίκαση με κατάθεση υπομνήματος ενώπιον του 26ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών της αγωγής (ΑΓ 1864/30.3.2023) των Πολυμεροπούλου Δήμητρας κ.λ.π. κατά του Δήμου Πεντέλης (Υπόθεση Μάτι) κατά τη δικάσιμο της 25/9/2023 ή σε κάθε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή ματαίωση. ΟΜΟΦΩΝΑ
151 6.                    Ορισμός Πληρεξουσίου Δικηγόρου για σύνταξη, κατάθεση υπομνήματος και παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (14ο Τμήμα) κατά την εκδίκαση της από 14/5/2019 προσφυγής του ΔΕΔΔΗΕ κατά Δήμου Πεντέλης (μετά την έκδοση της 2306/2023 αναβλητικής απόφασης) κατά την ορισμένη δικάσιμο της 21/9/2023. ΟΜΟΦΩΝΑ
152 7.                    Ορισμός Πληρεξουσίου Δικηγόρου για σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος προσθήκης αντίκρουσης καθώς και εκπροσώπησης του Δήμου Πεντέλης ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (4ο Τμήμα) κατά τη συζήτηση της αγωγής της Ζελιώτη Άννα – Λίζα  κατά της 476/2020 απόφασης Δημάρχου και κατά της 1903/2022 παραπεμπτικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών_ Δικάσιμος 21/9/2023. ΟΜΟΦΩΝΑ
153 8.                    Ορισμός Δικηγόρου για σύνταξη και κατάθεση έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 8945/2023 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 25ο) – Αγωγή Κουκούτση Σέργιου κ.λ.π. κατά Δήμου Πεντέλης κ.λ.π. (Υπόθεση ΜΑΤΙ). ΟΜΟΦΩΝΑ
154 9.                    Ορισμός Δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου Πεντέλης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη συζήτηση της από 17/1/2023 έφεσης του Δήμου Πεντέλης κατά του Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ και κατά της υπ’ αριθμ. 10/2023 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου κατά τη δικάσιμο της 27/10/2023 ή σε κάθε άλλη δικάσιμο  μετά από αναβολή ή ματαίωση. ΟΜΟΦΩΝΑ
155 10.                 Έγκριση της υπ’ αρ. 710/2023 απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ: 9ΩΙ8ΩΞ3-ΤΓΤ) για ορισμό Πληρεξουσίου Δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του ΣτΕ κατά τη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης της υπ’ αριθμ. 3456/2020 απόφασης του Τριμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (υπόθεση ΤΜΕΔΕ κατά Δήμου Πεντέλης). ΟΜΟΦΩΝΑ
156 11.                 Έγκριση της υπ’ αρ. 655/2023 απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ: ΨΒ94ΩΞ3-Π4Ξ) για ορισμό Πληρεξουσίου Δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Πταισματοδικείου Χαλανδρίου για την σύνταξη υπομνήματος κατόπιν της ΑΒΜ ΔΒ2022/12778 παραγγελίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών κατά της Αντιδημάρχου Μητροπούλου Γεωργίας για ενδεχόμενη σωματική βλάβη από αδέσποτο ζώο . ΟΜΟΦΩΝΑ
157 12.                 Έγκριση της υπ’ αρ. 750/2023 απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ:ΨΩ2ΦΩΞ3-ΜΛ7) για ορισμό Πληρεξουσίου Δικηγόρου ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου για σύνταξη και κατάθεση προσφυγής- αίτησης ανάκλησης του Δήμου Πεντέλης προς το VII Τμήμα  Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά της με υπ’αρ. 22/2023 πράξης Επιτρόπου. ΟΜΟΦΩΝΑ
158 13.                 Έγκριση της υπ’ αρ. 654/2023 απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ: ΨΑΒΘΩΞ3-9Ψ3) για ορισμό Πληρεξουσίου Δικηγόρου για σύνταξη και κατάθεση απολογητικού υπομνήματος – προκαταρκτική εξέταση ενώπιον του Α.Τ. Πεντέλης (ΑΒΜ ΑΔ2021/75) για το διερευνώμενο αδίκημα υποβάθμισης περιβάλλοντος κατά του Κωνσταντίνου Καλλιανιώτη με την ιδιότητά του ως Αντιδημάρχου. ΟΜΟΦΩΝΑ
159 14.                 Έγκριση της υπ’ αρ. 828/2023 απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ: ΨΑΜ8ΩΞ3-ΙΥΥ) για ορισμό Πληρεξουσίου Δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Β Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών (ΑΒΜ ΕΓ152-2022/208) κατά την δικάσιμο της 29-06-2023 (υπόθεση Ζώη Ιωάννη). ΟΜΟΦΩΝΑ
160 15.                 Έγκριση της υπ’ αρ. 839/2023 απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ: 65ΛΣΩΞ3-ΚΨΕ) για ορισμό Πληρεξουσίου Δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την εκδίκαση  της αίτησης προσωρινής ρύθμισης( διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων)του Χαράλαμπου Ξανθόπουλου κατά Δήμου Πεντέλης με αρχική δικάσιμο 19/6/2023. ΟΜΟΦΩΝΑ
161 16.                 Έγκριση της υπ’ αρ. 749/2023 απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ:ΨΟΦΘΩΞ3-ΗΘΔ) για ορισμό Πληρεξουσίου Δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την εκδίκαση  της αίτησης προσωρινής διαταγής( διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) της Δαρδάνου Πολυξένη ,Μιχαηλίδη Σωτηρούλα ,Παπανικολάου  Ελένη  κατά Δήμου Πεντέλης με αρχική δικάσιμο 7/6/2023. ΟΜΟΦΩΝΑ
162 17.                 Έγκριση της υπ’ αρ. 496/2023 απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ: ΨΓΚΔΩΞ3-ΚΞΝ) για ορισμό Πληρεξουσίου Δικηγόρου για σύνταξη και κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς κατά παντός υπευθύνου σχετικά με πλαστά πιστοποιητικά γάμων. ΟΜΟΦΩΝΑ
163 18.                 Έγκριση της υπ’ αρ. 457/2023 απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ: ΨΠΧ1ΩΞ-ΕΜΓ) για ορισμό Πληρεξουσίου Δικηγόρου για σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος ενώπιον της Εισαγγελίας  Πρωτοδικών Αθηνών κατόπιν της 5756/2023 (ΔΗ19-13131) κλήσης κατά του Βιλιώτη Ηλία με την ιδιότητά του ως αντιδημάρχου . ΟΜΟΦΩΝΑ
164 19.                 Έγκριση της υπ’ αρ. 827/2023 απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ: 9ΥΧ9ΩΞ3-Δ8Ψ) για ορισμό Πληρεξουσίου Δικηγόρου για σύνταξη και κατάθεση απολογητικού υπομνήματος – προκαταρκτική εξέταση ενώπιον του Πταισματοδικείου Χαλανδρίου (ΑΒΜ ΔΖ2022/7385 Εισαγγελική Παραγγελία) για το διερευνώμενο αδίκημα ρίψης κλαδιών κ.λ.π. εντός της θέσης Τσούκα – Γκλιάτα κατά του Ηλιόπουλου Παναγιώτη με την ιδιότητά του ως Αντιδημάρχου.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
165 20.                 Έγκριση της υπ’ αρ. 735/2023 απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ: 9ΥΧ9ΩΞ3-Δ8Ψ) για ορισμό Πληρεξουσίου Δικηγόρου για σύνταξη και κατάθεση απολογητικού υπομνήματος – προκαταρκτική εξέταση ενώπιον του Δασαρχείου Πεντέλης (ΑΒΜ ΔΖ2022/10345 Εισαγγελική Παραγγελία) για το διερευνώμενο αδίκημα ρίψης μπαζών- υλικών σε δασική έκταση κατά του Ηλιόπουλου Παναγιώτη με την ιδιότητά του ως Αντιδημάρχου. ΟΜΟΦΩΝΑ
166 21.                 Παροχή πληρεξουσιότητας σε συμβολαιογράφο για σύνταξη 2ης πρόσθετης πράξης του υπ’ αριθμ. 993 συμβολαίου  (Δανειστικά συμβόλαια στα πλαίσια χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και καθορισμός αμοιβής της. ΟΜΟΦΩΝΑ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο