Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

24 Απριλίου 2024

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 23ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                                 Μελίσσια  17 Δεκεμβρίου  2020

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ   23ης /15-12-2020  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ)

 

Α/Α

Απόφ.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΨΗΦΙΣΗ

 

 

 

 

278

1.    Λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματοδότησης της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» (Προμήθεια δύο απορριμματοφόρων με σύστημα πλύσης κάδων και δύο αναρροφητικών σαρώθρων πεζού χειριστή), προϋπολογισμού 508.400,00€ συμπ. ΦΠΑ.  

 

 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

279

2.    Παράταση του χρόνου περαίωσης της σύμβασης με τίτλο « Ανανέωση σύμβασης πληρωμής τελών διοδίων».  

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

280

3.    Έγκριση 3ου πρακτικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου και κατακύρωση αποτελέσματος  

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο