Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 24ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                       Μελίσσια   24-12-2020

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 24ης /22-12-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ)

Α/Α

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

ΘΕΜΑΤΑ    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΨΗΦΙΣΗ

281

1.     Έγκριση της Α.Μ. 46/2020 Τ.Υ. μελέτης και των όρων διακήρυξης του έργου «Εργασίες επισκευής και συντήρησης κτιρίων και Αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Πεντέλης» και ορισμός υπαλλήλου της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας ως χειριστή του δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.

ΟΜΟΦΩΝΑ

282

2.     Λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματοδότησης της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Εφαρμογή συστήματος καταγραφής της κατανάλωσης ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας στα Δημοτικά κτίρια στα πλαίσια του προγράμματος ΣΔΑΕ» προϋπολογισμού 223.151,64€ συμπ. Φ.Π.Α.

ΟΜΟΦΩΝΑ

283

3.     Έγκριση της Α.Μ. 108/18 Τ.Υ. μελέτης και των όρων Διακήρυξης του έργου: «Aντικατάσταση  αθλητικού δαπέδου στον  αθλητικό  χώρο του κλειστού γυμναστηρίου της Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ (οδός Γεννηματά)» και ορισμός υπαλλήλου της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας ως χειριστή του δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.

ΟΜΟΦΩΝΑ

284

4.     Έγκριση φακέλου μελέτης, επιλογή διαδικασίας διαγωνισμού και έγκριση όρων διακήρυξης για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Αναθεώρηση ρυμοτομικού σχεδίου Δ.Κ.  Μελισσίων για τον καθορισμό Κοινοχρήστων χώρων – Κοινωφελών χώρων σε εφαρμογή του Εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού σχεδίου (Γ.Π.Σ.)», συνολικού προϋπολογισμού 70382,60€. (συμπ. Φ.Π.Α.).

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

285

5.     Εισήγηση για την ανάθεση εκτέλεσης εργασιών και προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών για την προσαρμογή των κτιρίων που θα χρησιμοποιηθούν για τη στέγαση των αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου αυτών και ανάληψη του κόστους λειτουργίας των παραρτημάτων σε ότι αφορά λειτουργικές δαπάνες και δαπάνες συντήρησης».

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

286

6.     Έγκριση 1ου πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης μελέτης με τίτλο: «Μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο Δήμο Πεντέλης».

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

287

7.     Έγκριση 1ου πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης με τίτλο: «Έλεγχος νομιμότητας κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τον Ν.4495/17, προσεισμικός έλεγχος κτιρίων και έλεγχος ασφαλείας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων».

ΟΜΟΦΩΝΑ

288

8.     Έγκριση 2ου πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης μελέτης με τίτλο: «Σύνταξη μελετών (ΥΠΟΕΡΓΟ 3) για το έργο «Ανάπλαση και αξιοποίηση του παλαιού Λατομείου Ράϊκου στο Πεντελικό όρος».

ΟΜΟΦΩΝΑ

289

9.     Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας του προσωπικού του Δήμου.

ΟΜΟΦΩΝΑ

290

10.  Έγκριση 2ου πρακτικού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών για το χημικό καθαρισμό κοινοχρήστων και λοιπών χώρων του Δήμου Πεντέλης από graffiti, αφίσες κ. α για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών με δικαίωμα προαίρεσης για επέκταση της σύμβασης δύο (2) μηνών και κατακύρωση αποτελέσματος.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

291

11.  Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών για την συντήρηση αστικού πρασίνου και χώρων πρασίνου για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών με δικαίωμα προαίρεσης για επέκταση της σύμβασης δύο (2) μηνών και κατακύρωση αποτελέσματος.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

292

12.  Ορθή επανάληψη της 279/2020 Απόφασης Ο.Ε -Παράταση του χρόνου περαίωσης της σύμβασης με τίτλο « Ανανέωση σύμβασης πληρωμής τελών διοδίων».

ΟΜΟΦΩΝΑ

293

13.  Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή συμβολαίου ακινήτου στην Δ.Κ. Μελισσίων (Ακίνητο Παλατιανού -Κατωπόδη στο Ο.Τ. 196).

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Η   ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο