Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

27 Νοεμβρίου 2022

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 26ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           

 ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

 ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                            Μελίσσια, Τρίτη 11.10.2022

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ  26ης   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  δια τηλεδιάσκεψης
Ημερομηνία Πρόσκλησης: 07/10/2022

Ημερομηνία Συνεδρίασης: 11/10/2022

Α/Α

Απόφ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΨΗΦΙΣΗ

258 1. Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) με θέμα «Εκπόνηση σχεδίου αστικής προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) Δήμου Πεντέλης» 43/2022 Τ.Υ. με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. Σύνολο Δαπάνης 49.600,00 € συμπ. Φ.Π.Α. 24% Χρηματοδότηση: Κατόπιν της υπ’ αριθμ. 235.2.3/2022 (ΑΔΑ: Ψ42146Ψ844-92Ρ) απόφασης ένταξης του Πράσινου Ταμείου στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου, Άξονας Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου». ΟΜΟΦΩΝΑ
259 2. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (άνω των ορίων) με θέμα «Αντιπυρική προστασία των δημοτικών αλσυλλίων με κριτήριο κατακύρωσης της βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής. Σύνολο δαπάνης 350.988,20 € συμπ. Φ.Π.Α. 24% Χρηματοδότηση: Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας. ΟΜΟΦΩΝΑ
260 3. Αποδοχή 7η -8η -9η κατανομή πιστώσεων από ΚΑΠ για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων & επενδυτικών δραστηριοτήτων τους (πρώην ΣΑΤΑ) 2022. ΟΜΟΦΩΝΑ
261 4. Εξειδίκευση πίστωσης για την Έκτακτη Επιχορήγηση της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής. ΟΜΟΦΩΝΑ
262 5. Χρονική παράταση σύμβασης με αρ. πρωτ. 8120/5.5.2022 ΟΜΟΦΩΝΑ
263 6.     6. Ορθή επανάληψη της 215/2022 απόφασης κατόπιν του από 23/09/2022 email ΑΣΕΠ. ΟΜΟΦΩΝΑ
264 7. Αποδοχή Δωρεάς 10 Ασυρμάτων Πομποδεκτών για τις Ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πεντέλης. ΟΜΟΦΩΝΑ
265 8. Έγκριση αποζημίωσης λόγω φθοράς οχήματος κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας «ΕΛΠΙΔΑ» ΟΜΟΦΩΝΑ
266 9. Έγκριση αποζημίωσης λόγω φθοράς οχήματος κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας «ΕΛΠΙΔΑ» ΟΜΟΦΩΝΑ
267 10. Έγκριση της υπ’ αρ. 397/2022 απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ: Ψ9ΘΓΩΞ3-Κ6Μ) για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη, κατάθεση αιτήσεων ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ για την ακύρωση των 53 και 54/2021 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
268 11. Έγκριση της 1047/2022 απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ: 6ΜΔΧΩΞ3-Κ09)  για ορισμό συμβολαιογράφου για δανειστικά συμβόλαια στα πλαίσια χρηματοδότησης από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. ΟΜΟΦΩΝΑ
269 12. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής για την πραγματοποίηση ετησίου ελέγχου ΚΤΕΟ οχημάτων του δήμου και απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου. ΟΜΟΦΩΝΑ
270 13. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από χρηματικό κατάλογο. ΟΜΟΦΩΝΑ
271 14. Διαγραφή χρεώσεων, από το χρηματικό κατάλογο 1101/8-3-2022,  συνολικού ποσού 50€ που αφορούν σε ποσό για αγορά οστεοθυρίδας για 10 έτη στο Κοιμητήριο Μελισσίων. ΟΜΟΦΩΝΑ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο