Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

30 Νοεμβρίου 2022

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 26ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

 ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                              Μελίσσια  19  Νοεμβρίου  2021

 

Α/Α Απόφ.  ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΨΗΦΙΣΗ
———– 1. Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για την Προμήθεια Πετρελαίου θέρμανσης Δήμου Πεντέλης & ΝΠΔΔ, με κριτήριο ανάθεσης χαμηλότερη τιμή (πολυετής σύμβαση). ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
278/2021 2. Έγκριση της Α΄ Φάσης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» ΟΜΟΦΩΝΑ
279/2021 3ο: Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πεντέλης για το έργο: «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Πεντέλης έτους 2017» ΟΜΟΦΩΝΑ
280/2021 4ο: Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα (1ος Σ.Π.) της μελέτης με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΥΠΟΕΡΓΟ 3) ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΡΑΪΚΟΥ ΣΤΟ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟ ΟΡΟΣ» ΟΜΟΦΩΝΑ
281/2021 5ο: Έγκριση πρακτικού 1ου  και 2ου  διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού  Διαγωνισμού (άνω των ορίων) «Για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών οδοκαθαρισμού, απομάκρυνσης ογκωδών αντικειμένων τις απογευματινές ώρες και καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Πεντέλης», ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ: Δύο (2) έτη και ένας (1) μήνας Εκτιμώμενη διάρκεια: 2021 –2023. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
282/2021 6ο: Διαβίβαση 3ου πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Αστικής Ανάπλασης περιοχών Μελισσίων, Νέας Πεντέλης και Πεντέλης». ΟΜΟΦΩΝΑ
283/2021 7ο: Έγκριση Πρακτικού 1 και Πρακτικού 2 της Επιτροπής Διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού  Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς, διαχείρισης και τελικής διάθεσης προς ανακύκλωση σε αδειοδοτημένο πάροχο εντός Ν. Αττικής, ογκωδών απορριμμάτων του Δήμου Πεντέλης» (Πολυετής σύμβαση: Δύο (2) έτη και έξι μήνες)

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
284/2021 8ο: Έγκριση 3ου πρακτικού επιτροπής, συνοπτικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5075914 ΣΤΟ Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» και κατακύρωση αποτελέσματος. ΟΜΟΦΩΝΑ
285/2021 9ο: Έγκριση 3ου πρακτικού επιτροπής, συνοπτικού Διαγωνισμού για την «παροχή υπηρεσιών πολιτικού μηχανικού για την ανέγερση Παιδικού Σταθμού (ΠΣ) και Κέντρου Φροντίδας Ηλικιωμένων στο Δήμο Πεντέλης (Μελέτη Σκοπιμότητας και Διερεύνηση Προϋποθέσεων)» και κατακύρωση αποτελέσματος. ΟΜΟΦΩΝΑ
286/2021 10ο: Έγκριση 3ου πρακτικού επιτροπής, συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για την αναβάθμιση της υφιστάμενης αίθουσας συνεδριάσεων «Ιωάννης Καποδίστριας» του Δήμου Πεντέλης και κατακύρωση αποτελέσματος. ΟΜΟΦΩΝΑ
287/2021 11ο: Έγκριση 3ου πρακτικού επιτροπής συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΠΕΡΊΦΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΝΙΕΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ και κατακύρωση αποτελέσματος. ΟΜΟΦΩΝΑ
288/2021 12ο: Έγκριση 3ου πρακτικού επιτροπής, συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την ενεργειακή αναβάθμιση- εξοικονόμηση και εκσυγχρονισμό των Η/Μ και λοιπών εγκαταστάσεων του ΔΑΚ και του κλειστού Γυμναστηρίου Μελισσίων και κατακύρωση αποτελέσματος. ΟΜΟΦΩΝΑ
289/2021 13ο: Έγκριση 3ου πρακτικού επιτροπής, συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια διακοσμητικών αντικειμένων για το Χριστουγεννιάτικο στολισμό του Δήμου Πεντέλης και κατακύρωση αποτελέσματος. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
290/2021 14ο: ΑΠΟΔΟΧΗ 7η -8η – 9η     κατανομής πιστώσεων από ΚΑΠ ΟΜΟΦΩΝΑ
291/2021 15ο: Διαγραφή  μισθωμάτων επαγγελματικών μισθώσεων για επιχειρήσεις, που έχουν ληφθεί μέτρα προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας στα πλαίσια της αντιμετώπισης των συνεπειών του covid-19 ΟΜΟΦΩΝΑ

 

292/2021 16ο: Διαγραφή χρέωσης  μισθωμάτων και χαρτοσήμων περιπτέρου. ΟΜΟΦΩΝΑ
293/2021 17ο: Διαγραφή χρέωσης ποσού από παράβαση ΚΟΚ και επαναβεβαίωση. ΟΜΟΦΩΝΑ
294/2021 18ο: Διαγραφή χρέωσης ποσού από παράβαση ΚΟΚ και επαναβεβαίωση ΟΜΟΦΩΝΑ
295/2021 19ο: Πρόταση για διάθεση ποσού 43.420,00€ για την λειτουργία λαϊκών αγορών του Δήμου Πεντέλης έτους 2022. ΟΜΟΦΩΝΑ
296/2021 20ο:Αποδοχή Δωρεάς Μέσων Ατομικής Προστασίας από την εταιρεία NOBACCO ΜΟΝ/ΠΗ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΜΙΣΜΑΤΟΣ  για την Πολιτική Προστασία του Δήμου Πεντέλης. ΟΜΟΦΩΝΑ
297/2021 21ο:Αποδοχή δωρεάς σε είδος (αρβύλες) στην Εθελοντική ομάδα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πεντέλης.  

ΟΜΟΦΩΝΑ

298/2021 22ο:Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για προμήθεια γραμματοσήμων ΟΜΟΦΩΝΑ
299/2021 23ο:Έγκριση παράτασης μισθωτηρίου συμβολαίου του Δ ΚΑΠΗ Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης για δύο (2) έτη. ΟΜΟΦΩΝΑ
300/2021 24ο:Eξειδίκευση πίστωσης για την Έκτακτη Επιχορήγηση της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής. ΟΜΟΦΩΝΑ
———— 25ο:Εξειδίκευση πίστωσης για παροχή υπηρεσιών διαχείρισης σταδιοδρομίας και επαγγελματικού προσανατολισμού για μαθητές Λυκείου. ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
301/2021 26ο:Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (σχετικά με δαπάνες ηλεκτροδότησης στη ΔΕΔΔΗΕ). ΟΜΟΦΩΝΑ
302/2021 27ο:Έγκριση πρόσληψης προσωπικού, συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, για το πρόγραμμα των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) Πεντέλης στα πλαίσια υλοποίησης της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ». ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
303/2021 28ο:Ορισμός επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΚΑΠΕΤΑΝ ΕΥΚΛΕΙΔΗ ΚΑΙ ΔΟΝΟΥΣΑΣ ΤΗΣ Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΡΥΤΣΑΣ ΤΗΣ Δ.Κ. ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ», Α.Μ. 38/2017Τ.Υ. ΟΜΟΦΩΝΑ
304/2021 29ο:Έγκριση της υπ’ αρ. 950/2020 απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ: Ω6Κ1ΩΞ3-366) (παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για σύνταξη , κατάθεση προτάσεων, εκπροσώπηση του Δήμου  και καθορισμός αμοιβής του. ΟΜΟΦΩΝΑ
305/2021 30ο:Oρισμός Πληρεξουσίου Δικηγόρου για σύνταξη, κατάθεση παρέμβασης και παράστασης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά τη συζήτηση της Έφεσης Κοτσέλα Ιωάννη  κ.λ.π. κατά της υπ’ αρ. 570/2019 απόφασης και κατά του Δήμου Πεντέλης κ.λ.π. ΟΜΟΦΩΝΑ
306/2021 31ο:Oρισμός Πληρεξουσίου Δικηγόρου για σύνταξη, κατάθεση παρέμβασης και παράστασης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά τη συζήτηση της Έφεσης Μουαμελετζή Γεώργιου  κ.λ.π. κατά της υπ’ αρ. 561/2019 απόφασης και κατά του Δήμου Πεντέλης κ.λ.π. ΟΜΟΦΩΝΑ
307/2021 32ο:Έγκριση της υπ’ αρ. 957/2021 απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ:Ψ2Λ8ΩΞ3-ΡΧΠ) για ορισμό Πληρεξουσίου Δικηγόρου για σύνταξη, κατάθεση παρέμβασης και παράστασης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά τη συζήτηση της Έφεσης Κόρρου Μαρίας κ.λ.π. κατά της υπ’ αρ. 585/2019 απόφασης και κατά του Δήμου Πεντέλης κ.λ.π ΟΜΟΦΩΝΑ
———— 33ο: Εξουσιοδότηση παραίτησης από δικόγραφο ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών (υπ. αρ. 20/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής). ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
308/2021 34ο:Έγκριση της υπ’ αρ. 861/2021 απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ:ΨΝΣΚΩΞ3-0ΕΞ) για ορισμό Πληρεξουσίου Δικηγόρου για σύνταξη, κατάθεση προτάσεων, προσθήκης – αντίκρουσης και παράστασης ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών κατά τη συζήτηση της Έφεσης Ελληνικού Δημοσίου κατά του Δήμου Πεντέλης και  κατά της υπ’ αρ. 3514/2019 απόφασης Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. ΟΜΟΦΩΝΑ
309/2021 35ο:Έγκριση της υπ’ αρ. 985/2021 απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ: Ψ8Ξ5ΩΞ3-ΚΥΦ) (παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για σύνταξη, κατάθεση προτάσεων και παράσταση ενώπιον του  Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και καθορισμός αμοιβής του. ΟΜΟΦΩΝΑ
310/2021 36ο:Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου  για σύνταξη γνωμοδότησης  αναφορικά με την απόδοση μισθώματος στην Εταιρεία ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. από το Δήμο Πεντέλης ενόψει της επιβληθείσας εις χείρας τρίτου και κατά του Δήμου Πεντέλης από τον κ. Αργυρακόπουλο σε συνδυασμό με την αριθμό 558/2020 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Εκούσια Δικαιοδοσία) για τη συμφωνία εξυγίανσης της εκμισθώτριας Εταιρείας ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.  και καθορισμό αμοιβής του. ΟΜΟΦΩΝΑ
311/2021 37:7η Υποχρεωτική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων έτους 2021 για Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα. ΟΜΟΦΩΝΑ
312/2021 38ο: Υποβολή απόφασης Δημάρχου προς έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
313/2021 39ο:Έγκριση αποζημίωσης λόγω φθοράς ιδιοκτησίας μετά από πτώση κοινόχρηστου δέντρου κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας «ΜΗΔΕΙΑ». ΟΜΟΦΩΝΑ
———– 40: Έγκριση Φακέλου Μελέτης, Επιλογή Διαδικασίας Διαγωνισμού και Έγκριση Όρων Διακήρυξης για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες μεταφοράς ωφελούμενων των δομών και των υπηρεσιών του  Δήμου Πεντέλης», συνολικού προϋπολογισμού 193.343,00€ (συμπ. Φ.Π.Α). ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
314/2021 41: Αίτηση Απευθείας Προσδιορισμού Οριστικής Τιμής Μονάδας Αποζημίωσης ΟΜΟΦΩΝΑ

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο